Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije

Na osnovu člana 80. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PODSTICAJNIM MERAMA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom se bliže propisuju podsticajne mere za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, uslove za njihovo ostvarivanje, trajanje podsticajnog perioda, prava i obaveze koje iz tih mera proizlaze za povlašćene proizvođače električne energije i druge energetske subjekte kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 2.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

dan sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije je dan kada je rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije postalo konačno;

delimičan ili potpun prekid rada sistema ili dela sistema je ograničenje u primopredaji proizvedene električne energije iz elektrane, prouzrokovan nemogućnošću prenosnog, odnosno distributivnog sistema da preuzme svu električnu energiju koju bi elektrana proizvela da nije bilo takvog ograničenja, a koje operator sistema ne uspe da otkloni u roku od 12 sati od njegovog nastanka ili koje kumulativno traje više od 48 sati u toku kalendarske godine;

podsticajna otkupna cena je oblik operativne državne pomoći povlašćenim i privremenim povlašćenim proizvođačima u skladu sa pravilima državne pomoći radi podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije;

otkupna cena je cena električne energije po kojoj garantovani snabdevač kupuje od povlašćenog proizvođača električne energije dodatno proizvedenu električnu energiju u odnosu na maksimalnu proizvedenu električnu energiju u godini podsticajnog perioda, odnosno kvartalu podsticajnog perioda;

probni rad je rad elektrane, odnosno dela elektrane potreban za utvrđivanje njene podobnosti za upotrebu u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

efektivno vreme rada elektrane, odnosno dela elektrane je količnik proizvedene električne energije u godini podsticajnog perioda, a za elektrane na vetar u kvartalu podsticajnog perioda, i instalisane snage te elektrane, odnosno odgovarajućeg dela elektrane, izražen u časovima (h);

godina podsticajnog perioda je deo podsticajnog perioda od godinu dana, pri čemu prva godina podsticajnog perioda počinje da teče prvog dana podsticajnog perioda;

kvartal podsticajnog perioda je vreme od tri uzastopne godine koje se obračunava periodično od:

prve zaključno sa trećom godinom podsticajnog perioda;

maksimalno efektivno vreme rada elektrane, odnosno dela elektrane je propisano efektivno vreme rada elektrane koje se obračunava za godinu podsticajnog perioda, a za elektrane na vetar za kvartal podsticajnog perioda, koje odgovara količini proizvedene energije za koju povlašćeni proizvođač električne energije ima pravo na podsticajnu otkupnu cenu;

ugovor o otkupu električne energije je ugovor kojim se uređuje otkup električne energije od povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, kao i uslovi i način korišćenja podsticajnih mera.

Ostali izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju značenja definisana Zakonom o energetici i uredbom kojom se bliže propisuju uslovi i postupak sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije.

II. PODSTICAJNE MERE

Podsticajne mere

Član 3.

Podsticajne mere u smislu ove uredbe su:

1) podsticajni period koji traje 12 godina, počevši od dana prvog očitavanja električne energije u elektrani, odnosno delu elektrane, posle dana sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, osim ako je trajanje podsticajnog perioda drugačije određeno ovom uredbom ili ugovorom o otkupu električne energije;

2) podsticajna otkupna cena po kojoj povlašćeni i privremeni povlašćeni proizvođači prodaju garantovanom snabdevaču odgovarajući iznos proizvedene električne energije tokom ili pre podsticajnog perioda, u skladu sa odredbama ove uredbe;

3) preuzimanje balansne odgovornosti za mesta primopredaje električne energije povlašćenog proizvođača električne energije tokom podsticajnog perioda, a od strane garantovanog snabdevača;

4) preuzimanje troškova balansiranja povlašćenog proizvođača električne energije tokom podsticajnog perioda od strane garantovanog snabdevača;

5) besplatan pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu električne energije.

Privremeni povlašćeni proizvođač od dana zaključenja ugovora o otkupu električne energije do dana početka podsticajnog perioda, ima pravo na podsticajne mere iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove uredbe.

Period iz stava 2. ovog člana obuhvata probni rad elektrane, odnosno dela elektrane i period od završetka probnog rada do dana početka podsticajnog perioda.

Podsticajna otkupna cena

Član 4.

Podsticajna otkupna cena za proizvedenu električnu energiju utvrđuje se u zavisnosti od vrste i instalisane snage elektrane, kao i maksimalnog efektivnog vremena rada za odgovarajuću vrstu elektrane.

Visina podsticajne otkupne cene i maksimalno efektivno vreme rada elektrane prikazani su u sledećoj tabeli:

Redni broj Vrsta elektrane povlašćenog proizvođača električne energije Instalisana snagaR (MW) Podsticajna otkupnacena(c€/kWh) Maksimalno efektivno vreme rada (h) 1. Hidroelektrana 5000 u godini podsticajnog perioda 1.1 do 0,2 12,60 1.2 0,2 – 0,5 13,933-6,667*P 1.3 0,5 – 1 10,60 1.4 1 – 10 10,944-0,344*P 1.5 10 – 30 7,50 1.6 Na postojećoj infrastrukturi do 30 6,00 5000 u godini podsticajnog perioda 2. Elektrane na biomasu 8600 u godini podsticajnog perioda 2.1 do 1 13,26 2.2 1 – 10 13,82-0,56*P 2.3 preko 10 8,22 3. Elektrane na biogas 8600 u godini podsticajnog perioda 3.1 0 – 2 18,333-1,111*P 3.2 2-5 16,85-0,370*P 3.3 preko 5 15 4. Elektrane na deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda 8,44 8600 u godini podsticajnog perioda 5. Elektrane na vetar 9,2 9000 u kvartalu podsticajnog perioda 6. Solarne elektrane 1400 u godini podsticajnog perioda 6.1 na objektudo 0,03 14,60-80*P 6.2 na objektu0,03 – 0,5 12,404-6,809*P 6.3 na zemlji 9 7. Geotermalne elektrane 8,2 8600 u godini podsticajnog perioda 8. Elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas 8600 u godini podsticajnog perioda 8.1 do 0,5 8,20 8.2 0,5-2 8,447-0,493*P 8.3 2-10 7,46 9 Elektrana na otpad 8,57 8600 u godini podsticajnog perioda

Svake godine podsticajnog perioda, odnosno svakog kvartala podsticajnog perioda za elektrane na vetar, proizvedena električna energija u elektrani, odnosno delu elektrane otkupljuje se po podsticajnoj otkupnoj ceni do dostizanja maksimalne proizvedene električne energije koja odgovara maksimalnom efektivnom vremenu rada elektrane.

Maksimalna proizvedena električna energija iz stava 2. ovog člana koja se može otkupiti po podsticajnoj otkupnoj ceni izračunava se kao:

Eel max = P * tmax

gde je:

Eel max – maksimalna proizvedena električna energija za koju povlašćeni proizvođač električne energije ima pravo otkupa od strane garantovanog snabdevača po podsticajnim otkupnim cenama datim u tabeli iz stava 2. ovog člana, izražena u kWh;

P – instalisana snaga elektrane, odnosno dela elektrane, izražena u kW;

tmax – maksimalno efektivno vreme rada dato u tabeli iz stava 2. ovog člana izraženo u h.

Do isteka svake godine podsticajnog perioda, odnosno svakog kvartala podsticajnog perioda za elektrane na vetar, dodatnu proizvedenu električnu energiju u odnosu na maksimalnu proizvedenu električnu energiju, garantovani snabdevač kupuje po otkupnoj ceni koja iznosi 35% podsticajne otkupne cene.

Povlašćeni proizvođači električne energije za rekonstruisane elektrane ostvaruju pravo na podsticajnu otkupnu cenu u iznosu od 70% vrednosti cene iz stava 2. ovog člana.

Privremeni povlašćeni proizvođač do početka podsticajnog perioda ostvaruje pravo na podsticajnu otkupnu cenu u iznosu od 50% vrednosti cene iz stava 2. ovog člana.

Valuta podsticajne otkupne cene

Član 5.

Podsticajne otkupne cene iz člana 4. ove uredbe izražene su u evrocentima po kilovat satu (c€/kWh) i zaokružuju se na dve decimale.

Korekcija podsticajne otkupne cene

Član 6.

Redovna godišnja korekcija podsticajnih otkupnih cena zbog inflacije u evro zoni izvršava se u februaru svake godine, počevši od 2017. godine, na sledeći način:

C2 = C1 * (1 + INFgod / 100%)

gde je:

C2 – korigovana podsticajna otkupna cena zbog inflacije,

C1 – podsticajna otkupna cena iz prethodne godine,

INFgod – godišnja inflacija u evro zoni izražena u procentima i objavljena od strane Evropske kancelarije za statistiku (EUROSTAT).

Korigovane podsticajne otkupne cene određene u skladu sa stavom 1. ovog člana primenjuju se od 1. marta svake godine na ugovore o otkupu električne energije između povlašćenih proizvođača električne energije i garantovanog snabdevača koji su zaključeni posle stupanja na snagu ove uredbe.

Korigovane podsticajne otkupne cene iz stava 1. ovog člana objavljuje garantovani snabdevač na svojoj internet stranici.

Korekcija podsticajne otkupne cene za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas

Član 7.

Korekcija podsticajne otkupne cene za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas izvršava se u skladu sa promenom cene prirodnog gasa, na sledeći način:

C3 = C2 * 0,33 + C0 * 0.67 *G / 312,58

gde je:

C3 – korigovana podsticajna otkupna cena za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije, izražena u evrocentima po kilovat satu (c€/kWh),

C2 – korigovana podsticajna otkupna cena zbog inflacije iz člana 6. ove uredbe, izražena u evrocentima po kilovat satu (c€/kWh),

C0 – podsticajna otkupna cena iz člana 4. ove uredbe, određena na dan stupanja na snagu ove uredbe, izražena u evrocentima po kilovat satu (c€/kWh),

G – koeficijent korekcije promene cene gasa.

Korigovana podsticajna otkupna cena iz stava 1. ovog člana primenjuje se od prvog dana meseca koji počinje nakon korekcije podsticajne otkupne cene na sve ugovore o otkupu električne energije između povlašćenih proizvođača električne energije i garantovanog snabdevača koji su zaključeni posle stupanja na snagu ove uredbe.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) kvartalno određuje i objavljuje na svojoj internet stranici koeficijent korekcije promene cene gasa G iz stava 1. ovog člana, a koji se određuje kao jedinična cena gasa za potrošače na rezervnom snabdevanju i izražava u evrima po hiljadu metara kubnih (EUR/1000 m3), računato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja koeficijenta G.

Isplate podsticajne otkupne cene

Član 8.

Podsticajne otkupne cene isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan ispostavljanja računa.

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNE MERE

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajne mere

Član 9.

Povlašćeni proizvođač električne energije ima pravo na podsticajne mere koje su važile na dan podnošenja zahteva za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, pod uslovom da ovom uredbom ili ugovorom o otkupu električne energije nije drugačije određeno.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajne mere kada su privremeni povlašćeni proizvođači stekli status povlašćenog proizvođača električne energije

Član 10.

Privremeni povlašćeni proizvođač koji je stekao status povlašćenog proizvođača električne energije u skladu sa Zakonom o energetici i propisima donetim na osnovu njega, ima pravo na podsticajne mere za elektranu, odnosno deo elektrane, koje su važile na dan podnošenja zahteva za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, ako je u roku važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača stekao status povlašćenog proizvođača električne energije za tu elektranu, odnosno deo elektrane, osim ako ovom uredbom ili ugovorom o otkupu električne energije nije drugačije određeno.

Smatra se da je privremeni povlašćeni proizvođač stekao status povlašćenog proizvođača električne energije u roku iz stava 1. ovog člana ako je zahtev za sticanje tog statusa podneo do dana isteka roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača, bez obzira na to kada je usvojen blagovremeni zahtev.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajne mere u slučaju fazne izgradnje elektrane

Član 11.

U toku fazne izgradnje elektrane pravo na podsticajne mere ostvaruje se za svaki deo elektrane koji se samostalno izgradi, ako je za taj deo elektrane posebno stečen status povlašćenog proizvođača električne energije u roku važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu kojoj taj deo pripada.

Podsticajni period posebno traje za svaki deo elektrane iz stava 1. ovog člana.

Podsticajna otkupna cena za svaki posebno izgrađeni deo elektrane je jednaka podsticajnoj otkupnoj ceni koja važi za celu elektranu kojoj pripada.

Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana ne primenjuju se na elektranu kod koje se probni rad odvija po fazama odnosno po tehničko-tehnološkim celinama, ako je izgrađena kao samostalna celina i za nju se pribavlja jedna upotrebna dozvola radi sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu kao celinu.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PODSTICAJNIH MERA

Ugovor o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem

Član 12.

Pravo na podsticajne mere iz člana 3. stav 1. tač. 1) – 4) ove uredbe povlašćeni proizvođač električne energije i privremeni povlašćeni proizvođač ostvaruje zaključenjem ugovora o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem.

Uz zahtev za zaključenje ugovora o otkupu električne energije, koji se podnosi u pisanoj formi, povlašćeni proizvođač električne energije dostavlja garantovanom snabdevaču rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača, a privremeni povlašćeni proizvođač rešenje o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača, kao i druge isprave predviđene ugovorom o otkupu o električne energije.

Za deo elektrane ne zaključuje se poseban ugovor o otkupu električne energije, nego aneks koji čini sastavni deo ugovora o otkupu električne energije zaključenog za elektranu kojoj taj deo elektrane pripada.

Prestanak prava na korišćenje podsticajnih mera

Član 13.

Pravo na podsticajne mere prestaje otkazom ili raskidom ugovora o otkupu električne energije pod uslovima i na način određen ugovorom o otkupu električne energije.

Pravo na podsticajne mere prestaje nezavisno od volje garantovanog snabdevača i povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača u slučajevima i pod uslovima određenim ugovorom o otkupu električne energije.

Viša sila u toku podsticajnog perioda

Član 14.

Ako tokom podsticajnog perioda zbog dejstva više sile elektrana, odnosno deo elektrane nije u radu ili garantovani snabdevač ne može da otkupi proizvedenu električnu energiju, prava i obaveze iz ugovora o otkupu električne energije miruju tokom trajanja više sile, odnosno dolazi do zastoja podsticajnog perioda, osim ako ugovorom o otkupu električne energije nije drugačije određeno.

Po prestanku dejstva više sile, podsticajni period nastavlja da teče, a vreme trajanja podsticajnog perioda produžava se za period delovanja više sile, osim ako drugačije nije određeno ugovorom o otkupu električne energije.

Viša sila, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva svaki nepredvidiv ili neizbežan događaj koji je izvan moći povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača i garantovanog snabdevača, a naročito:

prirodne katastrofe, kao što su požar, poplava, zemljotres, vulkanska erupcija i drugi oblici katastrofalnih vremenskih uslova;

2) ratno i vanredno stanje, terorizam, revolucija, javne demonstracije, sabotaže, vandalizam, štrajk (isključujući štrajk zaposlenih privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno povlašćenog proizvođača električne energije ili garantovanog snabdevača, ali uključujući štrajk zaposlenih operatora sistema);

3) delimičan ili potpun prekid rada sistema ili dela sistema za vreme važenja odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi elektrana povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača.

Pravne posledice raskida ugovora o otkupu električne energije zbog više sile uređuju se ugovorom o otkupu električne energije.

Ostali slučajevi mirovanja prava i obaveza iz ugovora o otkupu električne energije

Član 15.

Ostali slučajevi mirovanja prava i obaveza iz ugovora o otkupu električne energije u kojima dolazi do zastoja podsticajnog perioda, osim ako ugovorom o otkupu električne energije nije drugačije određeno, su:

1) postupanje državnog organa, imaoca javnog ovlašćenja, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, koje ima za posledicu da licenca, dozvola, odobrenje ili drugo ovlašćenje koje je neophodno za izvršavanje obaveza ili ostvarivanje prava u vezi sa podsticajnim merama prestane da bude punovažno ili ne ostane na snazi, ili ne bude izdato, izmenjeno ili produženo u propisanim rokovima na zahtev koji je predat, ako se postupanje nadležnog organa ne može pripisati nezakonitom ili nesavesnom postupanju privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno povlašćenog proizvođača električne energije ili garantovanog snabdevača;

2) akt nacionalizacije ili eksproprijacije u pogledu elektrane, odnosno dela elektrane;

3) međunarodne sankcije, kao i stupanje na snagu akata međunarodnih organizacija koji obavezuju Republiku Srbiju, ako usled njihove primene garantovani snabdevač ne bude mogao da ispunjava obaveze po osnovu podsticajnih mera.

Pravne posledice u slučaju raskida ugovora o otkupu električne energije zbog slučajeva iz stava 1. ovog člana, uređuju se ugovorom o otkupu električne energije.

Način ostvarivanja podsticajnih mera kod operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije

Član 16.

Pravo na podsticajnu meru iz člana 3. stav 1. tačka 5) ove uredbe u toku podsticajnog perioda povlašćeni proizvođač električne energije ostvaruje zaključenjem ugovora o pristupu sistemu sa operatorom prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije.

Ugovor o pristupu sistemu osim elemenata utvrđenih Zakonom o energetici i pravilima o radu prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije sadrži:

1) obavezu operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije da najkasnije do petog u mesecu dostavlja očitane podatke za prethodni mesec garantovanom snabdevaču, povlašćenom proizvođaču električne energije i privremenom povlašćenom proizvođaču;

2) pravo na pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu električne energije bez naknade, za povlašćenog proizvođača električne energije u toku podsticajnog perioda, a za privremenog povlašćenog proizvođača od puštanja elektrane, odnosno dela elektrane u rad do početka podsticajnog perioda.

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije dužan je da privremenog povlašćenog proizvođača i povlašćenog proizvođača električne energije obavesti i dostavi izveštaj o svakom potpunom i delimičnom prekidu rada sistema.

V. PRAVA I OBAVEZE POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE I DRUGIH ENERGETSKIH SUBJEKATA U VEZI SA PODSTICAJNIM MERAMA

Član 17.

Povlašćeni proizvođač električne energije ima pravo da ostvaruje podsticajne mere u skladu sa Zakonom o energetici i ovom uredbom, a garantovani snabdevač i operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije imaju obavezu da obezbede njihovo ostvarenje.

Energetski subjekt koji obavlja funkciju garantovanog snabdevača dužan je da u toku postupka izbora novog garantovanog snabdevača ili gubitka te funkcije obezbedi ostvarivanje podsticajnih mera do dana prenosa prava i obaveza iz ugovora o otkupu električne energije na novog garantovanog snabdevača.

Zabrana ugovaranja i korišćenja podsticajnih mera suprotno propisima

Član 18.

Povlašćeni proizvođač električne energije, privremeni povlašćeni proizvođač i garantovani snabdevač ne mogu ugovoriti i primenjivati podsticajne mere koje nisu propisane ovom uredbom ili uredbom kojom se bliže uređuje sadržina i drugi elementi ugovora o otkupu električne energije i ne mogu menjati njihovu sadržinu, osim ako tim uredbama nije drugačije propisano.

Izmena propisa

Član 19.

Pod izmenom propisa, u smislu ove uredbe, podrazumeva se stupanje na snagu novih propisa posle dana zaključenja ugovora o otkupu električne energije ili izmena i dopuna propisa koji važe na dan zaključenja ugovora o otkupu električne energije, kojima se ciljano smanjuju prava ili uvećavaju obaveze povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača, a čije su posledice povećanje troškova njihovog poslovanja.

Pod izmenom propisa ne podrazumevaju se propisi koji su nediskriminatorni, jednako i opšte primenjivi na privredne subjekte u Republici Srbiji bez obzira na vrstu njihove delatnosti.

Da bi povlašćeni proizvođač, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač ostvario pravo na zaštitu od izmene propisa, posledice izmenjenih propisa moraju da se sastoje u negativnom uticaju na njegov finansijski položaj.

Postupak izmene podsticajnih mera

Član 20.

Povlašćeni proizvođač, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač može podneti Ministarstvu zahtev za izmenu podsticajnih mera usled izmena propisa.

Predlog iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: spisak i naziv propisa koji su izmenjeni, analizu ekonomskih efekata tih propisa na troškove povlašćenih proizvođača, overeni izvod iz studije opravdanosti izrađene od ovlašćenog pravnog lica u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji i drugim propisima, u delu koji prikazuje očekivani nivo troškova u godini u kojoj je došlo do promene propisa i predlog podsticajnih mera kojima se povlašćeni proizvođači i privremeni povlašćeni proizvođači dovode u istu ekonomsku-finansijsku poziciju u kojoj su bili pre izmene propisa.

Ako utvrdi da je zahtev iz stava 1. ovog člana opravdan, odnosno da su ispunjeni uslovi za izmenu podsticajnih mera, Ministarstvo u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, podneće Vladi radi razmatranja i odlučivanja predlog akta kojim se u celini ili delimično nadoknađuje gubitak koji su pretrpeli povlašćeni proizvođači odnosno privremeni povlašćeni proizvođači.

Predlog akta iz stava 3. ovog člana može da sadrži i nove podsticajne mere kojima se povlašćeni proizvođač, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač dovode u istu ekonomsku-finansijsku poziciju u kojoj su bili pre izmene propisa.

Izmena ugovora o otkupu električne energije

Član 21.

U slučaju izmene podsticajnih mera zbog izmene propisa, garantovani snabdevač je dužan da na zahtev povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača izmeni ugovor o otkupu električne energije.

Obaveze povlašćenog proizvođača električne energije

Član 22.

Povlašćeni proizvođač električne energije dužan je da:

1) svu proizvedenu električnu energiju prodaje isključivo garantovanom snabdevaču;

2) vodi evidenciju o utrošenim energentima;

3) dostavlja planove rada garantovanom snabdevaču, ako je instalisana snaga elektrane preko 5 MW i da ispunjava druge obaveze prema garantovanom snabdevaču utvrđene ugovorom o otkupu električne energije;

4) obavesti Ministarstvo ako garantovani snabdevač ne ispunjava obaveze iz ugovora o otkupu električne energije;

5) obavesti Ministarstvo o postupanju državnog organa, imaoca javnog ovlašćenja, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave koje je od uticaja na izvršavanje obaveza ili uživanje prava u vezi sa podsticajnim merama.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na privremenog povlašćenog proizvođača ako zaključi ugovor o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem, od dana puštanja elektrane, odnosno dela elektrane u rad.

Obaveze garantovanog snabdevača

Član 23.

Garantovani snabdevač dužan je da:

u propisanom roku zaključi ugovor o otkupu električne energije sa povlašćenim proizvođačem električne energije, odnosno privremenim povlašćenim proizvođačem;

obezbedi garancije plaćanja povlašćenom proizvođaču električne energije u skladu sa ugovorom o otkupu električne energije;

vodi evidenciju zaključenih i prestanka važenja ugovora o otkupu električne energije i tu evidenciju javno objavi na svojoj interent stranici;

obavesti Ministarstvo u slučaju prestanka ugovora o otkupu električne energije u roku od mesec dana od dana prestanka ugovora;

obavesti Ministarstvo ako povlašćeni proizvođač električne energije ili privremeni povlašćeni proizvođač ne ispunjava obaveze, u roku od mesec dana od dana neispunjenja obaveza povlašćenog proizvođača električne energije;

izmeni ugovor o otkupu električne energije na zahtev povlašćenog proizvođača električne energije ili privremenog povlašćenog proizvođača, u skladu sa članom 21. ove uredbe i ugovorom o otkupu električne energije;

svake godine objavi korigovane podsticajne otkupne cene iz čl. 6. i 7. ove uredbe na svojoj internet stranici, za nove ugovore o otkupu električne energije.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 24.

Novčanom kaznom od 1.500.000 od 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup garantovani snabdevač – pravno lice i povlašćeni proizvođač električne energije – pravno lice, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač – pravno lice, ako prekrše zabranu iz člana 18. ove uredbe.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice u garantovanom snabdevaču – pravnom licu, povlašćenom proizvođaču električne energije – pravnom licu, odnosno privremenom povlašćenom proizvođaču – pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 25.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj povlašćeni proizvođač električne energije – preduzetnik, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač – preduzetnik ako prekrše zabranu iz člana 18. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prekrši zabranu iz člana 18. ove uredbe.

Član 26.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj garantovani snabdevač – pravno lice ako ne izvršava obaveze iz člana 23. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice u garantovanom snabdevaču – pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 27.

Lica koja su stekla status povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača do dana stupanja na snagu ove uredbe, ostvaruju pravo na podsticajne mere u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan podnošenja zahteva za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Lice iz stava 1. ovog člana koje ima zaključen ugovor o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem, može da ostvari pravo na podsticajne mere propisane čl. 3. i 4. ove uredbe ako je to za njega povoljnije.

Pravo iz stava 2. ovog člana lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje podnošenjem zahteva garantovanom snabdevaču za izmenu ugovora o otkupu električne energije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Lice iz stava 1. ovog člana, može da ostvari pravo na podsticajne mere propisane čl. 3. i 4. ove uredbe.

Povlašćeni proizvođači za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas koji uživaju pravo na podsticajne mere u skladu sa propisima donetim pre dana stupanja na snagu ove uredbe, korekciju podsticajne otkupne cene izvršavaju u skladu sa članom 7. ove uredbe, od dana stupanja na snagu ove uredbe, tako što S0 i S2 predstavljaju cenu po kojoj su fakturisali proizvedenu električnu energiju u mesecu koji je prethodio mesecu u kome je ova uredba stupila na snagu, pri čemu se S2 koriguje prema članu 6. ove uredbe, dok S0 ostaje nepromenjen.

Član 29.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ i važi do 31. decembra 2018. godine.

05 Broj: 110-4793/2016

U Beogradu, 13. juna 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar