Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O OSTVARIVANJU POSEBNIH PRAVA PRAVOSUDNIH FUNKCIONERA I ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se ostvarivanje posebnih prava sudija i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu: pravosudni funkcioneri) u Prekršajnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici, Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici i Višem javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici (u daljem tekstu: pravosudni organi) i posebnih prava zaposlenih u pravosudnim organima.

Ovom uredbom propisuje se i ostvarivanje posebnih prava zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Kazneno-popravnom zavodu u Kosovskoj Mitrovici, Kazneno-popravnom zavodu u Istoku, Okružnom zatvoru u Gnjilanu, Okružnom zatvoru u Peći, Okružnom zatvoru u Prizrenu, Okružnom zatvoru u Prištini i zaposlenih koji su u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija preuzeti iz privremenih institucija u Prištini (u daljem tekstu: zaposleni u upravi).

Posebna prava

Član 2.

Posebna prava jesu: pravo na posebnu penziju i pravo na zdravstveno osiguranje.

Pravosudni funkcioneri i zaposleni u pravosudnim organima ostvaruju posebna prava ako na dan stupanja na snagu ove uredbe vrše samo pravosudnu funkciju u pravosudnim organima ili ako su zaposleni samo u pravosudnim organima.

Zaposleni u upravi ostvaruju posebna prava ako su na dan stupanja na snagu ove uredbe zaposleni samo u upravi.

Zaposleni u pravosudnim organima i upravi ostvaruju posebna prava i kada su zaposleni na određeno vreme.

Ostvarivanje prava na posebnu penziju

Član 3.

Pravo na posebnu penziju ostvaruje se ako nisu ispunjeni uslovi za penziju koji su predviđeni propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pravo na posebnu penziju ostvaruje se na lični zahtev.

Zahtev za ostvarivanje prava na posebnu penziju podnosi se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala za grad Beograd u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala za grad Beograd odlučuje o zahtevu za posebnu penziju u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Pravo na posebnu penziju obezbeđuje se u postupku predviđenom zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Odluka o ostvarivanju prava na posebnu penziju pravosudnih funkcionera dostavlja se i Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca, a odluka o ostvarivanju prava na posebnu penziju zaposlenih u pravosudnim organima i zaposlenih u upravi i ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Pravo na posebnu penziju pravosudnom funkcioneru, zaposlenom u pravosudnim organima i zaposlenom u upravi pripada od narednog dana od dana kada je podneo zahtev.

U slučaju ostvarivanja prava na posebnu penziju, pravosudnom funkcioneru, zaposlenom u pravosudnim organima i zaposlenom u upravi radni odnos prestaje sa danom kada je podneo zahtev za njegovo ostvarivanje.

Utvrđivanje iznosa posebne penzije

Član 4.

Posebna penzija utvrđuje se u iznosu od 65% prosečne mesečne plate, koju je pravosudni funkcioner, odnosno zaposleni u pravosudnim organima ili upravi ostvario u 2017. godini.

Pravosudnom funkcioneru, odnosno zaposlenom u pravosudnim organima ili upravi uvećava se iznos utvrđene posebne penzije za 1% za svaku navršenu godinu staža osiguranja, s tim da iznos posebne penzije ne može biti veći od 90% od prosečne mesečne plate koju je ostvario u 2017. godini.

Usklađivanje posebne penzije

Član 5.

Posebna penzija usklađuje se na način na koji se usklađuju penzije prema propisima o budžetskom sistemu i penzijskom i invalidskom osiguranju.

Utvrđivanje i isplata posebne penzije

Član 6.

Posebna penzija utvrđuje se u mesečnom iznosu, a isplaćuje je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, do 15. dana u mesecu za prethodni mesec.

Prestanak prava na posebnu penziju

Član 7.

Pravo na posebnu penziju prestaje ako:

1) korisnik posebne penzije stekne svojstvo osiguranika prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

2) korisnik posebne penzije ispuni uslove za starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, izuzev ako posebna penzija nije povoljnija za korisnika;

3) korisnik posebne penzije umre.

Ako korisnik posebne penzije umre, lica određena zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, a koja bi stekla pravo na porodičnu penziju, ostvaruju pravo na posebnu penziju pod uslovima pod kojima bi ostvarivala pravo na porodičnu penziju.

Finansiranje

Član 8.

Sredstva za isplatu posebnih penzija obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Zdravstveno osiguranje

Član 9.

Korisnik posebne penzije i članovi njegove porodice ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja prema zakonu.

Stupanje uredbe na snagu

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10250/2017

U Beogradu, 19. oktobra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar