Uredba o odsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O PODSTICANjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANjE DELA KAMATNE STOPE U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se obim, opšti uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita (u daljem tekstu: kreditna podrška), kao i korisnici kreditne podrške u 2011. godini.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2011. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) do iznosa određenog posebnim aktom Vlade.

Sredstva za realizaciju mera iz ove uredbe obezbeđuju se za naredne godine budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 3.

Kreditna podrška koristi se za razvoj stočarstva, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte pod opštim uslovima propisanim ovom uredbom i posebnim uslovima utvrđenim programima koje donosi Vlada (u daljem tekstu: programi).

Kreditna podrška može se koristiti pod uslovima iz ove uredbe i za refinansiranje kratkoročnih kredita odobrenih na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 20/10).

Član 4.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju:

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, osim fizičkog lica koje je privremeni nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

preduzetnik;

pravno lice.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje kreditne podrške ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i nalaze se u aktivnom statusu;

2) su izmirila dospele obaveze po osnovu kredita odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 21/09, 43/09 i 77/09) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10);

3) ispunjavaju posebne uslove i za određene namene utvrđene programima, ako je korisnik preduzetnik ili pravno lice.

Član 5.

Mere utvrđene ovom uredbom sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko Uprave za agrarna plaćanja, Ministarstva finansija – Uprave za trezor, banaka koje prihvate uslove kreditiranja propisane ovom uredbom i kod kojih korisnici imaju otvorene namenske tekuće račune i društava za osiguranje.

Međusobna prava i obaveze subjekata iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom koji zaključuju ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa ovlašćenim licima Ministarstva finansija – Uprave za trezor, banaka i društava za osiguranje.

Član 6.

Radi korišćenja kredita u skladu sa ovom uredbom lica iz člana 4. stav 1. ove uredbe podnose banci pisani zahtev za odobrenje kredita čiji se deo kamatne stope subvencioniše na osnovu ove uredbe (u daljem tekstu: kredit) i prateću dokumentaciju propisanu programima.

Zahtevom za odobrenje kredita (u daljem tekstu: zahtev) može biti obuhvaćen veći broj namena iz člana 3. ove uredbe.

Ukupno odobreni iznos kredita po korisniku kredita (u daljem tekstu: korisnik) ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Ako je korisniku na osnovu zahteva odobren kredit manji od 5.000.000,00 dinara, korisnik ima pravo da podnese novi zahtev za odobravanje novog kredita za razliku do limita od 5.000.000,00 dinara.

Ograničenje iz st. 3. i 4. ovog člana primenjuje se i kada korisnik podnese i zahtev za refinansiranje ranije odobrenog kredita iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

Za ostvarivanje prava na kreditnu podršku iz člana 3. stav 2. ove uredbe, lica iz člana 4. stav 1. ove uredbe uz zahtev podnose banci dokumentaciju kojom se dokazuje neizmireni deo kredita odobrenog po osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 20/10).

Zahtevi se podnose banci do 1. novembra 2011. godine.

Član 7.

Po podnetom zahtevu banka i podnosilac zahteva parafiraju obrazac ugovora o kreditu.

Banka dostavlja Ministarstvu parafirani obrazac ugovora o kreditu sa zahtevom i podnetom dokumentacijom uz zahtev.

Ministarstvo i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor utvrđuju ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom i programima i o tome obaveštavaju banku.

Član 8.

Po prijemu obaveštenja iz člana 7. stav 3. ove uredbe banka i podnosilac zahteva zaključuju ugovor o kreditu pod sledećim uslovima:

da rok otplate kredita bude najviše tri godine;

da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;

da efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za dva procentna poena, osim za kredite sa rokom otplate do jedne godine kod kojih efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za tri procentna poena;

da korisnik plaća fiksnu kamatnu stopu na neotplaćeni deo kredita od 8% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita;

da banka vrši naplatu kredita u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima, u skladu sa planom otplate koji čini sastavni deo ugovora o kreditu;

da na zahtev korisnika kredita čiji je rok otplate tri godine, banka odobrava odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita.

Član 9.

Ministarstvo uplaćuje banci sredstva na ime dela kamatne stope za prvu godinu otplate kredita u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja od banke o zaključenom ugovoru o kreditu sa korisnikom.

Za naredne godine otplate kredita, Ministarstvo uplaćuje banci sredstva na ime dela kamate na neotplaćeni deo kredita za godinu na koju se kamata odnosi, u roku od 30 dana od dana isteka prethodne godine otplate kredita.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvo uplaćuje u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za:

1) dva procentna poena i umanjene za osam procentnih poena – za kredite sa rokom otplate od jedne do tri godine;

2) tri procentna poena i umanjene za osam procentnih poena – za kredite sa rokom otplate do jedne godine.

Član 10.

Na zahtev korisnika banka može odobriti prevremenu otplatu kredita bez prava na naknadu troškova prevremene otplate.

U slučaju iz stava 1. ovog člana banka:

1) u roku od pet radnih dana od dana odobrenja o tome obaveštava Ministarstvo;

2) vrši povraćaj sredstava koje je Ministarstvo uplatilo na ime preostalog dela subvencionisane kamate za godinu kada je odobrena prevremena otplata kredita na račun Ministarstva.

Član 11.

Jemac kredita može biti pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa podnosiocem zahteva.

Jemac kredita može biti samo ono pravno lice koje je u 2010. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja i ima izmirene sve obaveze prema upravi javnih prihoda zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva korisnika za kredit za koji se daje jemstvo.

Ako nije obezbeđen na način iz stava 1. ovog člana, kredit se obezbeđuje u skladu sa poslovnom politikom banke.

Član 12.

Korisnik je dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na ceo period otplate kredita na način i pod posebnim uslovima predviđenim programima.

Minimalni obim pokrića iz stava 1. ovog člana predstavlja obim pokrića koji obezbeđuje da je osigurani predmet kreditiranja zaštićen od rizika koji po svojoj prirodi mogu dovesti do uništenja predmeta kreditiranja, a koji se posebno definišu programima.

Društvo za osiguranje polisu osiguranja vinkulira u korist banke sa kojom je korisnik zaključio ugovor o kreditu nakon izvršenog plaćanja po polisi iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo korisniku regresira 40% od visine premije osiguranja u roku od 30 dana od dana prijema specifikacije o zaključenim i vinkuliranim polisama.

Korisnik je u obavezi da ima validnu polisu osiguranja tokom celog perioda otplate kredita, odnosno da je obnavlja za svaku godinu otplate kredita.

Ako korisnik ne obnovi polisu osiguranja za svaku godinu otplate kredita, banka sa kojom je zaključen ugovor o kreditu plaća premiju osiguranja u punom iznosu i za plaćeni iznos zadužuje korisnika.

U slučaju iz stava 6. ovog člana Ministarstvo se oslobađa obaveze regresiranja 40% premije osiguranja.

Član 13.

Ako se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen proglašava se dospelim tako što se celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata koja je obračunata u skladu sa poslovnom politikom banke za ceo period korišćenja kredita naplaćuju od korisnika uključujući ceo iznos subvencionisan od strane Ministarstva sa obračunatom zateznom kamatom u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle naplate ukupnog duga od korisnika banka prenosi Ministarstvu ukupan iznos kamate koji je subvencionisan zajedno sa zateznom kamatom obračunatom u skladu sa poslovnom politikom banke.

Član 14.

Korišćenje sredstava obezbeđenih za namene predviđene ovom uredbom vrši se u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva, do iznosa sredstava određenih posebnim aktom Vlade kojim se utvrđuje raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Član 15.

Zahtevi koji su podneti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje preko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/10), a koji nisu rešeni do dana stupanja na snagu ove uredbe, rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 16.

Narodna banka Srbije obavlja poslove u vezi sa administriranjem kredita.

Član 17.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10) i Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje preko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/10).

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim je propisano da Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja, u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) kojim su raspoređena sredstva korisnicima, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu da svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2011. godini na ime kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do tri godine.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u razvoj stočarske i biljne proizvodnje kao i kupovinu nove opreme i mehanizacije i izgradnju infrastrukturnih objekata, što će kao dugoročni efekat dati unapređivanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisan je predmet uređenja i određeno da se njome utvrđuju obim, opšti uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita (u daljem tekstu: kreditna podrška), kao i korisnici kreditne podrške u 2011. godini.

Članom 2. utvrđena su sredstva za sprovođenje ove uredbe tako što je propisano da su ona obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) do iznosa određenog posebnim aktom Vlade. Takođe propisano je da se sredstva za realizaciju mera iz ove uredbe obezbeđuju za naredne godine budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Članom 3. propisano je da se kreditna podrška koristi za razvoj stočarstva, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte pod opštim uslovima propisanim ovom uredbom i posebnim uslovima utvrđenim programima koje donosi Vlada (u daljem tekstu: programi). Takođe je propisano da se kreditna podrška može koristiti pod uslovima iz ove uredbe i za refinansiranje kratkoročnih kredita odobrenih na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 20/10).

Članom 4. propisano je da pravo na kreditnu podršku, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva osim fizičkog lica koje je privremeni nosilac poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice. Navedena lica imaju pravo na korišćenje kreditne podrške ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10,89/10 i 22/11) i nalaze se u aktivnom statusu;

2) su izmirila dospele obaveze po osnovu kredita odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 73/07 i 113/07), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 21/09, 43/09 i 77/09) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10).

3) ispunjavaju posebne uslove i za određene namene utvrđene programima, ako je korisnik preduzetnik ili pravno lice.

Članom 5. propisano je da Uredbu sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko Uprave za agrarna plaćanja, Ministarstva finansija – Uprave za trezor, banaka koje prihvate uslove kreditiranja propisane ovom uredbom i kod kojih korisnici imaju otvorene namenske tekuće račune i društava za osiguranje. Takođe je propisano da se međusobna prava i obaveze subjekata iz stava 1. ovog člana uređuju ugovorom koji zaključuju ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa ovlašćenim licima Ministarstva finansija – Uprave za trezor, banaka i društava za osiguranje.

Članom 6. propisano je da radi korišćenja kredita u skladu sa ovom uredbom lice iz člana 4. stav 1. ove uredbe podnosi banci pisani zahtev za odobrenje kredita čiji se deo kamatne stope subvencioniše na osnovu ove uredbe (u daljem tekstu: kredit) i prateću dokumentaciju propisanu programima. Navedenim zahtevom može biti obuhvaćen veći broj namena iz člana 3. ove uredbe. Ukupno odobreni iznos kredita po korisniku kredita (u daljem tekstu: korisnik) ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara. Takođe je propisano da ako korisniku bude odobren kredit manji od 5.000.000,00 dinara, korisnik ima pravo da podnese novi zahtev za odobravanje novog kredita za razliku do limita od 5.000.000,00 dinara. Ograničenje iz st. 3. i 4. ovog člana primenjuje se i kada korisnik podnese i zahtev za refinansiranje ranije odobrenog kredita iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

Za ostvarivanje prava na kreditnu podršku iz člana 3. stav 2. ove uredbe, lice iz člana 4. stav 1. ove uredbe uz zahtev podnosi banci dokumentaciju kojom se dokazuje neizmireni deo kredita odobrenog po osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 20/10).

Zahtevi se podnose banci do 1. novembra 2011. godine.

Članom 7. propisano je da po podnetom zahtevu banka i podnosilac zahteva parafiraju obrazac ugovora o kreditu. Banka dostavlja Ministarstvu parafirani obrazac ugovora o kreditu sa zahtevom i podnetom dokumentacijom uz zahtev. Ministarstvo i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor utvrđuju ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom i programima i o tome obaveštavaju banku.

Članom 8. propisano je da po prijemu obaveštenja iz člana 7. ove uredbe banka i podnosilac zahteva zaključuju ugovor o kreditu pod sledećim uslovima: da rok otplate kredita bude najviše tri godine; da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima; da efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za dva procentna poena, osim za kredite sa rokom otplate do jedne godine kod kojih efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za tri procentna poena; da korisnik plaća fiksnu kamatnu stopu na neotplaćeni deo kredita od 8% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita; da banka vrši naplatu kredita u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima, u skladu sa planom otplate koji čini sastavni deo ugovora o kreditu; da na zahtev korisnika kredita čiji je rok otplate tri godine, banka odobrava odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita.

Članom 9. propisano je da Ministarstvo uplaćuje banci sredstva na ime dela kamatne stope za prvu godinu otplate kredita u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja od banke o zaključenom ugovoru o kreditu sa korisnikom.

Za naredne godine otplate kredita, Ministarstvo uplaćuje banci sredstva na ime dela kamate na neotplaćeni deo kredita za godinu na koju se kamata odnosi, u roku od 30 dana od dana isteka prethodne godine otplate kredita.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvo uplaćuje u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za:

1) dva procentna poena i umanjene za osam procentnih poena – za kredite sa rokom otplate od jedne do tri godine;

2) tri procentna poena i umanjene za osam procentnih poena – za kredite sa rokom otplate do jedne godine.

Članom 10. propisano je da na zahtev korisnika banka može odobriti prevremenu otplatu kredita bez prava na naknadu troškova prevremene otplate.

U slučaju iz stava 1. ovog člana banka:

1) u roku od pet radnih dana od dana odobrenja o tome obaveštava Ministarstvo;

2) vrši povraćaj sredstava koje je Ministarstvo uplatilo na ime preostalog dela subvencionisane kamate za godinu kada je odobrena prevremena otplata kredita na račun Ministarstva.

Članom 11. propisano je da jemac kredita može biti pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa podnosiocem zahteva.

Jemac kredita može biti samo ono pravno lice koje je u 2010. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja i ima izmirene sve obaveze prema upravi javnih prihoda zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva korisnika za kredit za koji se daje jemstvo.

Ako nije obezbeđen na način iz stava 1. ovog člana, kredit se obezbeđuje u skladu sa poslovnom politikom banke.

Članom 12. propisano je da je korisnik dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na ceo period otplate kredita na način i pod posebnim uslovima predviđenim programima. Minimalni obim pokrića predstavlja obim pokrića koji obezbeđuje da je osigurani predmet kreditiranja zaštićen od rizika koji po svojoj prirodi mogu dovesti do uništenja predmeta kreditiranja, a koji se posebno definišu programima. Takođe je propisano da društvo za osiguranje polisu osiguranja vinkulira u korist banke sa kojom je korisnik zaključio ugovor o kreditu nakon izvršenog plaćanja po polisi iz stava 1. ovog člana, kao i da Ministarstvo korisniku regresira 40% od visine premije osiguranja u roku od 30 dana od dana prijema specifikacije o zaključenim i vinkuliranim polisama. Korisnik je u obavezi da ima validnu polisu osiguranja tokom celog perioda otplate kredita, odnosno da je obnavlja za svaku godinu otplate kredita. Ako korisnik ne obnovi polisu osiguranja za svaku godinu otplate kredita, banka sa kojom je zaključen ugovor o kreditu plaća premiju osiguranja u punom iznosu i za plaćeni iznos će zadužuje korisnika. U slučaju iz stava 6. ovog člana Ministarstvo se oslobađa obaveze regresiranja 40% premije osiguranja.

Članom 13. propisano je da ako se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, proglašava se dospelim tako što se celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata koja je obračunata u skladu sa poslovnom politikom banke za ceo period korišćenja kredita naplaćuju od korisnika uključujući ceo iznos subvencionisan od strane Ministarstva sa obračunatom zateznom kamatom u skladu sa poslovnom politikom banke. Posle naplate ukupnog duga od korisnika banka prenosi Ministarstvu ukupan iznos kamate koji je subvencionisan zajedno sa zateznom kamatom obračunatom u skladu sa poslovnom politikom banke.

Članom 14. propisano je da se korišćenje sredstava obezbeđenih za namene predviđene ovom uredbom vrši u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva za kredite iz uredbe, do iznosa sredstava određenih posebnim aktom Vlade kojim se utvrđuje raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Članom 15. propisano je da se zahtevi koji su podneti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje predko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/10), a koji nisu rešeni do dana stupanja na snagu ove uredbe, rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Članom 16. propisano je da Narodna banka Srbije obavlja poslove u vezi sa administriranjem kredita,

Članom 17. Propisano je da nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Članom 18. propisano je da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važi Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10) i Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje predko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/10).

Članom 19. propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Razdeo 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11. – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 16.815.357.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine i 05 Broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu. Na Razdelu 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 2.853.643.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-241/2011 od 21. januara 2011. godine, 05 Broj: 401-2824/2011 od 14. aprila 2011. godine i 05 Broj: 401-3139/2011 od 21. aprila 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godinu.

Istovremeno sa dostavljanjem predloga ove uredbe na razmatranje i usvajanje, Vladi su dostavljeni i: Predlog zaključka o izmenama i dopunama Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu, Predlog zaključka o izmenama Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godinu i Predlog odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici.

Usvajanjem predloženih akata obezbediće se sredstva za realizaciju Uredbe, u iznosu od 2.724.303.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje Uredbe za 2012. i 2013. godinu obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

Ostavite komentar