Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I TURISTIČKIH PUTOVANjA U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 28/09 i 29/09) u članu 3. stav 1. posle reči: „podne obloge” dodaju se zapeta i reči: „građevinski materijal”.

U stavu 5. posle reči: „podne obloge” dodaju se zapeta i reči: „građevinski materijal”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 5. tačka 2) ovog člana obaveza dostavljanja garantnog lista ne odnosi se za tepihe, podne obloge, građevinski materijal i turistička putovanja.”

U stavu 7. reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Član 2.

U članu 5. st. 1, 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 1.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 18. maja 2009. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 7. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar