Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3579/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

PROGRAM

RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA PODRŠKE

SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE

U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS” broj 99/2016), član 8. u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.7 – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4003 – Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, obezbeđena su sredstva u iznosu od 130.000.000 dinara, radi pružanja podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu.

Programom rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđuje se raspored i način korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku (u daljem tekstu: Kabinet) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

II. CILJ

Opšti cilj Programa je podrška održivom demografskom razvoju jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, odnosno stacionirano stanovništvo, tj. stanovništvo u kome će sledeće generacije biti iste veličine kao i postojeće.

Pojedinačni ciljevi koji se žele postići kroz realizaciju Programa su:

ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta;

usklađivanje rada i roditeljstva;

snižavanje psihološke cene roditeljstva;

promocija reproduktivnog zdravlja adolescenata;

borba protiv neplodnosti;

put ka zdravom materinstvu;

populaciona edukacija;

aktiviranje lokalne samouprave.

III. RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva opredeljena ovim programom namenjena su za sufinansiranje mera populacione politike od značaja za demografski razvoj jedinica lokalne samouprave sa ciljem poboljšanja demografskih parametara.

Sredstva se raspoređuju jedinicama lokalne samouprave, nakon sprovedenog javnog poziva. Za korišćenje sredstava mogu se prijaviti jedinice lokale samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave iz istog područja, koje će zajedno sprovoditi mere populacione politike na teritoriji Republike Srbije u skladu sa uslovima utvrđenim javnim pozivom.

Kod mera populacione politike sa učešćem više jedinica lokalne samouprave iz istog područja, koje zajednički realizuju i učestvuju u finansiranju mera, sredstva budžeta Republike Srbije mogu koristiti sve jedinice lokalne samouprave srazmerno učešću.

Sredstvima budžeta Republike Srbije može se sufinansirati do 85% troškova predloženih mera populacione politike.

Maksimalni iznos sufinansiranja može biti do 32.500.000 dinara po predloženim merama populacione politike.

Sredstava za sufinansiranje mera populacione politike u Republici Srbiji mogu se dodeliti jedinicama lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

da su podnele popunjen obrazac prijave za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

da su obezbedile sredstva za sufinansiranje u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku (u daljem tekstu: ministar) o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave;

da su predložene mere populacione politike u skladu sa ciljevima i namenom Programa;

da jedinica lokalne samouprave ima formirano telo koje sprovodi mere populacione politike ili ima lice zaduženo za sprovođenje mera populacione politike.

Kabinet objavljuje Javni poziv za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici www.mdpp.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

Tačno popunjen obrazac prijave za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Javnim pozivom dostavlja se preporučenom poštom, na adresu: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11000 Beograd.

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – Prijava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir predloženih mera populacione politike jedinica loklane samouprave (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar.

Članovi Komisije nemaju pravo na naknadu za rad.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne. Komisija može da vrši dodatnu proveru podnete dokumentacije i da traži dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir mera populacione politike, Komisija vrši rangiranje mera.

Postupak ocenjivanja i odabira predloženih mera populacione politike sprovodi se po sledećim kriterijumima:

1) pripadnost teritoriji/području (AP Vojvodine, grada Beograda, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne Srbije i Istočne Srbije);

2) demografski indikatori;

3) stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave;

4) očekivani efekti mera populacione politike;

5) procena održivosti mera populacione politike;

6) usklađenost mera populacione politike na lokalnom nivou sa strateškim dokumentima na nacionalnom nivou.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti područja i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

Na osnovu pripadnosti području vrši se razvrstavanje jedinica lokalne samouprave po grupama.

Na osnovu kriterijuma 2)−6) vrši se ocenjivanje predloženih mera populacione politike po grupama, koje mogu biti ocenjene sa maksimalno 100 poena.

Sredstva će se dodeliti prvorangiranim jedinicama lokalne samuprave iz svake grupe odnosno područja.

Ukoliko po dodeli sredstava prvorangiranim jedinicama lokalne samouprave preostane raspoloživih sredstava, ista će se dodeliti jedinicama lokalne samouprave čije su predložene mere populacione politike ocenjene sa najviše bodova, nezavisno od toga kom području pripadaju.

Komisija utvrđuje predlog odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave i dostavlja ga ministru.

Ministar donosi odluku.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv mera populacione politike i iznos odobrenih sredstava.

Odluka se objavljuje na internet stranici: www.mdpp.gov.rs.

U roku od 15 dana od dana donošenja odluke, zaključuje se ugovor o realizaciji programa sa jedinicama lokalne samouprave, kojim se uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

U slučaju da jedinica lokalne samouprave odustane od potpisivanja ugovora, odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim merama prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Kabinet može raspisati novi javni poziv.

Jedinice lokalne samouprave su dužne da Kabinetu do 15. decembra 2017. godine dostave izveštaj o sprovedenim aktivnostima i utrošku sredstava opredeljenih ovim programom.

Kabinet može zatražiti i vanredni izveštaj o realizaciji aktivnosti i utrošku sredstava, koji su jedinice lokalne samouprave dužne dostaviti najkasnije u roku od pet dana od dana zahteva.

Kabinet će najkasnije do 31. januara 2018. godine dostaviti Vladi radi informisanja objedinjeni izveštaj o realizaciji Programa.

Sva odobrena, a neutrošena sredstva po ovom programu ili sredstva utrošena suprotno nameni, jedinice lokalne samouprave dužne su da vrate u budžet Republike Srbije, na način propisan zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), kojim je u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.7 – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4003 – Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463- Transferi ostalim nivoima vlasti propisano da će se raspored i korišćenje sredstava te aporprijacije vršiti u skladu sa posebnim aktom Vlade, kao i odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Opšti cilj održivog demografskog razvoja Republike Srbije je stacionarno stanovništvo, tj. stanovništvo u kome će sledeće generacije biti iste veličine kao i postojeće. Na globalnom nivou potrebno je da broj živorođenih bude izjednačen sa brojem umrlih. U Republici Srbiji, već dugo, godišnji broj umrlih sve više premašuje godišnji broj živorođenih.

Nivo rađanja dece ispod potreba proste zamene generacija koji traje više decenija je osnovni pokretač depopulacije i naglašenog starenja stanovništva Republike Srbije. Rezultati projekcija ukazuju da će se proces populacionog starenja kontinuirano nastaviti u prvoj polovini XXI veka i da će se broj osoba starih 65 ili više godina u Republici Srbiji povećati za trećinu u 2052. godini, a udeo u ukupnom stanovništvu će se, u zavisnosti od varijante, kretati od 18,7 % do 27,5 %.

Mere populacione politike utvrđene na republičkom nivou, po svom karakteru su opšte i sprovode se jedinstveno na teritoriji Republike Srbije. Nijedna populaciona politika, ma koliko bila razvijena, ne može odgovoriti na sve potrebe i očekivanja stanovništva, niti uzeti u obzir sve specifičnosti življenja u jednoj sredini.

Zato populacionu politiku treba dopuniti merama podrške organima jedinica lokalne samouprave, kroz sufinansiranje mera populacione politike. Na taj način će mere koje utvrđuje i obezbeđuje Republika, biti proširene i obogaćene merama lokalne samouprave.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu, koji je odštampan uz uredbu i koji čini njen sastavni deo.

Članom 2. ove uredbe utvrđeno je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU AKTA

Za realizaciju uredbe u 2017. godini sredstva u iznosu od 130.000.000 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS” broj 99/2016), u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.7 – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4003 – Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463 -Transferi ostalim nivoima vlasti.

Za realizaciju mera populacione politike u 2018. i 2019. godini, sredstva će se planirati u okviru utvrđenih limita i u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana, od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, neophodno je zbog što bržeg započinjanja realizacije aktivnosti na sprovođenju Programa.

Ostavite komentar