Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Na osnovu člana 56. stav 9. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

U Uredbi o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 8/13), posle člana 7. dodaje se član 7a, koji glasi:

„7a

Ako imaoci privremenog statusa povlašćenog proizvođača iz člana 3. stav 1. tač. 7) i 8) ove uredbe, nisu u roku iz člana 56. st. 5. i 6. Zakona o energetici, stekli status povlašćenog proizvođača, slobodni kapacitet se uvećava za vrednost instalisane snage elektrana za koje je prestao privremeni status povlašćenog proizvođača.

Ministarstvo utvrđuje najmanje jedanput godišnje slobodni kapacitet iz stava 1. ovog člana i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Od dana stupanja na snagu akta iz stava 2. ovog člana, slobodni kapacitet se raspodeljuje prema vremenskom redosledu podnošenja zahteva za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača, odnosno statusa povlašćenog proizvođača.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5562/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar