Uredba o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

U R E D B U

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA PRODAJE KAPITALA VELIKIH SUBJEKATA PRIVATIZACIJE

METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi, način i postupak sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije (u daljem tekstu: VSP) metodom javnog prikupljanja ponuda.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

zainteresovano lice je potencijalni podnosilac ponude za VSP u postupku javnog prikupljanja ponuda (u daljem tekstu: Zainteresovano lice);

izabrani savetnik je lice izabrano od strane Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) ili VSP, u skladu sa propisima, radi izvršavanja određenih zadataka i pružanja pomoći Agenciji, Komisiji za sprovođenje prodaje kapitala, odnosno akcija i radnoj grupi za koordinaciju u postupku privatizacije VSP u skladu sa zaključenim ugovorom;

podnosilac ponude je lice koje je podnelo obavezujuću ponudu u drugoj fazi postupka javnog prikupljanja ponuda;

postupak je prodaja javnog kapitala, odnosno akcija VSP metodom javnog prikupljanja ponuda (u daljem tekst: Postupak).

Nadležnost za pokretanje i sprovođenje privatizacije/Postupka

Član 3.

Privatizacija VSP metodom javnog prikupljanja ponuda pokreće se inicijativom Vlade o prodaji javnog kapitala, odnosno akcija VSP.

Prodaju javnog kapitala, odnosno akcija VSP navedenog u stavu 1. ovog člana organizuje, sprovodi i kontroliše Agencija u skladu sa članom 7. Zakona o privatizaciji i ovom uredbom.

II. USLOVI ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA

Osnivanje i sastav Komisije i Radne grupe

Član 4.

U roku od pet dana od dana dostavljanja VSP inicijative za pokretanje Postupka, Vlada donosi odluku o obrazovanju komisije za sprovođenje Postupka (u daljem tekstu: Komisija) i radne grupe za koordinaciju aktivnosti tokom Postupka (u daljem tekstu: Radna grupa).

Odlukom iz stava 1. ovog člana, Vlada bliže utvrđuje delokrug poslova koje obavljaju Komisija i Radna grupa, vreme na koje se obrazuju, rokove u kojima podnose izveštaje o svom radu, sastav, način rada i druga pitanja vezana za njihov rad.

Komisija ima pet članova. Komisiju čine tri predstavnika Vlade, jedan predstavnik reprezentativnog sindikata VSP i jedan predstavnik VSP. Ukoliko u VSP postoji više od jednog reprezentativnog sindikata, sindikati sporazumno biraju jednog zajedničkog predstavnika.

Predsednik Komisije i zamenik predsednika Komisije se imenuju odlukom o osnivanju Komisije iz stava 1. ovog člana.

Predsednik Komisije saziva i predsedava sednicama Komisije.

Kvorum za održavanje sednica Komisije postoji ako su prisutni lično ili telefonom, najmanje tri člana. Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova, pri čemu svaki član ima jedan glas.

Komisija sačinjava zapisnik o svom radu.

Broj članova Radne grupe određuje se odlukom Vlade iz stava 1. ovog člana. Sednice Radne grupe se održavaju po potrebi u toku Postupka.

Radna grupa, između ostalog, dostavlja izveštaje i preporuke Komisiji na zahtev Komisije, koordinira rad svih tela, službi i lica u vezi sa aktivnostima vezanim za Postupak, uključujući i vođenje pregovora i komunikaciju sa Zainteresovanim licima.

Javno prikupljanje ponuda

Član 5.

Prodaja javnog kapitala, odnosno akcija VSP sprovodi se metodom javnog prikupljanja ponuda, u dve faze, na način predviđen ovom uredbom.

III. PRIPREMA I POČETAK POSTUPKA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Priprema postupka javnog prikupljanja neobavezujućih ponuda

Član 6.

Nakon podnošenja inicijative za privatizaciju VSP u skladu sa ovom uredbom, Agencija i Radna grupa sprovode pripremu za privatizaciju VSP koja, podrazumeva:

ispitivanje tržišne zainteresovanosti za privatizaciju VSP, uključujući započinjanje preliminarnih razgovora i davanje obaveštenja o VSP Zainteresovanim licima;

zaključivanje ugovora o čuvanju poverljivih podataka sa Zainteresovanim licima;

preduzimanje drugih mera koje su potrebne radi uspešne prodaje;

pripremu dokumentacije za javno prikupljanje ponuda.

Dokumentacija za javno prikupljanje ponuda

Član 7.

Dokumentaciju za javno prikupljanje ponuda čine dokumentacija za prvu i dokumentacija za drugu fazu Postupka.

Započinjanje postupka javnog prikupljanja ponuda

Član 8.

U roku do 30 dana od dana podnošenja inicijative za privatizaciju VSP u skladu sa članom 3. stav 1. ove uredbe, Agencija objavljuje javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za učešće u Postupku.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke propisane članom 18. Zakona, kao i eventualne uslove za učešće u Postupku.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se objavljuje na internet stranici Agencije i najmanje u jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a može biti objavljen i u drugim sredstvima informisanja u zemlji ili inostranstvu.

IV. PRVA FAZA POSTUPKA

Dostavljanje dokumentacije za prvu fazu Postupka

Član 9.

Zainteresovana lica koja nameravaju da učestvuju u prvoj fazi Postupka, Agenciji podnose zahtev za dostavljanje dokumentacije za prvu fazu Postupka, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva iz člana 8. stav 1. ove uredbe.

Dokumentacija za prvu fazu Postupka sadrži:

1) informativni memorandum o VSP, koji sadrži finansijske, pravne i poslovne informacije o VSP, kao i druge informacije koje mogu biti od značaja za Zainteresovana lica;

2) ugovor o čuvanju poverljivih podataka koji se zaključuje između Zainteresovanog lica i VSP, osim ukoliko ugovor o čuvanju poverljivosti podataka nije ranije zaključen u skladu sa članom 6. ove uredbe;

3) uputstva za podnosioce ponude u prvoj fazi javnog prikupljanja ponuda, koja sadrže:

(1) opšti pregled Postupka javnog prikupljanja ponuda;

(2) uslove i rokove učešća u prvoj fazi Postupka;

(3) formu i sadržinu neobavezujućih ponuda;

(4) zahteve u pogledu investicionog programa, privremenog poslovnog plana ili socijalnog programa, ukoliko je primenljivo;

(5) osnovne informacije sadržane u javnom pozivu iz člana 8. ove uredbe;

(6) iznos depozita koji treba da bude uplaćen za učešće u drugoj fazi Postupka;

(7) kriterijume za izbor ponuđača koji će biti pozvani da učestvuju u drugoj fazi Postupka;

(8) druge informacije koje mogu biti od interesa za Zainteresovana lica i

4) druge informacije i dokumentaciju ukoliko je potrebno.

Agencija dostavlja dokumentaciju za prvu fazu Postupka svim Zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove za učešće navedene u javnom pozivu i koji potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka sa Agencijom i/ili sa VSP.

Dostavljanje neobavezujućih ponuda

Član 10.

Na osnovu javnog poziva iz člana 8. ove uredbe, neobavezujuće ponude dostavljaju se Agenciji u skladu sa dokumentacijom za prvu fazu Postupka i ovom uredbom.

Rok za dostavljanje neobavezujućih ponuda

Član 11.

Rok za dostavljanje neobavezujućih ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Odluka o učestvovanju u drugoj fazi Postupka javnog

prikupljanja ponuda

Član 12.

U roku od 14 dana od isteka roka za dostavljanje neobavezujućih ponuda, Komisija primenom kriterijuma koji su predviđeni uputstvom za podnosioce ponude u prvoj fazi javnog prikupljanja ponuda utvrđuje listu podnosilaca ponuda koji će biti pozvani da učestvuju u drugoj fazi Postupka (u daljem tekstu: Odabrani ponuđači).

Komisija, Radna grupa i Agencija podatke o podnosiocima neobavezujućih ponuda i sadržini njihovih ponuda čuvaju kao poverljive.

V. DRUGA FAZA POSTUPKA

Dostavljanje dokumentacije za drugu fazu Postupka

Član 13.

Komisija dostavlja listu Odabranih ponuđača Agenciji, nakon čega Agencija poziva Odabrane ponuđače da učestvuju u drugoj fazi Postupka.

Ukoliko se nakon isteka roka za podnošenje neobavezujućih ponuda Agenciji obrati lice koje ispunjava uslove iz javnog poziva, Agencija će, na osnovu odluke Komisije, pozvati to lice da učestvuje u drugoj fazi Postupka, koje se smatra Odabranim ponuđačem sa liste podnosilaca ponuda iz člana 12. ove uredbe ako prihvati poziv Agencije.

Odabrani ponuđač koji želi da učestvuje u drugoj fazi Postupka mora da odgovori Agenciji, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o statusu Odabranog ponuđača, da li prihvata poziv da učestvuje u drugoj fazi Postupka i zahteva dokumentaciju za drugu fazu javnog prikupljanja ponuda.

Agencija dostavlja dokumentaciju za drugu fazu javnog prikupljanja ponuda svim Odabranim ponuđačima u roku od sedam dana od dana (prijema) zahteva i uplate naknade određene u dokumentaciji za javno prikupljanje ponuda.

Dokumentacija za drugu fazu javnog prikupljanja ponuda sadrži:

uputstvo za podnosioce ponuda koja su pozvani od strane Agencije da učestvuju u drugoj fazi Postupka, koje sadrži:

uslove učešća u drugoj fazi Postupka javnog prikupljanja ponuda, uključujući uslove za pristup informacijama potrebnim za izradu dijagnostičkog izveštaja o VSP i način komunikacije sa Agencijom, VSP, Komisijom i Radnom grupom;

formu, sadržinu i rok za dostavljanje obavezujućih ponuda;

kriterijume za rangiranje i odabir obavezujućih ponuda;

druge informacije koje mogu da budu od interesa za učesnike u drugoj fazi Postupka;

nacrt ugovora o kupoprodaji kapitala sa prilozima i druge akte koji se odnose na prodaju kapitala, uz uputstvo o načinu pregovaranja istih, ukoliko je primenljivo i

druge informacije i dokumentaciju.

Prethodna provera pravnog i finansijskog stanja

i komunikacija sa Odabranim ponuđačima

Član 14.

U toku druge faze Postupka, odnosno pre roka za dostavljanje obavezujućih ponuda, Radna grupa koordinira proces prethodne provere pravnog i finansijskog stanja sa VSP i proces komunikacije sa Odabranim ponuđačima.

Rok za dostavljanje obavezujućih ponuda

Član 15.

Obavezujuće ponude se dostavljaju u skladu sa dokumentacijom za drugu fazu javnog prikupljanja ponuda i ovom uredbom.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ne može biti kraći od 60 dana i duži od 180 dana od dostavljanja liste Odabranih ponuđača Agenciji u skladu sa članom 13. stav 1. ove uredbe.

Depozit za dostavljanje obavezujućih ponuda

Član 16.

Pre dostavljanja obavezujućih ponuda u skladu sa članom 15. ove uredbe, Odabrani ponuđač je dužan da položi depozit u iznosu i u skladu sa instrukcijama navedenim u dokumentaciji za javno prikupljanje ponuda i da dostavi dokaz o takvom plaćanju zajedno sa obavezujućom ponudom.

Depozit se može položiti uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije.

Uslovi povraćaja depozita određuju se dokumentacijom za javno prikupljanje ponuda.

Sve bankarske troškove depozita snosi podnosilac ponude.

Ukoliko depozit položen uplatom u novcu bude vraćen u roku, podnosilac ponude nema pravo na kamatu na depozit.

Povlačenje ponuda

Član 17.

Podneta ponuda se može povući, pisanim obaveštenjem koje mora biti primljeno najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje obavezujućih ponuda.

Povučena ponuda, u najkraćem roku, vraća se neotvorena podnosiocu ponude.

U slučaju da ponuda bude povučena u roku iz stava 1. ovog člana, uplaćeni depozit podnosiocu ponude vraća se u roku od 30 dana od dana prijema pismena kojim je ponuda povučena.

Produženje roka za podnošenje obavezujućih ponuda

Član 18.

Agencija, na predlog Komisije, produžava rok za podnošenje obavezujućih ponuda i to najviše za 60 dana, o čemu u pisanoj formi obaveštava sve Odabrane ponuđače.

Agencija određuje novo vreme i ukoliko je potrebno mesto otvaranja ponuda, o čemu šalje pismeno obaveštenje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

U slučaju produženja roka za podnošenje obavezujućih ponuda u skladu sa stavom 1. ovog člana, period važenja već položenog depozita u formi bankarske garancije mora biti shodno produžen.

Neblagovremene, nepotpune ili nevažeće ponude

Član 19.

Komisija otvara ponude najkasnije jedan radni dan nakon isteka roka za podnošenje ponuda i prvenstveno utvrđuje njihovu potpunost i valjanost u skladu sa dokumentacijom za javno prikupljanje ponuda. Komisija može da dozvoli podnosiocima ponuda da isprave tehničke greške u svojim ponudama uz uslov da takve greške budu ispravljene u roku od pet radnih dana od otvaranja obavezujućih ponuda.

Neblagovremene, nepotpune i nevažeće ponude koje nisu na vreme ispravljene ne razmatraju se.

Neblagovremene ponude se ne otvaraju i Agencija ih na predlog Komisije vraća podnosiocu ponude u roku od sedam dana od dana prijema, uz primerak formalnog obaveštenja da je ponuda neblagovremena.

Agencija na predlog Komisije vraća nepotpune i/ili nevažeće ponude koje nisu na vreme ispravljene podnosiocu ponude u roku od sedam dana od isteka roka za otvaranje obavezujućih ponuda, uz primerak formalnog obaveštenja da je ponuda nepotpuna, sa preciziranjem nedostajućih elemenata ili da nije ispunila uslove navedene u dokumentaciji za javno prikupljanje ponuda uz navođenje uslova koji nisu ispunjeni.

U slučaju neblagovremene ili nepotpune ponude ponudiocu se vraća uplaćeni depozit u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijem obavezujućih ponuda.

Ocena obavezujućih ponuda

Član 20.

Komisija, uz pomoć Radne grupe, pregleda i ocenjuje obavezujuće ponude, uključujući cenu, uslove prodaje, investicione obaveze (ukoliko ih ima), obaveze socijalnog programa (ukoliko ih ima) i komentare na ugovor o prodaji kapitala, odnosno akcija nakon čega Komisija sačinjava rang listu obavezujućih ponuda u skladu sa kriterijumima navedenim u javnom pozivu.

U roku od 14 dana od dana otvaranja obavezujućih ponuda, Komisija utvrđuje rang listu obavezujućih ponuda i obaveštava Agenciju o rang listi.

U slučaju da postoji samo jedna važeća, obavezujuća ponuda, takav ponuđač postaje najbolji ponuđač (u daljem tekstu: Najbolji ponuđač) u skladu sa članom 21. ove uredbe.

Ukoliko Komisija ne usaglasi rang listu obavezujućih ponuda dužna je da u roku iz stava 1. ovog člana o tome obavesti Agenciju i u pisanoj formi dostavi ocene i obrazloženje sadržine obavezujućih ponuda, sa posebnim navođenjem razloga usled kojih Komisija nije usaglasila listu obavezujućih ponuda.

U roku od četiri dana od prijema obaveštenja iz stava 4. ovog člana Agencija obaveštava podnosioce ponuda koji su dostavili obavezujuće ponude, dostavlja im komentare i poziva ih da revidiraju svoje obavezujuće ponude i te revidirane obavezujuće ponude dostave Agenciji.

Agencija utvrđuje rok za dostavljanje revidiranih obavezujućih ponuda, koji može biti do sedam dana od dana obaveštenja Agencije iz stava 5. ovog člana. Odredbe člana 19. ove uredbe i stava 1. ovog člana se shodno primenjuju na dostavljanje revidiranih obavezujućih ponuda.

Obaveštenje o najboljoj ponudi i poziv na pregovore

Član 21.

U roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja iz člana 20. stav 2. ove uredbe, Agencija obaveštava ponuđača čija je ponuda u postupku prodaje kapitala VSP ocenjena kao najpovoljnija da je izabran za Najboljeg ponuđača u pisanoj formi. O izboru Najboljeg ponuđača Agencija u pismenoj formi obaveštava i sve druge podnosioce ponuda.

U roku od pet dana od dana dostavljanja obaveštenja podnosiocima ponude u skladu sa stavom 1. ovog člana, Agencija poziva Najboljeg ponuđača na pregovore u cilju zaključenja ugovora o prodaji kapitala, odnosno akcija koji je najmanje toliko povoljan za prodavca kao onaj iz obavezujuće ponude Najboljeg ponuđača i priložene dokumentacije, uz navođenje mesta i vremena započinjanja pregovora.

Pregovori

Član 22.

Radna grupa, uz pomoć izabranih savetnika, vodi pregovore sa Najboljim ponuđačem i dostavlja Komisiji na saglasnost konačan tekst ugovora o prodaji kapitala, odnosno akcija.

Rok za okončanje pregovora i usaglašavanje teksta ugovora o prodaji kapitala, odnosno akcija je 30 dana od dana otpočinjanja pregovora uz mogućnost da Komisija donese odluku o produženju tog roka za najviše deset dana.

Neuspeh pregovora

Član 23.

Ukoliko se ugovor o prodaji kapitala, odnosno akcija ne zaključi sa Najboljim ponuđačem pod uslovima i u roku određenim članom 22. ove uredbe, Komisija donosi odluku kojom se pregovori proglašavaju neuspešnim. Ukoliko Komisija proglasi da pregovori nisu uspeli, o svojoj odluci bez odlaganja obaveštava Agenciju.

U roku od pet dana od prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana, Agencija poziva podnosioca ponude čija je ponuda sledeća na rang listi da započne i sprovede pregovore u cilju zaključenja ugovora o prodaji kapitala, odnosno akcija na način predviđen članom 22. ove uredbe.

Ukoliko na rang listi nije preostala nijedna važeća ponuda, Agencija donosi odluku da se javno prikupljanje ponuda proglašava neuspelim shodno članu 25. ove uredbe.

Vlasništvo kupca

Član 24.

Nakon potpisivanja ugovora o prodaji kapitala, odnosno akcija Najbolji ponuđač stiče vlasništvo nad kapitalom VSP na način, pod uslovima i u rokovima utvrđenim ugovorom o prodaji kapitala, odnosno akcija i pozitivnim propisima.

Poništenje procesa i proglašenje postupka neuspelim

Član 25.

Agencija na predlog Komisije može svojom odlukom da poništi postupak javnog prikupljanja ponuda u bilo koje vreme, sve do potpisivanja ugovora o prodaji kapitala, odnosno akcija sa Najboljim ponuđačem.

Ukoliko ne postoji nijedna važeća obavezujuća ponuda ili nije podneta nijedna neobavezujuća ponuda ili ukoliko više ne postoji ni jedna ponuda na rang listi shodno članu 23. ove uredbe, Agencija donosi odluku kojom proglašava javno prikupljanje ponuda neuspelim.

Odluke navedene u ovom članu se odmah dostavljaju Vladi i svim učesnicima u postupku privatizacije i objavljuju se na internet stranici Agencije i najmanje u jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a mogu da budu objavljene i u drugim sredstvima informisanja u zemlji ili inostranstvu.

VI. PODNOŠENJE PRIGOVORA

Član 26.

Učesnik u postupku privatizacije ima pravo prigovora na zakonitost sprovedenog postupka, u roku od osam dana od dana održavanja postupka.

Prigovor se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove privrede preko Agencije, a nadležno ministarstvo je dužno da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Akt kojim se odlučuje o prigovoru konačan je.

Protiv akta iz stava 3. ovog člana može se voditi upravni spor.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Troškovi

Član 27.

Osim prava Agencije na naknadu troškova shodno članu 16. Zakona, svaki učesnik u postupku javnog prikupljanja ponuda snosi svoje troškove koji proizlaze iz njegovog učešća u postupku javnog prikupljanja ponuda.

Sukob interesa

Član 28.

Podnosilac ponude u postupku javnog prikupljanja ponuda za VSP, kao i bilo koji od akcionara, vlasnika, članova upravnog odbora, zaposlenih, direktora podnosioca ponude, kao ni potomci u pravoj liniji bez ograničenja i bočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, bračni ili vanbračni drug ili roditelj navedenih lica ne može da bude angažovan u postupku javnog prikupljanja ponuda od strane Vlade u bilo kom svojstvu niti može da bude član Komisije ili Radne grupe.

Stupanje na snagu

Član 29.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6978/2015-1

U Beogradu, 25. juna 2015. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar