Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLjIVO” i „INTERNO” u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Ha osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik PC”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE

STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi za određivanje tajnih podataka stepena tajnosti „POVERLJIVO” i „INTERNO” u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe određuje se i označava stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ili stepenom tajnosti „INTERNO” u zavisnosti od procene nastanka moguće štete po interese Republike Srbije, odnosno nastanka moguće štete po rad i obavljanje poslova i zadataka iz zakonom propisane nadležnosti Ministarstva u slučaju njegovog otkrivanja neovlašćenom licu, njegove zloupotrebe ili uništavanja.

Član 3.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) ugrožavanje javnog reda, ugrožavanje reagovanja u vanrednim situacijama i pružanje pomoći u slučaju opasnosti;

4) neposrednu opasnost po život ili zdravlje ljudi i zaštitu imovine;

5) štetu za ekonomske interese Republike Srbije;

6) ugrožavanje nacionalne i javne bezbednosti;

7) ugrožavanje sprovođenja policijskih mera i aktivnosti u borbi protiv kriminala, suzbijanju prekršaja i drugih delikata;

8) ugrožavanje međunarodne policijske saradnje i angažovanje policije u izvršavanju policijskih i drugih mirnodopskih zadataka u inostranstvu;

9) ugrožavanje nadzora i obezbeđivanja državne granice, kontrole prelaženja državne granice, prouzrokovanje graničnih incidenata i kršenje propisa o kretanju i boravku stranaca, ostvarivanje njihovih prava, kao i prava azilanata;

10) ugrožavanje poslova regulisanja, nadzora i kontrole saobraćaja na putevima;

11) ugrožavanje obezbeđivanja javnih skupova;

12) ugrožavanje vršenja bezbednosnih provera;

13) ugrožavanje funkcionisanja i operativne upotrebljivosti informacionog, radiokomunikacionog i telekomunikacionog sistema u obavljanju policijskih poslova.

Član 4.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „INTERNO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta za rad odnosno obavljanje zadataka i poslova Ministarstva, koja za posledicu može imati:

1) opasnost po život ili zdravlje ljudi i zaštitu imovine;

2) štetu za rad odnosno obavljanje zadataka i poslova Ministarstva;

3) ometanje sprovođenja policijskih mera i aktivnosti u borbi protiv kriminala, suzbijanju prekršaja i drugih delikata;

4) ometanje sprovođenja mera i aktivnosti u vanrednim situacijama i pružanja pomoći u slučaju opasnosti;

5) ometanje međunarodne policijske saradnje i angažovanje policije u izvršavanju policijskih i drugih mirnodopskih zadataka u inostranstvu;

6) ometanje nadzora i obezbeđivanja državne granice, kontrole prelaženja državne granice, prouzrokovanje graničnih incidenata i kršenje propisa o kretanju i boravku stranaca, ostvarivanje njihovih prava, kao i prava azilanata;

7) ometanje poslova regulisanja, nadzora i kontrole saobraćaja na putevima;

8) smanjenje operativne i funkcionalne sposobnosti Ministarstva.

Član 5.

Ovlašćeno lice Ministarstva, u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, a na osnovu kriterijuma iz čl. 3 i 4. ove uredbe, donosi odluku o određivanju stepena tajnosti podatka Ministarstva, uz prethodnu procenu moguće štete po interese Republike Srbije, odnosno moguće štete po rad i obavljanje zadataka i poslova Ministarstva.

Odluka iz stava 1. ovog člana se preispituje u skladu sa zakonom, periodično, i to za podatke označene stepenom tajnosti „POVERLJIVO” najmanje jednom u tri godine, a za podatke označene stepenom tajnosti „INTERNO” najmanje jednom godišnje.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu.

05 Broj: 110-9911/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEAleksandar Vučić

Ostavite komentar