Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom

Na osnovu člana 27. stav 8. i člana 33. stav 6. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 72/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU

SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE

SVOJINE MOGU OTUĐIVATI NEPOSREDNOM POGODBOM

Član 1.

Opremom veće vrednosti, u smislu člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 72/11), smatra se oprema čija pojedinačna vrednost prelazi donji granični iznos nabavke male vrednosti utvrđen zakonom.

Član 2.

Izuzetno, pokretne stvari mogu se otuđiti iz javne svojine neposrednom pogodbom, ukoliko nisu otuđene u prvom pokušaju prodaje u postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda.

U postupku prodaje neposrednom pogodbom kupoprodajna cena stvari iz stava 1. ovog člana, ne može biti manja od najniže, odnosno početne cene utvrđene u postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda.

 Član 3.

Odluku o otuđenju pokretnih stvari neposrednom pogodbom donosi funkcioner koji rukovodi organom, odnosno drugo lice ovlašćeno u skladu sa zakonom.

Član 4.

Funkcioner, odnosno lice iz člana 3. ove uredbe donosi odluku o formiranju komisije koja će sprovesti postupak otuđenja stvari neposrednom pogodbom.

U pogledu načina rada i ovlašćenja komisije iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS, broj 24/12).

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vrsti pokretnih stvari koje se pribavljaju i otuđuju neposrednom pogodbom i određivanju opreme veće vrednosti („Službeni glasnik RS, broj 27/96).

Član 6. 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar