Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I TURISTIČKIH PUTOVANjA U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 6/10, 20/10, 28/10 i 38/10), u naslovu posle reči: „dobara” dodaje se zapeta i reč: „usluga”.

Član 2.

U članu 1. posle reči: „dobara” dodaju se zapeta i reč: „usluga”.

Član 3.

U članu 2. reči: „milijardu dinara” zamenjuju se rečima: „700.000.000 dinara”.

Član 4.

U članu 3. stav 2. posle reči: „potrošački krediti” dodaju se reči: „i krediti za preduzetnike i pravna lica”, a posle reči: „zvučnicima” dodaju se zapeta i reči: „domaći gotov softver, usluge implementacije softverskog rešenja”.

U stavu 4. posle reči: „poljoprivrednici” dodaju se zapeta i reči: „odnosno pravo na korišćenje kredita za kupovinu domaćeg gotovog softvera i nabavku usluge implementacije softverskog rešenja imaju preduzetnici i pravna lica registrovana u Republici Srbiji”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Krediti za nabavku domaćeg gotovog softvera i usluga implementacije softverskog rešenja iz stava 2. ovog člana odobravaju se pravnim licima i preduzetnicima registrovanim u Republici Srbiji. Domaći gotov softver, u smislu ove uredbe je softver, koji je proizveden u Republici Srbiji i nad kojim lice registrovano u Republici Srbiji ima pravo intelektualne svojine na softveru za čije korišćenje se plaća licenca. Domaći pružalac usluga implementacije softverskog rešenja, u smislu ove uredbe, je privredno društvo, odnosno preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, gde uslugu pružaju zaposleni u Republici Srbiji.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. posle reči: „zvučnicima” dodaju se zapeta i reči: „domaće gotove softvere, usluge implementacije softverskog rešenja”.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9. reči: „iz stava 6. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 7. ovog člana”.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. reči: „iz stava 7. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 8. ovog člana”.

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. posle reči: „zvučnicima” dodaju se zapeta i reči: „domaće gotove softvere, usluge implementacije softverskog rešenja”, a u tački 1) posle reči: „sastavljeni u Republici Srbiji” dodaju se zapeta i reči: „kao i da su usluge implementacije softverskog rešenja pružene od strane pružaoca usluga u Republici Srbiji, u smislu ove uredbe”.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: „iz stava 10.” zamenjuju se rečima: „iz stava 11.”, a posle reči: „podne obloge” dodaju se reči: „domaće gotove softvere, usluge implementacije softverskog rešenja”.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. reči: „iz stava 10.” zamenjuju se rečima: „iz stava 11.”, posle reči: „zvučnicima” dodaju se zapeta i reči: „domaće gotove softvere, usluge implementacije softverskog rešenja”, a reči: „iz stava 7.” zamenjuju se rečima: „iz stava 8.”

Član 5.

U članu 4. stav 1. reči: „stav 10.” zamenjuju se rečima: „stav 11.”

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar