Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita

Na osnovu člana 48. st. 2 i 4. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA

KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU

I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA

VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita („Službeni glasnik RSˮ, br. 59/04, 108/04, 92/05 i 113/13), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak prodaje:

1) hartija od vrednosti iz člana 48. stav 2. tač. 2), 3), 4) i 5) Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/11 – u daljem tekstu Zakon), kao i

2) hartija od vrednosti iz člana 48. stav 2. tačka 7) Zakona kada se one, u skladu sa odlukom nadležnog suda, prodaju istovremeno i u istom postupku sa hartijama od vrednosti u vlasništvu Republike Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije, pokrenutom na osnovu akta Vlade.ˮ

Član 2.

U članu 5. stav 2. procenat: „25%” zamenjuje se sa procentom: „33%”, a reči: „se prodaju” zamenjuju se rečima: „se mogu prodavati i”.

Član 3.

U članu 39. stav 1. posle reči: „pregovoraˮ dodaju se zapeta i reči: „ako ovom uredbom nije drukčije određenoˮ.

Član 4.

U članu 40. dodaju se st. 5, 6. i 7, koji glase:

„U slučaju kada je na tenderu dostavljena samo jedna važeća ponuda, podnosilac te ponude ima pravo da u roku od 75 dana od dana objavljivanja odluke tenderske komisije iz stava 4. ovog člana Agenciji podnese, odnosno dostavi novu, konačnu ponudu, koja mora biti povoljnija, odnosno viša u odnosu na poslednje dostavljenu ponudu.

Ponudu iz stava 5. ovog člana Agencija, preko Ministarstva, dostavlja Vladi na konačno odlučivanje.

U slučaju kada Vlada oceni da je ponuda iz stava 5. ovog člana prihvatljiva, u aktu o prihvatanju ponude odrediće i rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji akcija.ˮ

Član 5.

Član 59a briše se.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar