Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2016. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Službeni glasnik RS”, broj 28/16), u Programu standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u glavi III. NAMENA SREDSTAVA, tačka 2. Obuke, st. 10. i 11. menjaju se i glase:

„Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 1.200.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 15.000.000,00 dinara bruto.

Ukoliko ARRA na godišnjem nivou sprovede obuke čija vrednost prelazi maksimalni godišnji opredeljeni iznos za obuke, Razvojna agencija može da isplati ARRA iznos do 1.200.000,00 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11407/2016

U Beogradu, 29. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

s. r. Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), gde su, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1509 Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 Podrška kroz Standardizovani set usluga za MSPP, aproprijacija ekonomske klasifikacije – 424 Specijalizovane usluge, predviđena sredstva u iznosu od 41.250.000,00 dinara. Navedena sredstva su namenjena realizaciji Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi, propisano je da Vlada Uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija donosi se zbog velikog interesovanja postojećih i potencijalnih MSPP za pohađanje obuka u pojedinim akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama koje pokrivaju veću teritoriju.

Imajući u vidu da je 2016. godina, Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 023-502/2016 proglašenom Godinom preduzetništva i Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija prepoznat kao jedini program nefinansijske podrške potencijalnim i postojećim MSPP, od izuzetne važnosti je da se postojećim i potencijlnim MSPP omoguđi pohađanje obuka koje organizuju akreditovane regionalne razvojne agencije.

U vezi sa navedenim, Uredbom o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija opredeljuju se sredstva u iznosu od 1.200.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za sprovođenje obuka za svaku akreditovanu regionalnu razvojnu agenciju pojedinačno, kako bi se zadovoljila povećana tražnja za obukama u pojedinim akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Ministarstvo će godišnjim izveštajem informisati Vladu o realizaciji programa utvrđenog ovom uredbom.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U UREDBI

Član 1. ove uredbe navodi da se istom vrše izmene Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Službeni glasnik RS“, br. 28/16) 

Članom 2. utvrđuju se izmene u Programu standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija tako što se u glavi 3. NAMENA SREDSTAVA, tačka 2. Obuke, stav 10.,menja i glasi:

„Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 1.200.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 15.000.000,00 dinara bruto.“

U glavi 3. NAMENA SREDSTAVA, tačka 2. Obuke, stav 11.,menja se i glasi:

„Ukoliko ARRA na godišnjem nivou sprovede obuke čija vrednost premašuje maksimalni godišnji opredeljeni iznos za obuke, Razvojna agencija može da isplati ARRA iznos do 1.200.000,00 dinara.“

Članom 3. ove uredbe propisano je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 103/15) član 8, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1509 Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 Podrška kroz Standardizovani set usluga za MSPP, aproprijacija ekonomske klasifikacije – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 41.250.000,00 dinara. Navedeni iznos je namenjen za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja neophodno je zbog nesmetanog sprovođenja i zbog velike zainteresovanosti potencijalnih i postojećih MSPP za ovaj Program.

Ostavite komentar