Uredba o prijemu na službu u Vojsku Srbije i Ministarstvo odbane bez javnog konkursa

Na osnovu člana 45. stav 4. i člana 121. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIJEMU NA SLUŽBU U VOJSKU SRBIJE I MINISTARSTVO ODBRANE

BEZ JAVNOG KONKURSA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i postupak prijema bez javnog konkursa na službu u Vojsci Srbije profesionalnog vojnog lica i državnog službenika odnosno nameštenika zaposlenog u Ministarstvu odbrane (u daljem tekstu: državni službenik, odnosno nameštenik) u svojstvu civilnog lica – vojnog službenika i vojnog nameštenika (u daljem tekstu: vojni službenik, odnosno vojni nameštenik) na službi u Vojsci Srbije, uslovi i postupak prijema bez konkursa na službu u Ministarstvu odbrane profesionalnog vojnog lica i vojnog službenika i vojnog nameštenika u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika, kao i postupak prijema bez javnog konkursa drugih civilnih lica na službu u Vojsci Srbije.

Uslovi i postupak prijema bez javnog konkursa na službu u Vojsci Srbije vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika i državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvu profesionalnog vojnog lica utvrđeni su uredbom kojom se uređuje prijem u profesionalnu vojnu službu.

II. USLOVI I POSTUPAK PRIJEMA BEZ JAVNOG KONKURSA

U SVOJSTVU VOJNOG SLUŽBENIKA, ODNOSNO VOJNOG NAMEŠTENIKA

Član 2.

Na službu u Vojsci Srbije bez javnog konkursa na slobodno odnosno upražnjeno formacijsko mesto, u svojstvu vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika, kada to potrebe službe zahtevaju, može se primiti profesionalno vojno lice i državni službenik, odnosno nameštenik, pod uslovom:

1) da je nadležni starešina doneo akt o prestanku profesionalne vojne službe, odnosno radnog odnosa na osnovu utvrđene potrebe službe za neposrednim prijemom profesionalnog vojnog lica i državnog službenika, odnosno nameštenika na službu u svojstvu vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika u Vojsci Srbije;

2) da je nadležni starešina po isteku roka na koji je oficir, odnosno podoficir stavljen na raspolaganje, umesto akta o ispunjenosti uslova za penziju, doneo akt o prestanku profesionalne vojne službe po potrebi službe obezbeđivanjem prijema u svojstvu vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika na službi u Vojsci Srbije;

3) da oficiru, odnosno podoficiru i državnom službeniku, odnosno namešteniku prestaje profesionalna vojna služba, odnosno radni odnos radi potrebe popune Vojske Srbije vojnim službenicima, odnosno vojnim nameštenicima na službi u Vojsci Srbije po usvojenim planovima popune Vojske Srbije;

4) da se prijem profesionalnog vojnog lica i državnog službenika, odnosno nameštenika bez javnog konkursa vrši na slobodno odnosno upražnjeno formacijsko mesto u trenutku donošenja odluke o prestanku profesionalne vojne službe, odnosno radnog odnosa;

5) da se sa profesionalnim vojnim licem i državnim službenikom, odnosno nameštenikom zaključi pismeni sporazum o prestanku profesionalne vojne službe, odnosno radnog odnosa i promeni statusa radi prijema u svojstvo vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika;

6) da se profesionalno vojno lice i državni službenik, odnosno nameštenik prima radi raspoređivanja na odgovarajuće formacijsko mesto koje odgovara vrsti i stepenu stručne spreme koju ima.

Član 3.

Predlog za popunu slobodnog, odnosno upražnjenog mesta vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika, prijemom bez javnog konkursa, licima koja ispunjavaju uslove iz člana 2. ove uredbe, pokreće starešina komande, jedinice i ustanove u kojoj se nalazi slobodno, odnosno upražnjeno formacijsko mesto. Predlog sadrži podatke o formacijskom mestu, i to: naziv formacijskog mesta, stručna sprema, grupa radnih mesta i broj bodova i posebni uslovi za to radno mesto.

Predlog iz stava 1. ovog člana dostavlja se organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove.

Član 4.

Potrebe službe za popunom slobodnog, odnosno upražnjenog formacijskog mesta vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika u formacijama Ministarstva odbrane utvrđuje ministar odbrane odnosno lice koje on ovlasti.

Potrebe službe za popunom slobodnog, odnosno upražnjenog formacijskog mesta vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika u Vojsci Srbije utvrđuje načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Odluku o popuni slobodnog, odnosno upražnjenog mesta vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika u formaciji donosi ministar odbrane ili starešina koga on ovlasti.

