Uredba o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Službeni glasnik RS”, broj 99/11).

Član 2.

Postupci koji su započeti po osnovu člana 6. Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Službeni glasnik RS”, broj 99/11), a nisu okončani do 14. juna 2013. godine, obustavljaju se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar