Uredba o izmeni Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

Na osnovu člana 142. stav 13. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o izmeni Uredbe o prenosu kapitala bez naknade

zaposlenima kod izdavača medija

Član 1.

U Uredbi o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija („Službeni glasnik RS”, broj 65/15) član 10 menja se i glasi:

„Član 10.

Prema izdavaču medija čiji je kapital, nakon raskida ugovora o prodaji kapitala, prenet Registru akcija i udela, Ministarstvo privrede postupa na način kojim se uređuje postupak privatizacije.

Izuzetno, Ministarstvo privrede, na zahtev jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade može odlučiti da akcije, odnosno udeo iz Registra akcija i udela prenese bez naknade jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji je sedište izdavača medija iz stava 1. ovog člana, do sticanja uslova za novu privatizaciju.

Ako u roku od šest meseci od dana prenosa akcija, odnosno udela iz stava 2. ovog člana na jedinicu lokalne samouprave ne bude pokrenut novi postupak privatizacije izdavača medija, osnivač izdavača medija postupiće na način propisan članom 9. stav 4. ove uredbe.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3002/2017

U Beogradu, 30. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar