Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE PONUĐAČA KOJI MOGU UČESTVOVATI U REALIZACIJI PROJEKATA PROPISANIH ZAKONOM O PODSTICANjU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 50/10), u članu 2. tačka 6) reči: „na dan 31. decembra 2009. godine” zamenjuju se rečima: „na dan podnošenja ponude”.

Član 2.

U članu 7. tačka 2) broj: „10” zamenjuje se rečju: „pet”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar