Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini

Na osnovu člana 67. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O POKLONIMA KOJI OSTAJU U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i rokovi predaje, čuvanja i korišćenja poklona koji ostaju u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Član 2.

Pokloni koje funkcioneri, poslanici, državni službenici i druga lica, za koja je odlučeno da u odnosima sa inostranstvom predstavljaju Republiku Srbiju (u daljem tekstu: primalac poklona), prime od predstavnika strane države, organizacije ili institucije u stranoj državi ili stranog državljanina, međunarodne organizacije ili njenog organa, postaju svojina Republike Srbije.

Pokloni koje predstavnici autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave dobiju u vršenju poslova predstavljanja autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u međunarodnoj saradnji, postaju javna svojina autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno, poklon koji dobiju navedena lica neće postati javna svojina ukoliko se radi o prigodnom poklonu manje vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član 3.

Primalac poklona iz člana 2. ove uredbe, dužan je da poklon, koji po zakonu kojim se uređuje javna svojina ostaje u javnoj svojini i poklon iz stava 4. ovog člana, preda licu u organu u kome je primalac poklona zaposlen koje je zaduženo za vođenje evidencije o primopredaji poklona (u daljem tekstu: zaduženo lice), u roku od sedam dana od dana prijema poklona.

Primopredaja poklona se evidentira na Obrascu – EPPJS – Evidencija o primopredaji poklona koji je javna svojina, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrazac iz stava 2. ovog člana sadrži sledeće podatke: redni broj poklona, ime i prezime primaoca poklona, naziv organa u kojem je primalac poklona zaposlen ili vrši funkciju, odnosno radno mesto primaoca poklona, naziv poklona sa kratkim opisom, odnosno oznakama i slično u vreme primopredaje poklona, datum prijema i predaje poklona, ime (naziv) poklonodavca, prosečnu tržišnu vrednost poklona, napomenu, mesto i datum popunjavanja obrasca i potpise primaoca poklona i zaduženog lica.

Pokloni za koje ne može da se utvrdi prosečna tržišna vrednost postaju javna svojina.

Obrazac EPPJS čuva se trajno.

Član 4.

Zaduženo lice je dužno da poklon iz člana 2. ove uredbe i Obrazac EPPJS bez odlaganja preda organu nadležnom za postupanje sa imovinom u javnoj svojini (u daljem tekstu: nadležni organ), a nadležni organ je dužan da izda potvrdu o prijemu poklona.

Član 5.

Nadležni organ za čuvanje poklona u javnoj svojini Republike Srbije iz člana 4. ove uredbe je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije.

Nadležni organ za čuvanje poklona u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave iz člana 4. ove uredbe određuje autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Član 6.

Poklone u javnoj svojini nadležni organ čuva u trezoru za čuvanje poklona (u daljem tekstu: trezor).

Izuzetno, ukoliko je za čuvanje poklona potrebna prostorija sa odgovarajućim uslovima (klimatizovana prostorija sa ujednačenim procentom vlažnosti vazduha, bez dnevne svetlosti i zračenja), nadležni organ može poklon poveriti na čuvanje ustanovi koja poseduje prostorije navedenih karakteristika.

Trezor može da bude posebna službena zgrada ili deo zgrade, koju koristi nadležni organ.

Nadležni organ je dužan da preduzme mere zaštite u cilju obezbeđenja trezora.

Pokloni se razvrstavaju i smeštaju u odgovarajuće prostorije označene brojevima, s obzirom na vrstu i veličinu poklona.

Član 7.

Nadležni organ upravlja trezorom i vodi evidenciju poklona.

Evidencija poklona vodi se na Obrascu – OKP – Knjiga poklona, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

U Obrazac OKP unose se sledeći podaci: redni broj poklona, naziv poklona, ime, prezime, funkcija, odnosno radno mesto primaoca poklona, datum prijema poklona u trezor, naziv poklona sa kratkim opisom, odnosno oznakama u vreme primopredaje poklona, vrednost poklona u vreme prijema poklona, broj prostorije u kojoj se poklon čuva, napomena, mesto i datum popunjavanja Obrasca i potpis.

Član 8.

Poklon u javnoj svojini može se dati na privremeno korišćenje državnom organu i organizaciji, organu i organizaciji autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, ustanovi, kao i muzeju čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i primaocu poklona (u daljem tekstu: korisnik poklona), na pisani zahtev.

O korišćenju poklona u javnoj svojini Republike Srbije u smislu stava 1. ovog člana odlučuje komisija koju obrazuje Vlada, a o korišćenju poklona u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u smislu tog stava odlučuje nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, koji određuju i rok za vraćanje poklona koji ne može biti duži od godinu dana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, primaocu poklona poklon u javnoj svojini može se dati na korišćenje i na period duži od godinu dana, i to do isteka mandata, odnosno prestanka funkcije (za poslanike i funkcionere), odnosno državnom službeniku dok je zaposlen u organu.

Ovlašćeno lice izdaje revers da je poklon dat na korišćenje.

Korisnik poklona je dužan da se o poklonu stara sa pažnjom dobrog domaćina i da poklon vrati u stanju u kojem je primljen.

Ukoliko se poklon ne vrati u trezor u roku iz st. 2. i 3. ovog člana, ovlašćeno lice je dužno da o tome obavesti rukovodioca nadležnog organa.

Korisnik poklona je odgovoran ukoliko je došlo do oštećenja poklona i dužan je da nadoknadi nastalu štetu.

Član 9.

Organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave dužni su da nadležnom organu iz člana 5. ove uredbe dostave podatke o poklonima iz člana 2. ove uredbe (po vrstama, vrednosti i količini) primljenim do dana stupanja na snagu ove uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Prostor za čuvanje poklona u javnoj svojini Republike Srbije za potrebe Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije obezbediće se u roku od 90 dana od dana isteka roka za dostavljanje podataka iz člana 9. ove uredbe.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave će obezbediti prostor za čuvanje poklona u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6848/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Obrazac EPPJS

REDNI BROJ___________

EVIDENCIJA O PRIMOPREDAJI POKLONA KOJI JE JAVNA SVOJINA

Redni broj 1. IME I PREZIME 2. NAZIV ORGANA U KOJEM JE PRIMALAC POKLONA ZAPOSLEN ILI VRŠI FUNKCIJU 3. FUNKCIJA, ODNOSNO RADNO MESTO PRIMAOCA POKLONA 4. NAZIV POKLONA SA KRATKIM OPISOM, ODNOSNO OZNAKAMA I SLIČNO U VREME PRIMOPREDAJE POKLONA 5. DATUM PRIJEMA POKLONA 6. DATUM PREDAJE POKLONA 7. IME (NAZIV) POKLONODAVCA 8. PROSEČNA TRŽIŠNA VREDNOST POKLONA U DINARIMA 9. NAPOMENA

MESTO _______________

DATUM _____________ GODINA

_________________________ _________________________

(POTPIS PRIMAOCA POKLONA) (POTPIS ZADUŽENOG LICA)

Obrazac OKP

REDNI BROJ___________

KNJIGA POKLONA

Redni broj 1. NAZIV POKLONA 2. IME I PREZIME, FUNKCIJA, ODNOSNO RADNO MESTO PRIMAOCA POKLONA 3. DATUM PRIJEMA POKLONA U TREZOR 4. NAZIV POKLONA SA KRATKIM OPISOM, ODNOSNO OZNAKAMA U VREME PRIMOPREDAJE POKLONA 5. VREDNOST POKLONA U VREME PRIJEMA POKLONA 6. BROJ PROSTORIJE U KOJOJ SE POKLON ČUVA 7. NAPOMENA

MESTO _______________

DATUM _____________ GODINA

_________________________

(ZA NADLEŽNI ORGAN)

Ostavite komentar