Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE

DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

Član 1.

U Uredbi o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 31/01), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

„Član 2a

Na društvenoj imovini poslovne jedinice koja je organizovana kao društveno preduzeće ili koja je pripojena drugom društvenom preduzeću nadležni organ će po službenoj dužnosti izvršiti upis prava korišćenja i raspolaganja u zemljišnoj, odnosno drugoj javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima nad njima u korist tog preduzeća.”

Član 2.

U članu 9. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 19. juna 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar