Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj: 110-1122/2017

U Beogradu, 9. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI

PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), član 8, u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 150.000.000,00 dinara, namenjeno je za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

CILJEVI

Opšti cilj Programa je podrška razvoju preduzetništva i održivom ekonomskom razvoju.

Specifični ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Za sredstva po Programu, mogu da konkurišu i klijenti koji su, prethodno, bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/ rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/ poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina). Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi. Ukoliko je prodavac polovne opreme koja je predmet kupovine i kreditiranja, privredni subjekt ovlašćen za promet/trgovinu, polovne i remontovane opreme, može se prihvatiti ponuda bez procene ovlašćenog sudskog veštaka. Oprema koja je predmet finansiranja, u skladu sa ovim programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, sem ako nije preduzetnik;

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ovog programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva – subvenciju, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09-dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon).

Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa ovim programom.

Korisnik sredstava je u obavezi da, pored kredita Fondu, vrati i odobrena bespovratna sredstva, u slučaju da, do isplate kredita, a najkraće tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom:

obriše iz registra preduzetničku radnju odnosno pokrene postupak likvidacije privrednog društva,

otuđi predmet investicionog ulaganja i

raskine radni odnos osnivača privrednog subjekta koji istovremeno mora da bude i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu.

Ukoliko korisnik, navedene radnje izvrši posle navedenog roka od tri godine, neće biti u obavezi da vrati odobrena bespovratna sredstva, ali će se njegov kredit kod Fonda proglasiti dospelim u celosti.

FINANSIJSKI OKVIR

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja.

Preostali iznos investicionog ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda pod sledećim uslovima:

Iznos za preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno minimalni 280.000,00 dinara 120.000,00 dinara 400.000,00 dinara maksimalni 2.100.000,00 dinara 900.000,00 dinara 3.000.000,00 dinara

Iznos za pravna lica Kredit Bespovratna sredstva Ukupno minimalni 280.000,00 dinara 120.000,00 dinara 400.000,00 dinara maksimalni 4.200.000,00 dinara 1.800.000,00 dinara 6.000.000,00 dinara

Uslovi dodele kredita Fonda:

1) Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa Programom Fonda i ovim programom,

2) Rok otplate do pet godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,

3) Kamatna stopa uz primenu valutne klauzule:

– 1,5% godišnje uz garanciju banke,

– 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,

4) Obezbeđenje kredita:

– garancija poslovne banke ili

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima, samo za kredite preko 1.500.000,00 dinara i/ili

– hipoteka na poljoprivrednom, šumskom zemljištu ili zemljištu u građevinskom području koje nije gradsko građevinsko za iznos do 500.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili

– ugovorno jemstvo privrednog subjekta i/ili

– zaloga na postojećoj / budućoj opremi za iznos do 1.500.000,00 dinara, s tim da pojedinačna vrednost opreme koja se zalaže ne bude manja od 20.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili

– ugovorno jemstvo fizičkog lica za iznos do 300.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i

– menica i menično ovlašćenje dužnika.

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

5.1 Korisnici bespovratnih sredstava i kredita Fonda

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Sredstva iz ovog programa mogu biti iskorišćena i za isplatu sredstava na osnovu zahteva privrednih subjekata, podnetih do 30. decembra 2016. godine, a koji ispunjavaju uslove po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju ( Zaključak Vlade 05 Broj: 420-3090/2016-1 od 25. marta 2016. godine) i Programu o izmenama i dopunama Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju (Zaključak Vlade 05 Broj: 420-6267/2016 od 7. jula 2016. godine)

5.2 Uslovi koje moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava/kredita su:

da su podneli popunjen zahtev za kredit i zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom Fondu;

da su podneli original profakture/predugovora/ponude po kojoj se izvršava investiciono ulaganje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

da su upisani u registar Agencije za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva;

da je osnivač, privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda, o čemu se dostavlja potvrda Poreske uprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

da podnosilac zahteva i povezana lica nemaju dospelih a neizmirenih obaveza prema Fondu i drugim državnim poveriocima;

da im pre podnošenja zahteva nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, o čemu se dostavlja potvrda ne starija od dana raspisivanja javnog poziva;

da osnivači i/ili odgovorna lica nisu osuđivani i da se ne vodi istražni i/ili krivični postupak, o čemu se dostavljaju potvrde ne starije od dana raspisivanja javnog poziva;

da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

da osnivač i /ili odgovorno lice nije direktor, član, osnivač ili član upravnog odbora drugog privrednog subjekta;

da je osnivač, koji ima 60 i više godina starosti, priložio polisu životnog osiguranja;

da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine ( 2015, 2016. i 2017. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara i da nisu primili bespovratna sredstva iz javnih sredstava za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini;

da nisu u teškoćama. Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

da pretežna delatnost privrednog subjekta upisana kod Agencije za privredne registre odgovara delatnosti koja se finansira iz ovog programa.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje, a ne obuhvata hladnjače, opremu za pakovanje, sortiranje, preradu i sl.;

trgovinska ili ugostiteljska delatnost, izuzev za usluge koje obavljaju pekare sa proizvodnjom i prodajom, usluge proizvodnje kolača i torti i usluge keteringa;

organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

promet nafte i naftnih derivata;

proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i zanatskih radova;

proizvodnja alkoholnih pića;

10. transport i saobraćaj, osim dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje;

11. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge i usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata iz ostalih sektora, ako ne doprinose ostvarivanju ciljeva programa.

5.3 Postupak dodele bespovratnih sredstava

Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije .

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija, kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi, istovremeno, sa zahtevom za kredit Fondu i to dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz tač. 5.1 i 5.2 ove glave.

Fond će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava po ovom programu kod Fonda. Drugi zahtev može biti podnet u periodu trajanja javnog poziva, tek nakon prijema obaveštenja da je privrednom subjektu prvobitan zahtev odbijen.

Nakon prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, Fond ocenjuje podneti kreditni zahtev privrednog subjekta. Rok za obradu zahteva privrednog subjekta kod Fonda je najviše 20 dana, nakon čega privredni subjekt treba da bude obavešten ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju u određenom roku.

Informacije o svim primljenim zahtevima za dodelom bespovratnih sredstava, sa predlogom za odobrenje ili odbijanje kreditnog zahteva uz obrazloženje razloga odobrenja ili odbijanja i uz svu potrebnu dokumentaciju, Fond, na nedeljnom nivou, dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem, obrazuje ministar privrede.

Komisija vrši pregledanje, kontrolu ispravnosti i donosi odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva prema redosledu prijema formalno ispravnih zahteva ili odbijanju zahteva. Komisija je nadležna da odlučuje o svim naknadnim zahtevima korisnika za izmenama usled nastupanja neplaniranih izmenjenih okolnosti.

Kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši kontrolu ispravnosti i ocenjivanje zahteva definisani su u tač. 5.1 i 5.2 ove glave.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija može da zatraži dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja predloga, i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije.

Administrativno-tehničku podršku radu Komisije pruža Fond.

Odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva za dodelu bespovratnih sredstva Komisija dostavlja Fondu. Odluka o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži obaveštenje korisnika da mu se dodeljuje de minimis državna pomoć.

U roku od osam dana od dana donošenja Odluke Upravnog odbora o kreditu, Fond o odluci o kreditu i o odluci o dodeli bespovratne pomoći obaveštava privredni subjekat, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovih odluka, zaključuje ugovor o dodeli bespovratnih sredstava i ugovor o kreditu sa privrednim subjektom.

Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane ovlašćenog lica Fonda. Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, u predviđenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih bespovratnih sredstava, kao i od kredita kod Fonda. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa Fondom, ugovor o dodeli bespovratnih sredstava zaključen sa Fondom smatra se ništavim i obrnuto.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, obavezu Fonda da prenese odobrena bespovratna sredstva na namenski račun korisnika, obavezu korisnika da investiciono ulaganje završi najkasnije u roku od dvanaest meseci od zaključenja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekat ne sme da izvrši brisanje kod Agenciji za privredne registre, da otuđi predmet investicionog ulaganja, da raskine radni odnos u slučaju privrednog subjekta kada osnivač mora da bude istovremeno i zaposlen u tom privrednom subjektu.

Uz ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, prilaže se i blanko menica koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodeljena bespovratna sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

Po zaključenju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava i nakon uspostavljanja svih instrumenta obezbeđenja po ugovoru o kreditu, Fond će, u roku od 15 dana od dana uspostavljanja instrumenata obezbeđenja, uplatiti odobrena bespovratna sredstva direktno na namenski račun korisnika.

Fond na svom sajtu objavljuje listu svih podnetih zahteva kao i listu svih kandidata kojima su odobrena bespovratna sredstva.

5.4 Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve za bespovratna sredstva Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prigovor se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

5.5 Ugovor o realizaciji programa

Po usvajanju Programa Ministarstvo će sa Fondom potpisati ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju Programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredstava, obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava u periodu do isplate kredita, a najkraće tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom i redovnog izveštavanja Ministarstva, kao i izveštavanja o eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora sa Fondom, preneti celokupna sredstava za realizaciju ovog programa Fondu na budžetski račun kod Uprave za trezor, u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

6. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i namensku kontrolu korišćenja sredstava vrši Fond.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Fondu i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije investicionog projekta kao i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Fond će kvartalno dostavljati izveštaje o realizaciji i kontroli sprovođenja Programa Ministarstvu u naredne tri godine od datuma potpisivanja poslednjeg ugovora sa privrednim subjektom. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će po završetku svih aktivnosti, a najkasnije do 31. januara 2018. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će sva neutrošena sredstva do 31. marta 2018. godine preneti u budžet Republike Srbije.

Ostavite komentar