Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA NABAVKU MINERALNOG ĐUBRIVA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva.

Član 2.

Državni program pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11421/2014

U Beogradu, 25. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100114.163.doc/20

DRŽAVNI PROGRAM POMOĆI

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA POPLAVLJENIM

PODRUČJIMA ZA NABAVKU MINERALNOG ĐUBRIVA

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva odnosi se na obnovu poljoprivrednih površina na kojima je izvršena ponovna setva kukuruza i soje na područjima koja su uništena ili oštećena usled dejstva poplava, dodelom bespovratnih novčanih sredstava za nabavku mineralnih đubriva.

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14).

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Usled razornog dejstva voda tokom poplava koje su nastupile u maju 2014. godine na poljoprivrednim površinama u pogođenim jedinicama lokalne samouprave nastale su značajne štete na svim kulturama uključujući i ratarske. S obzirom da je postojala mogućnost za obnovu poljoprivredne proizvodnje površina pod kukuruzom i sojom u okviru agrotehničkih rokova, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja je, u saradnji sa resornim ministarstvima, sprovela aktivnosti na raspodeli semenskog kukuruza i semena soje korisnicima koji su prijavili štetu na poljoprivrednim površinama zasejanim navedenim biljnim kulturama. Formirana je Posebna radna grupa za koordinaciju distribucije pomoći koja je utvrdila merila i kriterijume, kao i spiskove korisnika, izradila i sprovela donatorske ugovore sa donatorima materijalne pomoći.

Nastavak pomoći poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa članom 37. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji realizovaće se dodelom bespovratnih sredstava za nabavku mineralnog đubriva.

Površine i broj korisnika koje su utvrđene tokom raspodele semenskog kukuruza i semena soje i dopunjene nakon raspodele naftnih derivata za potrebe ponovne setve u poplavljenim područjima i obnovu poljoprivredne proizvodnje poplavljenih površina koristiće se i za dodelu bespovratne pomoći za nabavku mineralnog đubriva.

3. Mere koje treba preduzeti

Za sprovođenje ovog programa za obnovu poljoprivrednih površina na kojima je izvršena ponovna setva kukuruza i soje na područjima koja su pogođena poplavama preduzeće se mera dodele jednokratne bespovratne pomoći za nabavku mineralnog đubriva u visini od 4.000,00 dinara po hektaru.

4. Način, obim i redosled sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Sredstva za sprovođenje ovog programa namenjena su poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, registrovanom u skladu sa zakonom, koje je pretrpelo štetu od elementarnih nepogoda, ako:

1) ima najmanje 0,25 hektara proizvodnih poljoprivrednih površina koje su pretrpele štetu od poplava i koje je prijavilo komisiji za prijavu štete jedinice lokalne samouprave;

2) ima realizovan ugovor o korišćenju donatorske pomoći za dodelu semenskog kukuruza i semena soje, odnosno naftnih derivata.

Proveru podataka za isplatu sprovodi Ministarstvo finansija -Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na osnovu spiska utvrđenih površina i korisnika tokom raspodele semenskog kukuruza i semena soje, odnosno naftnih derivata.

Uprava dostavlja podatke o isplaćenom iznosu sredstava ostvarenih po osnovu prava na korišćenje sredstava iz ovog programa Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

5. Rokovi za sprovođenje mera

Realizaciji ovog programa pristupiće se hitno, u skladu sa agrotehničkim rokovima za obavljanje operacija prihrane useva na presejanim površinama.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci

sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja je nadležna za koordinaciju praćenja i izveštavanja o sprovođenju ovog programa.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede je zaduženo za dostavljanje spiska korisnika i površina iz odeljka 4. ovog programa Upravi, a Uprava je nadležna za sprovođenje pojedinih mera i aktivnosti iz ovog programa.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstavai izvor finansiranja

Procenjena potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa su 76.000.000,00 dinara.

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuju se u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14).

4100114.163.doc/21

Ostavite komentar