Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/17), u Programu podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini, u delu I. UVODNI DEO, stav 2. tačka 1) broj: „140.000.000,00” zamenjuje se brojem: „131.429.481,08”.

U tački 2) broj: „20.000.000,00” zamenjuje se brojem: „28.570.518,92”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11127/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar