Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i uslovima za pretvaranje obaveza određenih pravnih lica u trajni ulog države (05 Broj: 110-1309/2005-002)

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 18/03),

Vlada Republike Srbije donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU I USLOVIMA ZA PRETVARANjE OBAVEZA ODREĐENIH PRAVNIH LICA U TRAJNI ULOG DRŽAVE

Član 1.

U Uredbi o postupku i uslovima za pretvaranje obaveza određenih pravnih lica u trajni ulog države («Službeni glasnik RS», br.26/02 i 91/02) u članu 2. reči: «31. decembra 2001. godine» zamenjuju se rečima: «31. decembra 2004. godine».

Član 2.

U članu 7. tačka 1. reči: «poslednjeg dana u mesecu koji predhodi danu podnošenja zahteva» zamenjuju se rečima: «na osnovu poslednjeg finansijskog izveštaja sastavljenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija».

Član 3.

U članu 12. reči: «sudski registar» zamenjuju se rečima: «registar privrednih subjekata».

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Pravni osnov za Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i uslovima za pretvaranje obaveza određenih pravnih lica u trajni ulog države (u daljem tekstu Uredba) nalazi se u članu 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 38/2001, 18/2003). Prema istom Vlada Republike Srbije, pored ostalog, donosi uredbe, odluke i druga pravna akta.

2. Razlozi za donošenje

Postojećom Uredbom o postupku i uslovima za pretvaranje obaveza određenih pravnih lica u trajni ulog države («Službeni glasnik RS», broj 26/2002 i 91/2002) su obuhvaćena pravna lica koja su izvršila privatizaciju po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o privatizaciji.

Konverzijom su obuhvaćene obaveze prema javnim prihodima i Republičkoj direkciji za robne rezerve dospele do 31.12.2001. godine sa pripadajućom obračunatom kamatom do dana podnošenja zahteva.

Kako je u toku 2005. godina, a Uredba pokriva obaveze dospele do kraja 2001. godine koje su do sada uglavnom na neki način regulisane, ista je gotovo neprimenjiva u praksi. S druge strane, postoji nesporan državni interes za primenu Uredbe uz obuhvatanje obaveza dopelih do 31.12.2004. godine. Isti se ogleda u sledećem:

– sticanje većinskog paketa akcija države radi prodaje kad Akcijski fond i Fond PIO imaju značajno učešće u kapitalu pravnih lica;

– povećanje atraktivnosti pravnih lica i porast prodajne cene njegovih akcija nakon regulisanja predmetnih dospelih obaveza konverzijom i deblokade tekućih računa;

– otklanjanje mogućnosti pokretanja stečajnog postupka kod dela pravnih lica čime bi se doveo u pitanje postojeći državni kapital.

Ako se imaju u vidu izneti interesi države i ciljevi konverzije neophodno je u Uredbi izvršiti sledeće izmene i dopune:

– da osnova za konverziju-dokapitalizaciju bude kapital pravnih lica utvrđan poslednjim finansijskim izveštajem sačinjenim u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (sa 31.12.2004. godine odnosno naredne zakonom utvrđene periode), a ne sa stanjem poslednjeg dana meseca koji predhodi mesecu podnošenja zahteva za konverziju;

– da, saglasno predhodnoj alineji konverzijom budu obuhvaćene obaveze dospele do 31.12.2004. godine umesto 31.12.2001. godine čime bi se omogućilo maksimiziranje učešća države u kapitalu. Ukoliko bi se umesto predloženog rešenja obuhvatile obaveze dospele do 2003. godine (na primer), ostale bi neregulisane obaveze iz 2004. godine sa svim negativnim posledicama (blokada tekućih računa, nemogućnost normalnog poslovanja i dalje topljenje kapitala države).

3. Objašnjenja osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

U članu 2. Uredbe umesto 31.12. 2001. godine obuhvaćene su obaveze dospele do kraja 31.12.2004. godine, a u cilju ažuriranja obuhvaćenih obaveza i stvaranja mogućnosti da država maksimizira svoje učešće u kapitalu po osnovu konverzije.

Uz član 2.

U članu 7. tačka 1. Uredbe ugrađena je odredba da se akt (odluka) pravnog lica kojim je utvrđena vrednost i struktura kapitala pre konverzije donosi na osnovu poslednjeg finasnijskog izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Ovo rešenje je saglasno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji da se imovina, obaveze i kapital (ostatak imovine koji pripada vlasnicima posle odbitka svih obaveza) utvrđuju finansijskim izveštajima za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine.

Uz član 3.

U članu 12. Uredbe izvršeno je usaglašavanje postojećih odredaba sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

Uz član 4.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i uslovima za pretvaranje obaveza određenih pravnih lica u trajni ulog države stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku RS»

4. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove Uredbe nisu potrebna finansijska sredstva.

Ostavite komentar