Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i člana 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA

ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

ZA 2004. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 45/2004) u Programu mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu odeljak USLOVI KORIŠĆENjA SREDSTAVA u tački 3. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Privremeno slobodna sredstva do iznosa od 500.000.000,00 dinara namenjena za dugoročne kredite za investicione projekte preko Fonda za razvoj RS, Fond može plasirati za kreditiranje otkupa voća i povrća sa rokom otplate od šest meseci uz korišćenje valutne kaluzule sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou. Kamata se zajedno sa pripadajućom glavnicom vraća po isteku ročnosti kredita“.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 22/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

U budžetu Republike za 2004. godinu nisu obezbeđena sredstva za otkup voća i povrća, što može stvoriti ozbiljan problem s obzirom da bi se time umanjili efekti finansiranja dugogodišnjih zasada u porotekle tri godine. Finansiranjem, odnosno kreditiranjem otkupljivača voća i povrća, obezbedila bi se kurentnost domaćih hladnjača u odnosu na strane nakupce. Isto tako, ovom merom, omogućilo bi se domaćim proizvođačima da obezbede repromaterijal za ovu sezonu.

III SADRŽINA UREDBE

Uredbiom se dopunjuje Program u delu koji se odnosi na otkup voća i povrća i predviđa se da se ova oblast kreditira sa periodom od šest meseci uz korišćenje valutne kaluzule i kamatnom stopom na godišnjem nivou od 5%.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, s tim što se omogućuje da se privremeno slobodna sredstva namenjena za dugoročne kredite koja se plasiraju preko Fona za razvoj Republike Srbije do ukupnog iznosa od 500.000.000,00 dinara, mogu plasirati za otkup voća i povrća.

V STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, iz razloga što je neophodno u što hitnijem roku osloboditi sredstva za otkup voća i povrća, što je proces koji se odvija u mesecu junu svake godine.

Ostavite komentar