Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni galsnik RS”, broj 101/10) i Zakonom o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 3/11), u članu 5. tačka „1) kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje” briše se.

Član 2.

U članu 6 posle stava 2 dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Sredstva iz člana 2. ove uredbe mogu se koristiti za kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje pravnih lica.

Reprogram odobrenih kredita može se vršiti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje izmena i dopuna Uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2011. godini sadržan je u Zakonu o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj, broj 101/10) za 2011. godinu i Zakonu o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10), kao i Program za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja koji je Vlada usvojila zaključkom 05 Broj: 420-214/2011 od 21. januara 2011. godine.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE IZMENA I DOPUNA UREDBE

Donošenjem izmena i dopuna ove Uredbe omogućava se kreditiranje pravnih lica koja sredstva koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Osnovnom Uredbom to nije bilo moguće. Takođe, omogućava se i reprogram već odobrenih kredita, ali pod uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond za razvoj Republike Srbije koji i realizuje Uredbu.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1

U ovom članu predviđeno je da se u članu 5 briše tačka 1) kojom je bilo zabranjeno kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Član 2

U ovom članu predlaže se da se u članu 6 dodaju novi stavovi kojim se omogućava kreditiranje pravnih lica koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Takođe, omogućava se reprogram odobrenih kredita pod uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond za razvoj Republike Srbije.

Član 3

U ovom članu predviđeno ja da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obajvljivanja u Službenom glasniku RS zbog povećano broja zahteva za kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i što hitnijeg rešavanja istih. Takođe, bilo je potrebno rešiti probleme kredita u tečaju kroz olakšice kroz reprogram.

PROCENA IZNOSA FINANISJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 5.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe ne mogu se koristiti za:

kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;

organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćimpropisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Član 6.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe usmeravaju se odobravanjem kredita u vidu dugoročnih kredita i izdavanja garancija od strane Fonda.

Osnovni kriterijum za odobravanje kredita i/ili izdavanje garancija je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika kredita ili garancija, pri čemu će prednost imati programi u kojima korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima i/ili koji obezbede radna mesta licima evidentiranim kod Nacionalne službe za zapošljavanje na području opštine na kojoj se realizuje uredba.

SREDSTVA IZ čLANA 2. OVE UREDBE MOGU SE KORISTITI ZA KREDITIRANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PRAVNIH LICA.

REPROGRAM ODOBRENIH KREDITA MOžE SE VRšITI U SKLADU SA USLOVIMA I KRITERIJUMIMA KOJE UTVRDI FOND.

Ostavite komentar