Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo («Službeni glasnik RS», broj 124/04), u članu 2. stav 1. reč: «a» zamenjuje se rečju: «odnosno».

U stavu 2. reč: «kriterijume» zamenjuje se rečima: «jedan od kriterijuma».

Član 2.

U članu 3. stav 1. reč: «a» zamenjuje se rečju: «odnosno».

U stavu 2. reč: «kriterijume» zamenjuje se rečima: «jedan od kriterijuma».

Član 3.

Posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

«Član 3a

Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1. ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.»

Član 4.

U članu 4. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

«Obveznik PDV iz člana 3a stav 1. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji čini sastavni deo ove uredbe.»

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Obrazac PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

Ostavite komentar