Član 5.

Prijem bez javnog konkursa na službu u Vojsci Srbije u svojstvu vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika vrši se neposrednim prijemom profesionalnog vojnog lica i državnog službenika, odnosno nameštenika.

Ukoliko se potrebe službe ne mogu zadovoljiti na način iz stava 1. ovog člana, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije ili rukovodioca organizacione jedinice Ministarstva odbrane i direktora organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane, ministar odbrane može doneti odluku o popuni radnog mesta sprovođenjem internog konkursa na kome mogu učestvovati profesionalna vojna lica i državni službenici, odnosno nameštenici zaposleni u Ministarstvu odbrane.

Interni konkurs sprovodi organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove, u skladu sa propisima koji se primenjuju na državne službenike, odnosno nameštenike.

III. USLOVI I POSTUPAK PRIJEMA BEZ KONKURSA U SVOJSTVU

DRŽAVNOG SLUŽBENIKA, ODNOSNO NAMEŠTENIKA

Član 6.

Na slobodno, odnosno upražnjeno izvršilačko radno mesto u Ministarstvo odbrane, u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika, kada to potrebe službe zahtevaju, neposrednim prijemom bez konkursa može se primiti profesionalno vojno lice i vojni službenik, odnosno vojni nameštenik, pod uslovom:

1) da je nadležni starešina doneo akt o prestanku službe na osnovu utvrđene potrebe službe za neposrednim prijemom profesionalnog vojnog lica i vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika u radni odnos u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika;

2) da je nadležni starešina po isteku roka na koji je oficir, odnosno podoficir stavljen na raspolaganje, umesto akta o ispunjenosti uslova za penziju, doneo akt o prestanku profesionalne vojne službe po potrebi službe obezbeđivanjem prijema u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika;

3) da oficiru, odnosno podoficiru i vojnom službeniku, odnosno vojnom namešteniku prestaje služba radi potrebe popune Ministarstva odbrane državnim službenicima i nameštenicima po usvojenom kadrovskom planu;

4) da se neposredni prijem profesionalnog vojnog lica i vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika vrši na slobodno, odnosno upražnjeno izvršilačko radno mesto u trenutku donošenja odluke o prestanku službe;

5) da se sa profesionalnim vojnim licem i vojnim službenikom, odnosno vojnim nameštenikom zaključi pismeni sporazum o prestanku profesionalne vojne službe, odnosno radnog odnosa i promeni statusa radi prijema u svojstvo državnog službenika, odnosno nameštenika;

6) da se profesionalno vojno lice i vojni službenik, odnosno vojni nameštenik prima radi raspoređivanja na odgovarajuće izvršilačko radno mesto koje odgovara vrsti i stepenu stručne spreme koju ima.

Član 7.

Popuna izvršilačkog radnog mesta državnog službenika i radnog mesta nameštenika neposrednim prijemom bez konkursa vrši se kada potrebe službe zahtevaju popunu radnog mesta bez raspisivanja internog ili javnog konkursa.

Član 8.

Predlog za popunu slobodnog, odnosno upražnjenog izvršilačkog radnog mesta državnog službenika, odnosno nameštenika neposrednim prijemom bez konkursa licima koja ispunjavaju uslove iz člana 6. ove uredbe pokreće rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva odbrane odnosno direktor organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane u kojoj se nalazi slobodno, odnosno upražnjeno izvršilačko radno mesto državnog službenika, odnosno nameštenika. Predlog sadrži podatke o izvršilačkom radnom mestu koje se popunjava prijemom bez konkursa, i to: naziv radnog mesta, stručna sprema, zvanje u koje je radno mesto razvrstano i posebni uslovi za to radno mesto.

Predlog iz stava 1. ovog člana se dostavlja organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove.

Odluku o popuni izvršilačkog radnog mesta državnog službenika i radnog mesta nameštenika neposrednim prijemom bez konkursa donosi ministar odbrane.

IV. PRIJEM BEZ JAVNOG KONKURSA DRUGIH CIVILNIH LICA

NA SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE U SVOJSTVO VOJNOG SLUŽBENIKA, ODNOSNO VOJNOG NAMEŠTENIKA

Član 9.

Prijem drugih civilnih lica neposrednim prijemom bez javnog konkursa na službu u Vojsci Srbije u svojstvo vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika može se vršiti:

1) prijemom državnog službenika koji je ostao neraspoređen u organu državne uprave;

2) prijemom iz drugog državnog organa;

3) prijemom stipendista, u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom o stipendiranju;

4) prijemom na određeno vreme;

5) prijemom ostalih lica, na osnovu specifičnih potreba Vojske Srbije.

Član 10.

Prijem iz člana 9. stav 1. tačka 1. ove uredbe vrši se rešenjem ministra odbrane uz prethodno pribavljenu saglasnost državnog službenika.

Član 11.

Prijem iz člana 9. stav 1. tačka 2. ove uredbe vrši se preuzimanjem iz drugog državnog organa u skladu sa aktom kojim su određena formacijska mesta na koja se može vršiti prijem bez javnog konkursa.

O preuzimanju državnog službenika, odnosno nameštenika iz drugog državnog organa ministar odbrane odnosno lice koje on ovlasti i rukovodilac drugog državnog organa zaključuju pismeni sporazum uz prethodno pribavljenu saglasnost državnog službenika, odnosno nameštenika.

Član 12.

Prijem iz člana 9. stav 1. tačka 3. ove uredbe vrši se na slobodna odnosno upražnjena formacijska mesta, u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom o stipendiranju.

Odgovarajuće formacijsko mesto, u smislu stava 1. ovog člana, formacijsko je mesto koje odgovara stepenu stručnog obrazovanja stipendiste za koje je školovano.

Po zahtevu organizacione jedinice Ministarstva odbrane nadležne za kadrove, starešina komande, jedinice i ustanove u kojoj se nalazi slobodno, odnosno upražnjeno formacijsko mesto vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika je dužan da dostavi podatke o odgovarajućem formacijskom mestu za koje je lice školovano.

Akt o prijemu stipendiste u svojstvu vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika donosi ministar odbrane ili lice koje on ovlasti.

Član 13.

Prijem iz člana 9. stav 1. tačka 4. ove uredbe vrši se:

1) kada se privremeno poveća obim rada, ali ne duže od 12 meseci;

2) kada treba zameniti privremeno odsutno lice;

3) radi specijalizacije i stažiranja zdravstvenog radnika ( do završetka specijalizacije odnosno stažiranja utvrđenih programom, na osnovu zakona.

Služba na određeno vreme, koja je zasnovana saglasno stavu 1. ovog člana, ne može da preraste u službu na neodređeno vreme.

Član 14.

Prijem iz člana 9. stav 1. tačka 5. ove uredbe vrši se na specifična formacijska mesta određena aktom ministra odbrane.

Formacijska mesta na kojima se može vršiti prijem iz stava 1. ovog člana određuju se na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije, rukovodioca organizacione jedinice Ministarstva odbrane ili direktora organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane, odnosno starešine vojne jedinice i vojne ustanove u kojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane, a koje su funkcionalno i organizaciono vezane za Ministarstvo odbrane.

Specifične potrebe Vojske Srbije postoje na radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi: u vojnobezbednosnim i vojnoobaveštajnim organima; u organima vojne policije; u operativnim centrima; na obezbeđenju, zaštiti i čuvanju objekata i sredstava koji su od posebnog interesa za odbranu zemlje; na vojnim objektima od posebnog značaja za odbranu zemlje i u komandama, jedinicama i ustanovama koji se štite posebnim merama organa bezbednosti.

Član 15.

Predlog za popunu slobodnog, odnosno upražnjenog formacijskog mesta neposrednim prijemom u svojstvu vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika pokreće starešina komande, jedinice ili ustanove u kojoj se nalazi slobodno, odnosno upražnjeno formacijsko mesto vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika. Predlog sadrži podatke o formacijskom mestu koje se popunjava prijemom bez javnog konkursa, i to: naziv formacijskog mesta, stepen stručnog obrazovanja, grupa radnih mesta i broj bodova i posebni uslovi za to formacijsko mesto.

U svrhu zasnivanja radnog odnosa neposrednim prijemom organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove vodi evidenciju kandidata zainteresovanih da zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane i sačinjava predlog za prijem u radni odnos.

U slučaju da se ne može izvršiti prijem na način iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo odbrane obraća se Službi za upravljanje kadrovima, organu državne uprave iz koga se može izvršiti preuzimanje državnog službenika ili nameštenika ili organizaciji nadležnoj za zapošljavanje.

Akt o prijemu u svojstvo vojnog službenika, odnosno vojnog nameštenika neposrednim prijemom bez javnog konkursa donosi ministar odbrane ili lice koje on ovlasti.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o službi civilnih lica u Vojsci Srbije i Crne Gore („Službeni list SRJ”, br. 36/94, 42/94, 9/00 i 44/02 i „Službeni list SCG”, broj 32/05).

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-105/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar