Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

o izmeni i dopunama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe

Član 1.

U Uredbi o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe („Službeni glasnik RS”, broj 18/11), u članu 1, reči:

„1101 00 Brašno od pšenice ili napolice:   – Brašno od pšenice: 1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice 0 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira 0 1101 00 90 00 – Brašno od napolice 0”

zamenjuju se rečima:

„1101 00 Brašno od pšenice ili napolice: 33.000   – Brašno od pšenice: 1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira 1101 00 90 00 – Brašno od napolice”

Član 2.

Posle člana 1. dodaju se čl. 1a, 1b i 1v, koji glase:

„Član 1a

U toku jednog meseca može da se izveze 11.000 tona brašna.

Iskorišćenost kvote iz stava 1. ovog člana prati Ministarstvo finansija – Uprava carina i otpisuje količine danom carinjenja, prema redosledu prihvatanja jedinstvene carinske isprave za stavljanje robe u slobodan promet.

Član 1b

Podnosilac deklaracije carinskom ogranu prilaže:

– dokaz o postojanju kapaciteta za proizvodnju brašna,

– fotokopije ugovora sa stranim partnerom o izvozu brašna,

– dokaz o realizovanom izvozu brašna u proteklih godinu dana (fotokopije JCI).

Član 1v

Otpisivanje kvote za april počinje danom stupanja na snagu ove uredbe, a za maj i jun – od prvog dana u mesecu.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar