Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/11, 112/15 i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA

KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak prodaje akcija iz člana 48. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/11, 112/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon).

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

U tekstu ove uredbe navedeni izrazi imaju sledeća značenja:

a) „Ministarstvo” je Ministarstvo finansija Republike Srbije;

b) „banka” je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke i čije se akcije nude na prodaju u skladu sa odredbama ove uredbe;

v) „zainteresovano liceˮ je lice koje je uredno podnelo izjavu o zainteresovanosti za učešće na tenderu za prodaju akcija određene banke;

g) „učesnik na tenderuˮ je lice koje je otkupilo tendersku dokumentaciju, odnosno prvi komplet tenderske dokumentacije u slučaju dvostepenog tendera, za prodaju akcija određene banke;

d) „podnosilac ponudeˮ je lice koje je podnelo ponudu na jednostepenom tenderu;

đ) „podnosilac neobavezujuće ponudeˮ je lice koje je podnelo neobavezujuću ponudu na dvostepenom tenderu;

e) „podnosilac obavezujuće ponudeˮ je lice koje je podnelo obavezujuću ponudu na dvostepenom tenderu;

ž) „dan izvršenja ugovora o kupoprodaji akcijaˮ je dan na koji se vrši prenos vlasništva na akcijama koje su predmet ugovora o kupoprodaji akcija;

z) „tenderˮ predstavlja postupak javnog prikupljanja ponuda za kupovinu akcija banaka na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom;

i) „paket akcijaˮ je skup akcija banke koje se zajednički nude na prodaju od strane Republike Srbije i drugog/ih akcionara banke na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom;

j) „indirektno vlasništvoˮ označava mogućnost lica koje nema direktno vlasništvo u banci da efektivno ostvari vlasnička prava u toj banci koristeći vlasništvo koje drugo lice direktno ima u toj banci.

Odluka o pristupanju prodaji

Član 3.

Vlada, na obrazloženi predlog Ministarstva, odlučuje o pristupanju prodaji akcija iz člana 48. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona.

Ministarstvo ima diskreciono pravo da, pre sačinjavanja predloga iz stava 1. ovog člana, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovede dodatne aktivnosti sa ciljem uspešnog sprovođenja postupka prodaje akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, i to:

a) pribavi, u skladu sa projektnim zadatkom utvrđenim od strane Ministarstva, izveštaj o proceni vrednosti kapitala banke sa obrazloženom identifikacijom opsega u kojem bi trebalo da se kreće realna tržišna cena za realizaciju te transakcije; i/ili

b) pribavi, u skladu sa projektnim zadatkom utvrđenim od strane Ministarstva, izveštaj o dijagnostičkom ispitivanju statusa, organizacije, poslovnog modela i poslovanja banke, praćen obrazloženim predlozima za eventualno unapređenje pomenutih performansi i izvedenom projekcijom vrednosti kapitala pod pretpostavkom realizacije tih predloga; i/ili

v) izveštaj o finansijsko-ekonomskoj opravdanosti otpočinjanja postupka prodaje akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, uzimajući u obzir potencijal i, najmanje, srednjoročne tendencije bankarskog sektora u zemlji, makro-ekonomsko okruženje, kao i izvedenu analizu i predlog identifikacije optimalnog momenta i načina realizacije predmetne transakcije.

Finansijski savetnik

Član 4.

Ministarstvo može angažovati domaća ili strana pravna lica kao finansijske savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji i sprovođenju aktivnosti iz člana 3. stav 2. ove uredbe, kao i postupka prodaje i izbora najbolje rangirane ponude (u daljem tekstu: finansijski savetnik).

Postupak angažovanja finansijskog savetnika iz stava 1. ovog člana Ministarstvo sprovodi u skladu sa osnovnim načelima propisa kojima se reguliše oblast javnih nabavki.

Način prodaje

Član 5.

Vlada, na obrazloženi predlog Ministarstva, donosi odluku o načinu prodaje akcija, u jednoj ili više transakcija, u skladu sa odredbama Zakona, i to:

1) putem tendera, koji može biti jednostepen ili dvostepen;

2) putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija na način kako je to regulisano propisima koji uređuju uslove i postupak za preuzimanje akcionarskih društava;

3) na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi na način kako je to regulisano propisima koji uređuju tržište kapitala;

             4) primenom više navedenih načina.

Akcije u bankama koje nisu rezidenti Republike Srbije prodaju se po postupku predviđenom zakonima domicilne države i uz shodnu primenu odredaba ove uredbe.

Član 6.

Osnovni način prodaje akcija jeste putem tendera.

Vlada, na obrazloženi predlog Ministarstva, može doneti odluku o prodaji akcija na način predviđen u članu 5. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe pod sledećim uslovima:

a) da akcije u direktnom vlasništvu Republike Srbije ne predstavljaju više od 25% od ukupnog broja izdatih običnih akcija banke;

b) da akcije u direktnom i indirektnom vlasništvu Republike Srbije ne predstavljaju više od 40% od ukupnog broja izdatih običnih akcija banke;

v) da je Ministarstvo, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, objavilo informaciju, u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Ministarstva, da započinje sa istraživanjem tržišta, u skladu sa članom 84b Zakona, koje će trajati najmanje 120 dana od dana objavljivanja informacije;

g) da je pribavljen izveštaj o proceni vrednosti kapitala banke, sačinjen na zahtev Ministarstva, koji ne može biti stariji od 90 dana u odnosu na datum donošenja odluke Vlade o prodaji akcija;

d) da je potencijalni sticalac pribavio odgovarajuću prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije i ostale odgovarajuće saglasnosti i/ili dozvole nadležnih organa i ispunio ostale uslove predviđene pozitivnim propisima i u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, za realizaciju predmetne transakcije.

Izveštaj, iz stava 2. tačka g) ovog člana, može biti sačinjen samo od društva za reviziju koje se nalazi na listi Narodne banke Srbije društava za reviziju ovlašćenih za reviziju finansijskih izveštaja banaka i koje, u tri kalendarske godine koje prethode datumu na koji se vrši procena vrednosti kapitala, nije vršilo reviziju finansijskih izveštaja banke, niti pružalo banci druge usluge koje predstavljaju sukob interesa, u skladu sa pozitivnim propisima i najboljom međunarodnom praksom.

II. PRIPREMA I POČETAK POSTUPKA TENDERA

Priprema tendera

Član 7.

Vlada, na obrazloženi predlog Ministarstva, donosi odluku o započinjanju aktivnosti neophodnih za pripremu tendera i ovlašćuje Ministarstvo da samostalno, odnosno u saradnji sa angažovanim finansijskim savetnikom shodno članu 4. ove uredbe, sprovede pripremne radnje za prodaju akcija, koje najmanje obuhvataju:

1) ispitivanje stanja poslovanja banke;

2) ispitivanje zainteresovanosti tržišta za kupovinu akcija i obaveštavanje potencijalnih kupaca akcija o tenderu;

3) procenu vrednosti kapitala banke, kao i procenu vrednosti koja bi se mogla realno očekivati u postupku prodaje kapitala banke;

4) preduzimanje drugih mera u cilju uspešne prodaje akcija, prema potrebi;

5) pripremu tenderske dokumentacije.

Član 8.

Vlada, nakon završetka aktivnosti iz člana 7. ove uredbe i na obrazloženi predlog Ministarstva, može doneti sledeće odluke:

1) da se započne sa postupkom tendera; ili

2) da se sprovedu dodatna ispitivanja i/ili preduzimanje drugih, adekvatnih mera u cilju poboljšanja određenih performansi poslovanja banke pre donošenja odluke o otpočinjanju tendera; ili

3) da se, do daljnjeg, odlože aktivnosti usmerene ka otpočinjanju postupka tendera.

Početak postupka tendera

Član 9.

Smatra se da je tender otpočeo ukoliko je Vlada donela odluku iz člana 8. tačka 1) ove uredbe (u daljem tekstu: početak tendera).

Javni poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti

Član 10.

Ministarstvo objavljuje javni poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za učešće na tenderu u roku od deset radnih dana od dana početka tendera.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži, naročito:

1) osnovne podatke o banci i akcijama koje se nude na prodaju;

2) uslove za kupovinu tenderske dokumentacije, sa preciziranjem potrebnih dokaza o njihovom ispunjenju;

3) rok za podnošenje izjava o zainteresovanosti i potrebnih dokaza iz tačke 2) ovog stava;

4) osnovne podatke o postupku i kontakt osobama;

5) osnovne podatke o licu ili organu kome se podnose izjave o zainteresovanosti;

6) druge podatke, prema potrebi.

Ministarstvo donosi odluku o određivanju uslova za kupovinu tenderske dokumentacije i cene tenderske dokumentacije.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a prema potrebi i u drugim uticajnim domaćim i stranim sredstvima javnog informisanja iz finansijske oblasti, kao i na internet stranici Ministarstva.

Kontakt osobe, imenovane u javnom pozivu i u skladu sa njegovom sadržinom, mogu, na zahtev lica koja izraze nameru za podnošenje izjave o zainteresovanosti, dostaviti dodatne informacije od značaja za podnošenje izjave o zainteresovanosti.

Podnošenje izjava o zainteresovanosti i izbor vrste tendera

Član 11.

Lica, zainteresovana za učešće na tenderu, dužna su da podnesu izjavu o zainteresovanosti Ministarstvu u roku koji ne može biti kraći od 21 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ravnopravnost učesnika u postupku

Član 12.

Svi učesnici na tenderu imaju pravo na iste informacije i iste uslove za upoznavanje sa stanjem i poslovanjem banke, u skladu sa ovom uredbom.

Član 13.

Ministarstvo, u roku od 15 radnih dana od dana isteka roka iz člana 11. ove uredbe:

1) sastavlja listu zainteresovanih lica koja ispunjavaju uslove za kupovinu tenderske dokumentacije;

2) donosi odluku o vrsti tendera iz člana 5. stav 1. tačka 1) ove uredbe, polazeći naročito od veličine banke i broja zainteresovanih lica iz tačke 1) ovog stava;

3) zavisno od odluke iz tačke 2) ovog stava, donosi odluku o roku za kupovinu tenderske dokumentacije;

4) zavisno od odluke iz tačke 2) ovog stava, donosi odluku o roku za dostavljanje neobavezujućih i/ili obavezujućih ponuda; i

5) donosi odluku o iznosu depozita za učešće na tenderu i kriterijumima za rangiranje obavezujućih ponuda u slučaju jednostepenog tendera, odnosno neobavezujućih ponuda u slučaju dvostepenog tendera.

Član 14.

Ministarstvo će listu i odluke iz člana 13. ove uredbe dostaviti svim licima sa liste iz člana 13. tačka 1) ove uredbe u roku od deset radnih dana od dana isteka roka za sastavljanje liste i donošenja odluka iz člana 13. ove uredbe.

Ministarstvo će, u roku iz stava 1. ovog člana, pisanim putem obavestiti lica koja nisu na listi iz člana 13. tačka 1) ove uredbe.

Promena vrste tendera

Član 15.

Ministarstvo može, u roku od deset radnih dana od dana isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije, doneti odluku o promeni vrste tendera, kako bi se, umesto dvostepenog, sproveo jednostepeni tender, u kom slučaju se ta odluka odmah dostavlja svim učesnicima na tenderu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo će svim učesnicima na tenderu dostaviti i tendersku dokumentaciju po kojoj se postupak nastavlja.

III. JEDNOSTEPENI TENDER

Postupak jednostepenog tendera

Član 16.

Prodaja jednostepenim tenderom obuhvata:

1) prodaju tenderske dokumentacije;

2) podnošenje i prijem ponuda;

3) otvaranje, razmatranje i rangiranje ponuda;

4) pregovore i postupak zaključivanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji.

Tenderska dokumentacija

Član 17.

Tendersku dokumentaciju priprema Ministarstvo.

Tenderska dokumentacija obuhvata:

1) informacioni memorandum koji sadrži podatke o banci i njenom poslovanju, kao i druge informacije od interesa za učesnike na tenderu;

2) uputstvo za učesnike na tenderu, koje sadrži:

a) uslove i rokove za učestvovanje i postupanje na tenderu (uključujući rok za podnošenje ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja ponuda),

b) obaveštenje o zakonskim uslovima i neophodnim prethodnim saglasnostima za sticanje akcija i rok u kojem postupak za ispunjenje istih treba da se pokrene, a koje saglasnosti je kupac obavezan da ispuni pre sticanja akcija koje su predmet prodaje,

v) dokaze o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji koje treba da podnese učesnik na tenderu,

g) opis procedure, uslove i način upoznavanja učesnika na tenderu sa stanjem i poslovanjem banke,

d) iznos depozita za učešće na tenderu,

đ) kriterijume za rangiranje ponuda,

e) kopiju ove uredbe,

ž) druge podatke od značaja za učešće na tenderu;

3) predlog ugovora o kupoprodaji akcija;

4) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Ministarstvo može izmeniti podatke i informacije u tenderskoj dokumentaciji sve do isteka roka za podnošenje ponuda, o čemu blagovremeno obaveštava sve učesnike na tenderu.

Ministarstvo dostavlja nacrt tenderske dokumentacije Narodnoj banci Srbije, radi davanja mišljenja na ovaj nacrt, u delu koji se odnosi na dokaze o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji.

Rok za podnošenje ponuda

Član 18.

Rok za podnošenje ponuda na tenderu ne može biti kraći od 90 dana od isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije.

Prodaja tenderske dokumentacije

Član 19.

Ministarstvo prodaje tendersku dokumentaciju zainteresovanim licima iz člana 13. tačka 1) ove uredbe, koja su dužna da pre preuzimanja tenderske dokumentacije sa Ministarstvom potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Podnošenje ponuda

Član 20.

Ponuda na tenderu podnosi se Ministarstvu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ovom uredbom.

Depozit za učešće na tenderu

Član 21.

Učesnik na tenderu dužan je da položi depozit za učešće na tenderu (u daljem tekstu: depozit), u skladu sa tenderskom dokumentacijom i dokaz o tome dostavi uz svoju ponudu.

Depozit se može položiti uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Povlačenje ponuda

Član 22.

Podneta ponuda se može povući, pisanim putem, najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Povučena ponuda biće u najkraćem roku vraćena neotvorena podnosiocu ponude.

U slučaju da ponuda bude povučena, podnosiocu ponude vraća se položeni depozit iz člana 21. ove uredbe, u roku od 30 dana od prijema pismena kojim je ponuda povučena.

Produženje roka za podnošenje ponuda

Član 23.

Ministarstvo može, samoinicijativno ili na predlog učesnika na tenderu, produžiti rok za podnošenje ponuda i to najviše za 30 dana, o čemu će blagovremeno obavestiti sve učesnike na tenderu.

U obaveštenju iz stava 1. ovog člana Ministarstvo će navesti novo vreme održavanja javnog otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda

Član 24.

Javno otvaranje ponuda vrši Ministarstvo.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati podnosioci ponuda, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, koji su dužni da, neposredno pred početak javnog otvaranja, predstavniku Ministarstva predaju uredna ovlašćenja za prisustvovanje na otvaranju ponuda.

Neblagovremene i nepotpune ponude

Član 25.

Ministarstvo utvrđuje blagovremenost podnetih ponuda, pristupa javnom otvaranju blagovremeno podnetih ponuda i utvrđuje njihovu potpunost u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Neblagovremene ponude se ne otvaraju i Ministarstvo ih vraća podnosiocu u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Nepotpune ponude Ministarstvo vraća podnosiocu u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda, uz zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Podnosiocu neblagovremene ili nepotpune ponude vraća se položeni depozit iz člana 21. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Nevažeće ponude

Član 26.

Ministarstvo vrši razmatranje blagovremenih i potpunih ponuda.

Ministarstvo dostavlja Narodnoj banci Srbije svoju ocenu podnetih dokaza o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji, radi pribavljanja mišljenja Narodne banke Srbije o toj oceni.

Ako Ministarstvo u postupku razmatranja oceni da određena ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, ono će takvu ponudu proglasiti nevažećom i bez odlaganja je vratiti podnosiocu ponude.

Podnosiocu nevažeće ponude vraća se položeni depozit iz člana 21. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana proglašenja ponude nevažećom.

Rang lista važećih ponuda

Član 27.

Blagovremene i potpune ponude, koje nisu proglašene nevažećim u skladu sa članom 26. stav 3. ove uredbe, smatraju se važećim ponudama.

Ministarstvo donosi odluku kojom formira rang listu važećih ponuda (u daljem tekstu: rang lista), u skladu sa kriterijumima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

Obaveštavanje podnosilaca ponuda

Član 28.

Ministarstvo u roku od tri dana od dana formiranja rang liste obaveštava sve podnosioce važećih ponuda o njihovoj poziciji na rang listi, s tim što podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno dostavlja i poziv da pristupi pregovorima radi zaključenja ugovora o kupoprodaji, uz naznaku vremena i mesta početka pregovora (u daljem tekstu: poziv na pregovore).

Poništenje tendera i proglašenje tendera neuspelim

Član 29.

Ministarstvo može svojom odlukom da poništi tender sve do potpisa ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko je podneta samo jedna izjava o zainteresovanosti ili postoji samo jedna važeća ponuda, Ministarstvo može u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje izjava o zainteresovanosti, odnosno od dana isteka roka za podnošenje ponuda, doneti odluku da se tender proglasi neuspelim.

Ukoliko ne postoji nijedna važeća ponuda, odnosno ukoliko nije podneta nijedna izjava o zainteresovanosti, Ministarstvo donosi odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Odluke koje su donete u skladu sa st. 1, 2. i 3. ovog člana, Ministarstvo, u roku od tri dana od dana donošenja, prosleđuje svim učesnicima na tenderu.

Povraćaj depozita

Član 30.

U svim slučajevima kada tender bude poništen ili proglašen neuspelim, svim podnosiocima važećih ponuda, koji prethodno nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, vraća se položeni depozit u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o poništenju, odnosno proglašenju tendera neuspelim.

Troškovi i kamata

Član 31.

U svim slučajevima povraćaja uplaćenog depozita, bankarske troškove u vezi sa uplatom i povraćajem depozita snosi podnosilac ponude.

U slučaju da je uplaćeni depozit vraćen u roku koji je predviđen ovom uredbom, podnosilac ponude nema pravo na kamatu.

Pregovori

Član 32.

Pregovori se vode sa podnosiocem najbolje rangirane ponude, odnosno sa drugim podnosiocem ponude u slučaju iz člana 35. stav 1. ove uredbe, o sadržini ugovora o kupoprodaji i drugih pratećih dokumenata.

Tim za pregovore

Član 33.

Ministarstvo, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o formiranju rang liste, donosi odluku o obrazovanju tima za pregovore.

Odlukom o obrazovanju tima za pregovore odrediće se broj, sastav i ovlašćenja članova tima za pregovore, s tim što broj članova mora biti neparan.

Tim za pregovore vodi pregovore, uz podršku Ministarstva.

Potpisivanje ugovora o kupoprodaji

Član 34.

Ugovor o kupoprodaji potpisuje se u roku od 90 dana od dana otpočinjanja pregovora.

Ministarstvo može, na predlog tima za pregovore ili podnosioca ponude sa kojim se pregovora, rok iz stava 1. ovog člana produžiti za najviše 30 dana.

Ministarstvo sledećeg radnog dana od dana donošenja odluke iz stava 2. ovog člana obaveštava tim za pregovore i sve podnosioce važećih ponuda.

Neuspeh pregovora

Član 35.

Ukoliko ugovor o kupoprodaji ne bude potpisan u roku iz člana 34. ove uredbe, smatra se da pregovori nisu uspeli i Ministarstvo upućuje poziv na pregovore podnosiocu ponude čija je ponuda sledeća na rang listi.

Ukoliko je na rang listi preostala samo jedna ponuda, Ministarstvo može da donese odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Ukoliko na rang listi nije preostala nijedna važeća ponuda, Ministarstvo donosi odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Ministarstvo sledećeg radnog dana od dana donošenja odluka iz st. 2. i 3. ovog člana obaveštava sve učesnike na tenderu.

Povraćaj depozita za slučaju neuspeha pregovora

Član 36.

Tenderskom dokumentacijom se određuje pod kojim uslovima podnosilac ponude sa kojim su vršeni pregovori ima pravo na povraćaj depozita za slučaj neuspeha pregovora.

Povraćaj depozita ostalim podnosiocima ponuda i kupcu

Član 37.

U roku od 30 dana od dana izvršenja ugovora o kupoprodaji izvršiće se povraćaj položenih depozita svim podnosiocima važećih ponuda, osim kupcu.

Povraćaj položenog depozita kupcu reguliše se ugovorom o kupoprodaji.

IV. DVOSTEPENI TENDER

Postupak u dvostepenom tenderu

Član 38.

Prodaja dvostepenim tenderom obuhvata dva stepena.

Prvi stepen dvostepenog tendera obuhvata:

1) prodaju prvog kompleta tenderske dokumentacije;

2) podnošenje i prijem neobavezujućih ponuda;

3) otvaranje, razmatranje i rangiranje neobavezujućih ponuda.

Drugi stepen dvostepenog tendera obuhvata:

1) dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije;

2) podnošenje i prijem obavezujućih ponuda;

3) otvaranje, razmatranje i rangiranje obavezujućih ponuda;

4) pregovore i postupak zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji.

Tenderska dokumentacija

Član 39.

Tendersku dokumentaciju priprema Ministarstvo.

Tenderska dokumentacija podeljena je u dva kompleta dokumentacije.

Prvi komplet tenderske dokumentacije sadrži:

1) informacioni memorandum o banci čije se akcije prodaju, koji sadrži podatke o banci i njenom poslovanju, kao i druge informacije i dokumenta od interesa za učesnike na tenderu koji podnose neobavezujuće ponude;

2) uputstvo za učesnike za prvu fazu tendera, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje u prvoj fazi tendera (uključujući rok za podnošenje neobavezujućih ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja neobavezujućih ponuda), opis procedure u prvoj fazi tendera, kriterijume za rangiranje neobavezujućih ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke od značaja za učešće u prvoj fazi tendera;

3) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Drugi komplet tenderske dokumentacije sadrži:

1) uputstvo za učesnike u drugoj fazi tendera, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje u drugoj fazi tendera (uključujući rok za podnošenje obavezujućih ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja obavezujućih ponuda), obaveštenje o zakonskim uslovima i neophodnim prethodnim saglasnostima za sticanje akcija i rok u kojem postupak za ispunjenje istih treba da se pokrene, a koje saglasnosti je kupac obavezan da pribavi kao uslov i pre sticanja akcija koje su predmet prodaje, dokaze o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji koje treba da podnese učesnik na tenderu, opis procedure u drugoj fazi tendera, uslove i način upoznavanja učesnika na tenderu sa stanjem i poslovanjem banke, iznos depozita za učešće u drugoj fazi tendera, kriterijume za rangiranje obavezujućih ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke od značaja za učešće u drugoj fazi tendera;

2) predlog osnovnih elemenata ugovora o kupoprodaji akcija;

3) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Ministarstvo može izmeniti podatke i informacije u prvom, odnosno drugom kompletu tenderske dokumentacije sve do isteka roka za podnošenje neobavezujućih, odnosno obavezujućih ponuda, o čemu blagovremeno obaveštava sve učesnike na tenderu.

Ministarstvo dostavlja nacrt drugog kompleta tenderske dokumentacije Narodnoj banci Srbije, radi davanja mišljenja na ovaj nacrt, u delu koji se odnosi na dokaze o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji.

1. Prvi stepen dvostepenog tendera

Prodaja prvog kompleta tenderske dokumentacije

Član 40.

Ministarstvo prodaje prvi komplet tenderske dokumentacije zainteresovanim licima iz člana 13. tačka 1) ove uredbe, koja prethodno sa Ministarstvom potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Podnošenje neobavezujućih ponuda

Član 41.

Neobavezujuće ponude na tenderu podnose se Ministarstvu, u skladu sa prvim kompletom tenderske dokumentacije i ovom uredbom.

Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda

Član 42.

Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda ne može biti kraći od 15 dana od dana isteka roka za kupovinu prvog kompleta tenderske dokumentacije.

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu

na otvaranje, razmatranje i rangiranje neobavezujućih ponuda

Član 43.

U prvom stepenu dvostepenog tendera u pogledu otvaranja, razmatranja i rangiranja neobavezujućih ponuda shodno se primenjuju odredbe čl. 24 – 27. ove uredbe.

Određivanje broja učesnika drugog stepena tendera

Član 44.

Ministarstvo, po sačinjavanju rang liste neobavezujućih ponuda, odlukom određuje broj učesnika na tenderu koji se pozivaju, prema redosledu na rang listi neobavezujućih ponuda, da pristupe drugom stepenu dvostepenog tendera (u daljem tekstu: učesnici drugog stepena tendera).

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu

za slučaj neodobrenja rang liste neobavezujućih ponuda i proglašenja tendera neuspelim

Član 45.

Ukoliko je podneta samo jedna važeća neobavezujuća ponuda, odnosno ukoliko ne postoji nijedna važeća neobavezujuća ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 29. ove uredbe.

2. Drugi stepen dvostepenog tendera

Dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije

Član 46.

Po određivanju broja učesnika drugog stepena tendera, Ministarstvo obaveštava sve podnosioce važećih neobavezujućih ponuda o tome da li su pozvani da pristupe drugom stepenu dvostepenog tendera.

Učesnicima drugog stepena tendera Ministarstvo dostavlja drugi komplet tenderske dokumentacije, uz poziv da pristupe drugom stepenu tendera.

Podnošenje obavezujućih ponuda

Član 47.

Obavezujuće ponude na tenderu podnose se u skladu sa drugim kompletom tenderske dokumentacije i ovom uredbom.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda

Član 48.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ne može biti kraći od 45 dana od donošenja odluke Ministarstva kojom se određuje broj učesnika drugog stepena tendera.

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu

Član 49.

U drugom stepenu dvostepenog tendera shodno se primenjuju odredbe čl. 21 – 37. ove uredbe.

Troškovi

Član 50.

Svaki učesnik na tenderu snosi svoje troškove učešća na tenderu.

V. TENDERSKA KOMISIJA

Obrazovanje, sastav i nadležnost tenderske komisije Ministarstva

Član 51.

Kada Republika Srbija samostalno prodaje akcije, Ministarstvo rešenjem, u roku od deset dana od dana objavljivanja javnog poziva iz člana 10. stav 1. ove uredbe, obrazuje komisiju za sprovođenje tendera (u daljem tekstu: tenderska komisija), radi pružanja pomoći Ministarstvu u vršenju svih stručnih i administrativno – tehničkih poslova, predviđenih ovom uredbom, a u vezi sa prodajom akcija banke.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se sastav tenderske komisije, čiji je broj članova najmanje tri, od kojih je jedan predsednik, a drugi zamenik predsednika.

Obrazovanje i sastav zajedničke tenderske komisije

Član 52.

Kada Republika Srbija, u skladu sa odlukom Vlade donetoj na predlog Ministarstva, odnosno u skladu sa relevantnim ugovorom, pokreće postupak zajedničke prodaje svojih akcija i akcija u vlasništvu drugog, odnosno drugih akcionara banke, kojom je prilikom učešće akcija tog, odnosno tih akcionara jednako, ili veće od 25% ukupnog paketa akcija koji se zajednički nudi na prodaju, Ministarstvo rešenjem, u roku od deset dana od dana objavljivanja javnog poziva iz člana 10. stav 1. ove uredbe, obrazuje zajedničku tendersku komisiju.

Zajednička tenderska komisija iz stava 1. ovog člana ima pet članova, od kojih su najmanje tri imenovana na predlog Ministarstva i od kojih je jedan predsednik, a drugi zamenik predsednika.

Ministarstvo će rešenjem iz stava 1. ovog člana u sastav zajedničke tenderske komisije imenovati i jednog člana na predlog ostalih akcionara koji imaju do 33% u ukupnom paketu akcija koji se zajednički nudi na prodaju, odnosno dva člana kada je procenat tog učešća veći.

Nadležnost zajedničke tenderske komisije

Član 53.

Zajednička tenderska komisija obavlja sve stručne i administrativno – tehničke poslove, predviđene ovom uredbom, a vezane za prodaju ukupnog paketa akcija banke koje se nude na prodaju i predlaže Ministarstvu donošenje odluka u skladu sa ovom uredbom.

Zajednička tenderska komisija, u roku od 15 dana od dana njenog formiranja, donosi poslovnik o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za rad zajedničke tenderske komisije.

Zajednička tenderska komisija može odlučivati ako je na sednici prisutna većina njenih članova i ako najmanje dve trećine prisutnih članova čine članovi koji predstavljaju Republiku Srbiju kao akcionara.

Svaki član zajedničke tenderske komisije ima jedan glas.

Zajednička tenderska komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sukob interesa

Član 54.

Lice koje ima vlasništvo na akcijama u banci čije su akcije predmet prodaje, osim Republike Srbije, njenih organa i zakonitih imalaca akcija iz člana 52. stav 1. ove uredbe, ili koje je učesnik na tenderu ili koje ima vlasništvo na akcijama u licu koje je učesnik na tenderu ili je član uprave ili je zaposleno u tom licu, kao i srodnik do trećeg stepena srodstva bilo kojeg od navedenih lica, ne može biti angažovano u sprovođenju tendera u bilo kom svojstvu, niti može biti član tenderske komisije ili tima za pregovore.

Čuvanje dokumentacije

Član 55.

Ministarstvo čuva u svojoj arhivi dokumentaciju o tenderu najmanje pet godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji akcija.

Angažovanje Agencije za osiguranje depozita u postupku prodaje akcija banke

Član 56.

Ministarstvo može angažovati Agenciju za osiguranje depozita za sprovođenje određenih tehničkih aktivnosti i radnji i organizaciju postupka prodaje akcija banke, u skladu sa ugovorom koji se tim povodom zaključuje između Ministarstva i Agencije za osiguranje depozita.

Shodna primena odredaba ove uredbe

Član 57.

Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju na način i postupak prodaje akcija banke i u svim drugim slučajevima utvrđenim u članu 48. stav 2. tač. 4), 5) i 7) Zakona.

Stupanje na snagu

Član 58.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 59/04, 108/04, 92/05, 113/13 i 9/15).

Postupci prodaje akcija u bankama koji su započeti pre stupanja na snagu ove uredbe biće nastavljeni od strane Ministarstva po odredbama ove uredbe, a preuzimanje postupka i dokumentacije od Agencije za osiguranje depozita izvršiće se na osnovu međusobnog sporazuma o preuzimanju.

Član 59.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:110-3728/2017-1

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar