Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„NEDELjA CRVENOG KRSTA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Nedelja Crvenog krsta” od 8. do 15. maja 2011. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Crvenom krstu Srbije, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj.

U Beogradu, aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) uređeno je da je Crveni krst Srbije humanitarna, nezavisna, neprofitna dobrovoljna organizacija koja vrši javna ovlašćenja utvrđena zakonom i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa odgovarajućim propisima i pri njihovom vršenju ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti.

Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizlaze iz zadataka Međunarodnog pokreta, tj. razvija solidarnost među ljudima i organizuje različite vidove međusobne pomoći građana, zastupa Osnovne principe Međunarodnog pokreta, donosi plan za delovanje u nesrećama, sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima, sprovodi akcije zaštite životne okoline i dr.

Zakonom o Crvenom krstu Srbije utvrđeno je da Crveni krst Srbije svake godine u periodu od 8. do 15. maja, obeležava posebnu manifestaciju „Nedelja Crvenog krsta”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored propisanih iznosa na cene karata za različite namene, i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa). Ostvarena sredstva koriste se za realizaciju programom utvrđenih ciljeva i zadataka. U cilju sprovođenja Zakona, nadležno ministarstvo zdravlja je dostavilo inicijativu da se u 2011. godini izdaje doplatna poštanska marka „Nedelja Crvenog krsta” u periodu od 8. do 15. maja.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka izdaje u tiražu od 750.000 komada što bi pri visini apoena od 10 dinara, i realizacijom ukupnog tiraža omogućilo ostvarenje bruto prihoda od 7.500.000 dinara.

Sredstva prikupljena od prodaje navedene doplatne poštanske marke koristiće se za finansiranje delatnosti Crvenog krsta Srbije za realizaciju Programa: „Za dobrotu svaki dan je dobar dan”, koji je usvojio Upravni odbor Crvenog krsta Srbije na sednici od 25. februara 2011. godine. Programom se predviđaju aktivnosti usmerene na smanjenje nasilja među decom i mladima, odnosno uvažavanje kulturoloških i etničkih razlika kroz razvoj pozitivnog vaspitnog okruženja zasnovanog na interkulturološkim vrednostima u osnovnim školama na teritoriji 12 opština u različitim delovima Republike (Novi Kneževac, Irig, Majdanpek, Mionica, Kruševac, Priboj, Niš, Prokuplje, Kosovo Polje, Leposavić i u beogradskim opštinama Stari Grad i Čukarica). Ciljnu grupu i direktne korisnike Programa čine 3600 dece, uzrasta od 8-14 godina, a indirektne korisnike čine manjinske grupe u Republici, pre svega romska populacija i deca sa smetnjama u razvoju. Ove aktivnosti su započete u 2008. godini i nastavljene su tokom 2009. godine. Predviđeno je da nosioci programske aktivnosti budu edukovani volonteri Crvenog krsta i prosvetni radnici.

Problem nasilja među decom i omladinom u zemlji postaje sve izraženiji. Godine konflikata, političke neizvesnosti i međunarodne izolacije uticale su negativno na ekonomiju zemlje, životni standard stanovništva, na socijalno funkcionisanje društvene zajednice, razvoj i razaranje postojećih sistema vrednosti. Socijalna patologija pojedinaca, porodice i celog društva dobija iz godine u godinu sve veće razmere i postaje prepoznatljiva kao problem kome se treba posebno posvetiti. Deca su sve više izložena različitim oblicima nasilja od strane različitih počinioca zbog čega je neophodno posvetiti pažnju preventivnom delovanju sa ciljem povećanja tolerancije, poštovanja različitosti i smanjenja nasilja u porodici i društvenoj zajednici.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Nedelja Crvenog krsta” u periodu od 8. do 15. maja 2011. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da Uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, s obzirom na to da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar