Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13, 116/14 i 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/14, 30/14, 116/14, 128/14 i 137/14), u članu 2. stav 1. reči: „529.420.000 dinara” zamenjuju se rečima: „394.949.000 dinara”.

U stavu 2. reči: „1.092.336.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.262.336.000 dinara”.

U stavu 3. reči: „u iznosu od 24.795.726.000 dinara, od čega 24.601.114.000 dinara budžetskih sredstava”, zamenjuju se rečima: „u iznosu od 28.829.156.000 dinara, od čega 28.634.544.000 dinara budžetskih sredstava”, a reči: „28.880.895.000 dinara” zamenjuju se rečima: „32.914.324.000 dinara”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: „2.350.000 dinara” zamenjuju se rečima: „580.383 dinara”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „24.285.280.000 dinara” zamenjuju se rečima: „28.510.009.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „3.450.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.444.500.000 dinara”.

U tački 2) reči: „10.962.850.000 dinara” zamenjuju se rečima: „10.964.034.000 dinara”.

U tački 6) reči: „193.800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „190.200.000 dinara”.

U tački 8) reči: „4.759.130.000 dinara” zamenjuju se rečima: „9.005.275.000 dinara”.

U podtački (1) reči: „2.713.062.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.176.242.000 dinara”.

U podtački (2) reči: „2.046.068.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.829.033.000 dinara”.

U tački 9) reči: „462.310.000 dinara” zamenjuju se rečima: „458.810.000 dinara”.

Tačka 10) briše se.

Član 4.

U članu 7. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tač. 1) do 9) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe, osim direktnih plaćanja iz tačke 2), koja se do iznosa od 10.464.034.000 dinara isplaćuju iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe, dok se preostali iznos do 10.964.034.000 dinara, i to iznos od 500.000.000 dinara isplaćuje iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe, kao i osim direktnih plaćanja iz tačke 8) podtačka (2), koja se do iznosa od 3.659.033.000 dinara isplaćuju iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe, a preostali iznos do 3.829.033.000 dinara, i to iznos od 170.000.000 dinara isplaćuje iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.”

Član 5.

U članu 8. stav 1. reči: „659.420.000 dinara” zamenjuju se rečima: „580.821.483 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „518.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „486.700.000 dinara”.

U podtački (1) reči: „476.800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „451.800.000 dinara”.

U alineji prvoj reči: „80.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „64.300.000 dinara”, a reči: „10.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.800.000 dinara”.

U alineji drugoj reči: „396.800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „387.500.000 dinara”, a reči: „50.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „40.700.000 dinara”.

U podtački (2) reči: „41.200.000 dinara” zamenjuju se rečima: „34.900.000 dinara”.

U alineji drugoj reči: „41.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „34.700.000 dinara”.

U tački 3) reči: „32.650.000 dinara” zamenjuju se rečima: „351.483 dinara”.

Podtačka (1) briše se.

U podtački (2) reči: „12.650.000 dinara” zamenjuju se rečima: „351.483 dinara”.

Tačka 4) briše se.

Član 6.

U članu 10. stav 2. reči: „tač. 3) i 4) ove uredbe” zamenjuju se rečima: „tačka 3) ove uredbe”.

Član 7.

U članu 11. stav 1. reči: „470.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „394.597.517 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „260.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „255.065.904 dinara”.

U tački 2) reči: „120.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „108.388.238 dinara”.

U tački 3) reči: „70.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „29.143.375 dinara”.

U podtački (1) reči: „10.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „9.970.000 dinara”.

U podtački (2) reči: „60.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „19.173.375 dinara”.

U tački 4) reči: „20.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.000.000 dinara”.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar