Uredba o premiji za mleko za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2009. GODINU

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za mleko za 2009. godinu (u daljem tekstu: premija).

Pravo na korišćenje premije ima fizičko lice nosilac poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: korisnik premije) pod uslovom da je:

1) upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) prijavio vrstu i brojno stanje stočnog fonda u skladu sa Uredbom;

3) vlasnik grla koje je prijavio u Registar ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva;

4) mleko iz sopstvene proizvodnje kvaliteta E ili I klase, razvrstano u skladu sa propisom o kvalitetu sirovog mleka, isporučio pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave preradom mleka na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Korisnik premije ostvaruje premiju preko pravnih lica i preduzetnika koji se bave preradom mleka.

Premija se isplaćuje kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko, isporučeno u prethodnom kvartalu.

Član 4.

Korisnik premije ostvaruje pravo na premiju ako je licu iz člana 3. stav 1. ove uredbe predao najmanje 2.500 litara mleka, po kvartalu.

Član 5.

Premija se isplaćuje po litru isporučenog mleka u visini od jednog dinara, za mleko I klase.

Premija za kravlje sirovo mleko uvećava se za jedan dinar, za svaki litar isporučenog mleka E klase, koje sadrži:

maksimalno 400.000 somatskih ćelija;

maksimalno 100.000 mikroorganizama.

Član 6.

Ispunjenost uslova u pogledu kvaliteta mleka iz člana 5. st. 1. i 2. ove uredbe utvrđuje se na osnovu laboratorijske analize mleka, koju obavlja ovlašćena laboratorija.

Neophodan broj laboratorijskih analiza iz stava 1. ovog člana je minimum jedna mesečno, a ukupno tri za svaki kvartal.

Korisnik premije ostvaruje pravo na premiju za mleko E klase pod uslovom da svaka laboratorijska analiza iz stava 2. ovog člana potvrdi taj kvalitet.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na Obrascu broj 1. – Zahtev za premiju za mleko za kvartal u 2009. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) zapisnik inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede o količini i kvalitetu kvartalno isporučenog mleka;

2) spisak A: Spisak korisnika premije po otkupnim mestima koji su predali mleko za ______ kvartal u 2009. godini, overen od strane ovlašćene laboratorije, koji se podnosi na Obrascu broj 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

3) spisak B: Spisak korisnika premije po otkupnim mestima koji su predali mleko E klase za _____ kvartal u 2009. godini, overen od strane ovlašćene laboratorije, koji se podnosi na Obrascu broj 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

4) overenu fotokopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova objekta za obradu i preradu mleka, za prvi zahtev podnet u toku godine;

5) overenu fotokopiju rešenja o registraciji za bavljenje preradom mleka, za prvi zahtev podnet u toku godine;

6) overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa, za prvi zahtev podnet u toku godine.

Podnosilac zahteva dužan je da čuva dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev narednih pet godina.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko u 2009. godini pravna lica i preduzetnici iz člana 3. ove uredbe podnose kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar do 31. mart 2009. godine) – od 1. aprila do 15 aprila 2009. godine;

2) za drugi kvartal (1. april do 30. jun 2009. godine) – od 1. jula do 15 jula 2009. godine;

3) za treći kvartal (1. jul do 30. septembar 2009. godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra 2009. godine;

4) za četvrti kvartal (1. oktobar do 31. decembar 2009. godine) – od 1. januara do 15. januara 2010. godine.

Član 9.

Pravna lica ili preduzetnici, preko kojih korisnici premije ostvaruju pravo na premiju, dužna su da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate korisnicima premije na namenski račun korisnika, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Član 10.

Premije se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade.

Član 11.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 7. ove uredbe, odnosno utvrđivanja netačnih podataka, korisnik premije gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava na koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 12.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u obračunu za premiju mleka potvrdi preuzete količine mleka, a to mleko ne preradi u mlekari;

2) u roku iz člana 9. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači korisniku premije na namenski račun.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 13.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI PODPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Obrazac broj 1.

_________________________________Naziv podnosioca zahteva_________________________________Naziv banke, br. namenskog tekućeg računa_________________________________PIB_________________________________Adresa podnosioca zahteva_________________________________Ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt

ZAHTEV ZA PREMIJU ZA MLEKO ZA _________ KVARTAL U 2009. GODINI

Na osnovu Uredbe o premiji za mleko za 2009. godinu, podnosimo zahtev za isplatu premije u iznosu od __________________ dinara za isporučeno mleko za___________ kvartal 2009. godine.

Mesto i datum: Potpis podnosioca zahteva ____________________ M.P. ___________________________

OBRAČUN PREMIJE ZA MLEKO ZA ____________ KVARTAL U 2009. godini

Redbr. Otkupna mesta-preuzeto mleko Mleko

SPISAK A: SPISAK KORISNIKA PREMIJE PO OTKUPNIM MESTIMA KOJI SU PREDALI MLEKO ZA ________ KVARTAL U 2009. godini Obrazac broj 2.

R.br Ime i prezime Prebivalište, Opština, ul. i br. Broj poljopri. gazdinstva Broj muznih grla Predate količine premiranog mleka Ukupna vrednost premije Potpis korisnika premije 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ovce koze

NAPOMENA: Podaci u kolonama od 2 do 7 ne mogu se unositi rukom. Nakon unosa poslednjeg korisnika premije završiti spisak kosom crtom. Napisati kupan broj proizvođača. U red UKUPNO uneti zbir vrednosti za kolonu 5, 6 i 7 pojedinačno za svaku stranu. Podatke u koloni 2 sortirati po azbučnom redu.

Datum: _________________________ Pečat i potpis podnosioca zahteva:_____________________________ Overava:_____________________________ SPISAK B: SPISAK KORISNIKA PREMIJE PO OTKUPNIM MESTIMA KOJI SU PREDALI MLEKO E KLASE ZA _____ KVARTAL U 2009. godini Obrazac broj 3.

R.br Ime i prezime Prebivalište, Opština, ul. i br. Broj poljopri. gazdinstva Broj muznih grla Predate količine premiranog mleka Ukupna vrednost premije Potpis korisnika premije 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ovce koze

NAPOMENA: Podaci u kolonama od 2 do 7 ne mogu se unositi rukom. Nakon unosa poslednjeg korisnika premije završiti spisak kosom crtom. Napisati ukupan broj proizvođača. U red UKUPNO uneti zbir vrednosti za kolonu 5,6 i 7 pojedinačno za svaku stranu. Podatke u koloni 2 sortirati po azbučnom redu.

Datum: _________________________ Pečat i potpis podnosioca zahteva:_____________________________ Overava:_____________________________

Ostavite komentar