Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA

Član 1.

U Uredbi o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 44/08 – prečišćen tekst), u članu 4. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Članovi Vlade i postavljena lica u organima državne uprave koji obavljaju nastavu na fakultetu u zvanju redovnog ili vanrednog profesora i koji ostvaruju prava iz radnog odnosa na tom fakultetu, imaju pravo na razliku zarade između plate koju ostvaruju na fakultetu, utvrđene u skladu sa uredbom kojom se uređuju način obračuna sredstava za plate i koeficijenti za obračun i isplatu plata na fakultetima za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, i plate koja im pripada za obavljanje funkcije.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. broj: „2” zamenjuje se brojem: „3”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4972/2012

U Beogradu, 9. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar