Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O DOPUNI

UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 20/12, 123/12 i 14/13), u članu 7. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, investitor, odnosno korisnik sredstava u smislu ove uredbe može biti privredno društvo čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, koji pre podnošenja prijave za dodelu sredstava za realizaciju investicionog projekta iz člana 6. ove uredbe, pribavi saglasnost Vlade.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana sadrži i saglasnost na davanje sredstava obezbeđenja za dobijene podsticaje, u skladu sa članom 30. ove uredbe.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj:

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar