Uredba o utvrđivanju Programa nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica kroz Projekat angažovanja stručnih lica za poslove premera šuma u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA NACIONALNE INVENTURE ŠUMA U SVOJINI FIZIČKIH LICA KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA STRUČNIH LICA ZA POSLOVE PREMERA ŠUMA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica kroz Projekat angažovanja stručnih lica za poslove premera šuma u 2012. godini (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Programom se utvrđuju ciljevi, način sprovođenja i kontrola sprovođenja Projekta angažovanja stručnih lica za poslove premera šuma u 2012. godini (u daljem tesktu: Projekat), raspored i način korišćenja sredstava, kao i način isplate sredstava po osnovu Programa.

Član 2.

Projekat sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa organizacijom koja je ovlašćena za obavljanje poslova nacionalne inventure šuma i izabrana za sprovođenje Projekta (u daljem tekstu: Nosilac projekta).

Ministarstvo raspisuje konkurs za izbor Nosioca projekta.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije iz stava 1. ovog člana, koje prilikom konkurisanja dostavljaju rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova nacionalne inventure šuma i Plan rada na sprovođenju Projekta (u daljem tekstu: Plan rada).

Plan rada naročito sadrži: detaljan opis, obim i dinamiku izvršenja poslova na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou (gantogram); organizaciju rada na terenu; način dolaska i odlaska na teren; metodologiju rada, način obuke fizičkih lica za rad na terenu; podatke o broju i stručnoj spremi lica za poslove koordinacije rada na terenu sa kojima Nosilac projekta zaključuje poseban ugovor i strukturu sredstava potrebnih za sprovođenje Plana rada.

Ispunjenost uslova iz konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljem tekstu: ministar).

Na predlog komisije iz stava 5. ovog člana ministar određuje Nosioca projekta.

Član 3.

Ministarstvo sa Nosiocem projekta zaključuje ugovor o sprovođenju Projekta u 2012. godini.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju međusobna prava i obaveze u sprovođenju Projekta, a naročito vrsta i obim poslova predviđenih Planom rada, broj lica koja će biti angažovana za poslove premera šuma i broj koordinatora rada tih lica, ukupan iznos naknada (za obavljanje poslova premera, koordinacije i dr. naknade) i ukupan iznos troškova.

Član 4.

Kontrolu sprovođenja Projekta obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova nacionalne inventure šuma i koja je za te poslove izabrana na osnovu konkursa (u daljem tekstu: Kontrolna organizacija) i Ministarstvo.

Ministarstvo raspisuje konkurs za izbor Kontrolne organizacije.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije iz stava 1. ovog člana koje dostave rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova nacionalne inventure šuma i dokaze o broju istraživača iz oblasti gazdovanja šumama i o broju urađenih planova gazdovanja šumama u poslednjih pet godina.

Ispunjenost uslova iz konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar.

Na predlog komisije iz stava 4. ovog člana ministar određuje Kontrolnu organizaciju.

Ministarstvo sa Kontrolnom organizacijom zaključuje ugovor o obavljanju kontrole sprovođenja Projekta u 2012. godini.

Ugovorom iz stava 6. ovog člana bliže se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa kontrolom sprovođenja Projekta, a naročito način obavljanja kontrole i izveštavanja o realizaciji Projekta, ukupan iznos naknada za obavljanje kontrole i ukupan iznos troškova.

Nosilac projekta ne može istovremeno biti i Kontrolna organizacija.

Član 5.

Sredstava za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), u Budžetskom fondu za šume Republike Srbije do iznosa određenog posebnim aktom Vlade, odnosno u budžetu Uprave za šume.

Član 6.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, februara 2012. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0064.5.doc/1

PROGRAM

NACIONALNE INVENTURE ŠUMA U SVOJINI FIZIČKIH LICA KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA STRUČNIH LICA ZA POSLOVE PREMERA ŠUMA U 2012. GODINI

I. CILJEVI PROGRAMA

Programom se obezbeđuje sprovođenje sledećih ciljeva: utvrđivanje stanja, funkcija i potencijala šuma u svojini fizičkih lica u cilju izrade planskih dokumenata gazdovanja šumama; obezbeđivanje informisanosti fizičkih lica – vlasnika šuma o ekonomskim, ekološkim i drugim potencijalima njihovih šuma i mogućnostima održivog gazdovanja šumama; uspostavljanje registra sopstvenika šuma; unapređenje stanja šuma u svojini fizičkih lica.

II. NAČIN SPROVOĐENJA I KONTROLA SPROVOĐENJA PROJEKTA

Način sprovođenja Projekta

U okviru pripremnih radnji za sprovođenje Projekta u periodu od 13. do 17. decembra 2011. godine sprovedena je obuka nezaposlenih diplomiranih inženjera šumarstva radi sticanja znanja i veština neophodnih za obavljanje poslova premera i utvrđivanja stanja šuma u svojini fizičkih lica u oblastima:

stanje i strateški značaj šuma sopstvenika u Republici Srbiji;

planiranje gazdovanja šumama sopstvenika;

uzgojni aspekt gazdovanja šumama sopstvenika;

korišćenje šuma, prinosa u drvetu, tehnologija seče i izrade;

organizacija i ekonomski aspekt korišćenja šuma sopstvenika;

zaštita šuma od biotičkih i abiotičkih faktora;

ocena stanja šuma sopstvenika;

informacioni sistem u šumarstvu i raspoloživi alati.

Diplomirani inženjer šumarstva iz stava 1. ovog odeljka jeste lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti šumarstva), i to: inženjer šumarstva – oblast šumarstvo, diplomirani inženjer šumarstva – oblast šumarstvo i diplomirani inženjer šumarstva – master – oblast šumarstvo, koje se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Od diplomiranih inženjera šumarstva polaznika obuke iz stava 1. ovog odeljka koji su položili test (u daljem tekstu: stručna lica), Ministarstvo je sačinilo Listu stručnih lica sa kojima Nosilac projekta može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje premera šuma u svojini fizičkih lica, i to za:

pozicioniranje parcele na karti i na terenu;

postavljanje primernih površina na kojima će se vršiti

premer;

utvrđivanje vrsta drveća i taksacionih elemenata (visina, starosti i prečnika stabala, zapremine i zapreminskog prirasta i dr.);

vođenje i obradu podataka u manualu – terenskom zapisniku;

analizu prikupljenih podataka;

obavljanje i drugih poslova po nalogu Nosicoca projekta i Ministarstva u vezi sa uredbom.

Stručno lice ima pravo na naknadu za obavljene poslove utvrđene ovim programom u mesečnom neto iznosu od 40.000 dinara na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa propisima (u daljem tekstu: naknada za rad).

Stručno lice koje je radi obavljanja poslova utvrđenih ovim programom upućeno u mesto koje je udaljeno najmanje 50 km od mesta njegovog prebivališta, pored naknade za rad, ima pravo i na naknadu za odvojeni život od porodice u mesečnom neto iznosu od 18.000 dinara na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa propisima.

Stručno lice koje obavlja poslove iz stava 3. ovog odeljka na terenu ima pravo na troškove prevoza i/ili troškove goriva radi odlaska do mesta obavljanja poslova i povratka sa poslova.

Stručno lice obavlja poslove na osnovu naloga kojim Nosilac projekta, u skladu sa Planom rada, utvrđuje vrstu, obim i dinamiku izvršenja poslova za period od mesec dana, a stručno lice je dužno da te poslove obavi kako bi ostvarilo pravo na naknade iz st. 4. i 5. ovog odeljka.

Nalogom se utvrđuju i drugi poslovi koje stručno lice može da obavi, pod uslovom da je poslove iz stava 7. ovog odeljka izvršilo u roku i u skladu sa nalogom.

Za obavljene poslove iz stava 8. ovog odeljka stručno lice može da stekne pravo na stimulativnu naknadu u mesečnom neto iznosu do 12.000 dinara na koji se obračunavaju i plaćaju pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa propisima, ako Kontrolna organizacija to predloži na osnovu izveštaja i kontrole rada stručnog lica, a Ministarstvo o tome donese odluku.

Nosilac projekta organizuje obuku za izradu planskih dokumenata koja se sastoji u osposobljavanju stručnog lica za učestvovanje u postupku izrade planskih dokumenata iz oblasti šumarstva, a obavlja se po potrebi za stručna lica u toku trajanja Projekta.

Nosilac projekta može da zaključi ugovor o obavljanju poslova koordinacije rada na terenu sa pravnim ili fizičkim licima koja su po oceni Ministarstva stručna za obavljanje tih poslova.

Ministarstvo pribavlja opremu potrebnu za obavljanje premera šuma u svojini fizičkih lica i daje Nosiocu projekta na privremeno korišćenje.

2. Način kontrole sprovođenja Projekta i izveštavanje

o izvršenim poslovima

Ministarstvo i Kontrolna organizacija obavljaju poslove kontrole sprovođenja Programa.

Stručno lice vodi evidenciju o obavljenim poslovima u pisanoj i elektronskoj formi, koju dostavlja jednom nedeljno Nosiocu projekta.

Nosilac projekta za prethodni mesec dostavlja Kontrolnoj organizaciji pojedinačne izveštaje o radu svakog stručnog lica i objedinjen izveštaj o radu svih stručnih lica, kao i izveštaj o svom radu.

Kontrolna organizacija prati realizaciju sprovođenja Projekta na osnovu izveštaja iz stava 3. ovog odeljka i Plana rada, ocenjuje uspešnost i stepen realizacije Projekta, kao i obim i kvalitet obavljenih poslova od strane stručnih lica i Ministarstvu na osnovu toga dostavlja tromesečni izveštaj o realizaciji Projekta sa predlogom za isplatu stimulativne naknade najkasnije do petnaestog u mesecu za prethodno tromesečje (u daljem tekstu: tromesečni izveštaj).

Na osnovu tromesečnog izveštaja Ministarstvo utvrđuje listu stručnh lica koja su ostvarila pravo na stimulativnu naknadu za prethodno tromesečje sa utvrđenim iznosom stimulativne naknade i dostavlja je Nosiocu projekta na realizaciju.

Po nalogu Ministarstva svako stručno lice, Nosilac projekta i Kontrolna organizacija dužni su da Ministarstvu dostave sve podatke u vezi sa sprovođenjem ove uredbe, kao i da postupaju po instrukcijama Ministarstva.

III. RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Tabela: Raspored finansijskih sredstava

Naknade i troškovi Maksimalni bruto iznos Naknada za rad 206.913.000,00 Naknada za odvojen život od porodice preko 50 km 55.755.000,00 Troškovi prevoza i goriva za rad na terenu 37.170.000,00 Stimulativna naknada 12.340.440,00 Koordinacija rada na terenu i izveštavanje 18.208.344,00 Metodologija, stručno tehnička uputstva i obuka 12.980.000,00 Obrada podataka 5.911.800,00 Obuka za izradu planova 7.080.000,00 Materijal, troškovi kopiranja i telefona 3.540.000,00 HTZ oprema 4.380.160,00 Zajednički troškovi 3.540.000,00 UKUPNO IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME: 367.818.744,00 Troškovi rada kontrolne organizacije 7.080.000,00 U K U P N O: 374.898.744,00

IV. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Isplata sredstava Nosiocu projekta i Kontrolnoj organizaciji može da se vrši avansno za period od tri meseca na osnovu zahteva za isplatu srazmernog dela od iznosa sredstava utvrđenog ugovorom iz člana 3. stav 2. odnosno člana 4. stav 6. ove uredbe, a koji se odnose na predviđene naknade i troškove za taj period.

Isplata sredstava Nosiocu projekta i Kontrolnoj organizaciji za svaki naredni period od tri meseca može da se vrši avansno na osnovu zahteva za isplatu, izveštaja Kontrolne organizacije o poslovima koje je u prethodnom tromesečnom periodu obavio Nosilac projekta sa predlogom za isplatu stimulativne naknade, odnosno izveštaja Kontrolne organizacije o poslovima koje je ona obavila u prethodnom tromesečnom periodu i dokumentacije koju Nosilac projekta i Kontrolna organizacija dostavljaju Ministarstvu radi pravdanja naknada i troškova u prethodnom tromesečnom periodu, a u skladu sa ovom uredbom i ugovorom iz člana 3. stav 2. odnosno člana 4. stav 6. ove uredbe.

4827012.0064.5.doc/2

Ostavite komentar