Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 („Službeni glasnik RS”, broj 88/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJA PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 20/10 i 24/10), u članu 3. stav 1. posle reči: „pravna lica i preduzetnici” dodaju se zapeta i reči: „kao i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe imaju samo za izvoz sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

U članu 6. stav 2. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

Član 3.

Posle člana 9. dodaju se čl. 9a, 9b i 9v, koji glase:

„9a

Pravo na korišćenje podsticaja iz ove uredbe u iznosu od 2 din/kg ima i Republička direkcija za robne rezerve, ako u 2010. godini izveze i naplati, u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, do 300.000 t pšenice iz tarifne oznake 1001 90 99 10 Carinske tarife.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje podsticaja ne odnosi se na:

1) izvoz pšenice ostvaren u okviru kompenzacionih poslova;

2) izvoz pšenice domaćeg porekla na teritorije zemalja potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006).

Član 9b

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 9a ove uredbe podnosi se Upravi, u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) jedinstvena carinska isprava (JCI) sa klauzulom da je pšenica prešla carinsku liniju (u originalu);

2) dokument o izvršenoj naplati izvezene pšenice;

3) dokument o domaćem poreklu pšenice koji je izdao nadležni organ.

Član 9v

Isplata podsticaja iz člana 9a ove uredbe izvršiće se u roku od 160 dana po realizovanom izvozu.”

Član 4.

U članu 10. reči: „iz člana 6. ove uredbe” brišu se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827010.0063.48.Doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 („Službeni glasnik RS”, broj 88/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe proizilaze iz potrebe da se u što kraćem roku obnove postojeće robne rezerve pšenice, odnosno zamene sa novim količinama, i u skladu sa tim oslobodi skladišni prostor Direkcije za robne rezerve. Nova popuna robnih rezervi Direkcije za robne rezerve treba da se obezbedi iz pšenice roda 2010. godine, iz kog razloga se predlaže da se stimuliše izvoz navedene količine pšenice koja nije neophodna domaćem tržištu. Ovim putem će se istovremeno obezbediti domaćim proizvođačima pšenice poboljšanje uslova plasmana pšenice roda 2010. godine.

Na stanju zaliha u Republičkoj direkciji za robne rezerve nalazi se količina od oko 170.000 tona merkantilne pšenice. Imajući u vidu prenete zalihe merkantilne pšenice u vlasništvu drugih proizvođača (fizičkih i pravnih lica) procenjuje se da ukupne prenete zalihe iznose oko 500.000 tona merkantilne pšenice na nivou Republike Srbije.

Napominjemo da je devizni efekat od izvoza pšenice ogroman. Ako je trenutna cena 10 dinara po kilogramu, to znači da taj efekat iznosi pet milijardi dinara, iz kog razloga je predviđeno da se podsticaji iz ove uredbe ne odnose na kompenzacione poslove.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 3. Uredbe o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 20/10 i 24/10 – u daljem tekstu: Uredba), tako što se u članu 3. stav 1. posle reči: „pravna lica i preduzetnici” dodaju zapeta i reči: „kao i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.”, a posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi: „Fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe imaju samo za izvoz sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.”

Na ovaj način pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz člana 2. Uredbe proširuje se i na fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja u 2010. godini izvezu, odnosno koja su u 2009. godini izvezli i naplatili sopstvene poljoprivredne i prehrambene proizvode u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Članom 2. propisano je da se u članu 6. stav 2. Uredbe reči: „stav 3.” zamenjuju rečima: „stav 4.”, što predstavlja tehničku ispravku, odnosno usaglašavanje sa izmenom prethodnog člana.

Članom 3. dopunjuje se Uredba tako što se posle člana 9. dodaju čl. 9a, 9b i 9v, koji glase:

„9a

Pravo na korišćenje podsticaja iz ove uredbe u iznosu od 2 din/kg ima i Republička direkcija za robne rezerve, ako u 2010. godini izveze i naplati, u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, do 300.000 t pšenice iz tarifne oznake 1001 90 99 10 Carinske tarife.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje podsticaja ne odnosi se na:

1) izvoz pšenice ostvaren u okviru kompenzacionih poslova;

2) izvoz pšenice domaćeg porekla na teritorije zemalja potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006).

Član 9b

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 9a ove uredbe podnosi se Upravi, u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) jedinstvena carinska isprava (JCI) sa klauzulom da je pšenica prešla carinsku liniju (u originalu);

2) dokument o izvršenoj naplati izvezene pšenice;

3) dokument o domaćem poreklu pšenice koji je izdao nadležni organ.

Član 9v

Isplata podsticaja iz člana 9a ove uredbe izvršiće se u roku od 160 dana po realizovanom izvozu.”

Na ovaj način dopunjuje se Uredba tako što se i Republičkoj direkciji za robne rezerve utvrđuje pravo na podsticaje ako u 2010. godini izveze i naplati do 300.000 tona pšenice, kako bi se obnovile robne rezerve pšenicom i obezbedio devizni priliv u Republiku Srbiju. S tim u vezi, članom 9b uređuje se podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na ove podsticaje, a članom 9v isplata podsticaja.

Članom 4. menja se član 10. Uredbe tako što se reči: „iz člana 6. ove uredbe” brišu, kako bi se izvršilo usaglašavanje sa odredbama koje su izmenjene, odnosno dopunjene ovom uredbom.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), u članu 7. utvrđuje se da se raspored i korišćenje sredstava vrši po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, i to:

– Razdeo 16 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 16.7 Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 15.405.357.000 dinara.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-127/2010 od 14. januara 2010. godine, 05 Broj: 401-2697/2010 od 15. aprila 2010. godine i 05 Broj: 401-3147/2010 od 29. aprila 2010. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini, kojim su za Tržišne podsticaje predviđena sredstva u iznosu od 750.000.000 dinara, a u okviru kojih za Mere podsticanja izvoza 700.000.000 dinara.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Kako je potrebno da se u što kraćem roku obnove postojeće robne rezerve pšenice, odnosno zamene sa novim količinama stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

4827010.0063.48.Doc/2

PREGLED ODREDABA

UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJA PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2010. GODINU, KOJE SE MENjAJU

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe imaju pravna lica i preduzetnici, KAO I FIZIČKA LICA – NOSIOCI KOMERCIJALNOG PORODIČNOG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KOJA SU UPISANA U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KOJI SE VODI U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM (u daljem tekstu: izvoznik) koji u 2010. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2009. godini i naplatili poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

FIZIČKA LICA – NOSIOCI KOMERCIJALNOG PORODIČNOG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJA IZ ČLANA 2. OVE UREDBE IMAJU SAMO ZA IZVOZ SOPSTVENIH POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se roba čije je domaće poreklo u skladu sa propisima odredio nadležni ogan.

Za proizvode iz tar. br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife podsticaji iz člana 2. ove uredbe isplaćuju se samo ako su proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.

Član 6.

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe izvoznik podnosi Narodnoj banci Srbije dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe, u roku od 90 dana od dana sticanja prava iz člana 3. stav 1. ove uredbe.

Za proizvode iz člana 3. stav 3. STAV 4. ove uredbe uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni.

9A

PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJA IZ OVE UREDBE U IZNOSU OD 2 DIN/KG IMA I REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, AKO U 2010. GODINI IZVEZE I NAPLATI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANjE, DO 300.000 T PŠENICE IZ TARIFNE OZNAKE 1001 90 99 10 CARINSKE TARIFE.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJA NE ODNOSI SE NA:

1) IZVOZ PŠENICE OSTVAREN U OKVIRU KOMPENZACIONIH POSLOVA;

2) IZVOZ PŠENICE DOMAĆEG POREKLA NA TEROTORIJE ZEMALjA POTPISNICA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA 2006).

ČLAN 9B

ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE IZ ČLANA 9A OVE UREDBE PODNOSI SE UPRAVI, U ROKU OD 180 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI SE:

1) JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA (JCI) SA KLAUZULOM DA JE PŠENICA PREŠLA CARINSKU LINIJU (U ORIGINALU);

2) DOKUMENT O IZVRŠENOJ NAPLATI IZVEZENE PŠENICE;

3) DOKUMENT O DOMAĆEM POREKLU PŠENICE KOJI JE IZDAO NADLEŽNI ORGAN.

ČLAN 9V

ISPLATA PODSTICAJA IZ ČLANA 9A OVE UREDBE IZVRŠIĆE SE U ROKU OD 160 DANA PO REALIZOVANOM IZVOZU.

Član 10.

Podsticaji proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva iz člana 6. ove uredbe do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade kojim se vrši raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Ostavite komentar