Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/14 i 30/14), u članu 2. stav 3. reči: „utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 29.113.062.000 dinara, od čega 28.900.895.000 dinara budžetskih sredstava i 212.167.000 dinara sredstava donacije Vlade Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji. Budžetska sredstva u iznosu od 28.900.895.000 dinara se delom raspoređuju u skladu sa ovom uredbom” zamenjuju se rečima: „utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 29.093.062.000 dinara, od čega 28.880.895.000 dinara budžetskih sredstava i 212.167.000 dinara sredstava donacije Vlade Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji. Budžetska sredstva u iznosu od 28.880.895.000 dinara se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom”.

Član 2.

U članu 3. stav 3. iznos: „4.619.158.365 dinara” zamenjuje se iznosom: „5.093.845.000 dinara”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. iznos: „24.193.500.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „23.792.500.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „3.000.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.550.000.000 dinara”.

U tački 2) iznos: „8.500.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „10.954.500.000 dinara”.

U tački 3) iznos: „3.293.500.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.273.390.000 dinara”.

U tački 4) iznos: „1.020.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „960.000.000 dinara”.

U tački 6) iznos: „230.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „210.000.000 dinara”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) regres za gorivo i/ili đubrivo u iznosu od 3.894.610.000 dinara, od čega za:

(1) regres za gorivo iznos od 2.194.350.000 dinara,

(2) regres za đubrivo iznos od 1.700.260.000 dinara;”.

U tački 11) iznos: „1.000.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „500.000.000 dinara”.

Član 4.

U članu 7. stav 3. menja se i glasi:

„Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tač. 1) do 9) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe, osim direktnih plaćanja iz tačke 2), koja se do iznosa od 10.454.500.000 dinara isplaćuju iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe, dok se preostali iznos do 10.954.500.000 dinara, i to iznos od 500.000.000 dinara isplaćuje iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.”

Član 5.

U članu 8. stav 1. iznos: „955.400.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „1.052.200.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „784.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „890.800.000 dinara”.

U tački 1) podtačka (1) menja se i glasi:

„(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 786.800.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 80.000.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 10.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 706.800.000 dinara, od čega za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske iznos od 130.000.000 dinara;”.

U podtački (2) iznos: „84.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „104.000.000 dinara”.

U podtački (2) alineja treća iznos: „80.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „100.000.000 dinara”.

U tački 2) iznos: „123.750.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „113.750.000 dinara”.

U tački 2) podtačka (1) iznos: „93.750.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „83.750.000 dinara”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827014.0116.36/1

Ostavite komentar