Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak prodaje hartija od vrednosti iz člana 262a stav 1. tač. 2), 3) i 4) Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04 – u daljem tekstu: Zakon).

Nadležnost za pokretanje i sprovođenje postupka prodaje

Član 2.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlučuje o pristupanju prodaji hartija od vrednosti iz člana 262a stav 1. tač. 2) i 3) Zakona.

Nadležni sud odlučuje o pristupanju prodaji hartija od vrednosti iz člana 262a stav 1. tačka 4) Zakona.

Prodaju hartija od vrednosti iz člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: akcije) organizuje i prati Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka (u daljem tekstu: Agencija), u smislu člana 7. Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koji su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03) i člana 18. Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana («Službeni list SRJ», broj 36/02).

Finansijski savetnik

Član 3.

Agencija može angažovati domaća ili strana pravna lica kao finansijske savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji i sprovođenju postupka prodaje i izboru najbolje rangirane ponude (u daljem tekstu: finansijski savetnik).

Osnovni pojmovi

Član 4.

U tekstu ove uredbe navedeni izrazi imaju sledeća značenja :

a) «zainteresovano lice» je lice koje je uredno podnelo izjavu o zainteresovanosti za učešće na tenderu za prodaju akcija određene banke;

b) «učesnik na tenderu» je lice koje je otkupilo tendersku dokumentaciju, odnosno prvi komplet tenderske dokumentacije u slučaju dvostepenog tendera, za prodaju akcija određene banke;

v) «podnosilac ponude» je lice koje je podnelo ponudu na jednostepenom tenderu;

g) «podnosilac neobavezujuće ponude» je lice koje je podnelo neobavezujuću ponudu na dvostepenom tenderu;

d) «podnosilac obavezujuće ponude» je lice koje je podnelo obavezujuću ponudu na dvostepenom tenderu.

Način prodaje

Član 5.

Akcije se prodaju putem javnog tendera, koji može biti jednostepen ili dvostepen.

Ravnopravnost učesnika u postupku

Član 6.

Agencija je dužna da svim učesnicima na tenderu pruži iste informacije i omogući iste uslove za upoznavanje sa stanjem i poslovanjem banke čije se akcije prodaju, u skladu sa ovom uredbom.

II. TENDERSKA KOMISIJA

Nadležnost tenderske komisije

Član 7.

Tenderska komisija prati sprovođenje tendera, postupa i donosi odluke u skladu sa ovom uredbom.

Obrazovanje i sastav tenderske komisije

Član 8.

Ministarstvo donosi odluku o obrazovanju tenderske komisije u roku od deset dana od dana objavljivanja javnog poziva iz člana 12. stav 1. ove uredbe.

Tenderska komisija ima pet članova, od kojih se jedan postavlja na predlog banke čije se akcije prodaju i jedan na predlog Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

Tenderska komisija ima predsednika i zamenika predsednika, koje postavlja Ministarstvo.

Predsednik tenderske komisije zakazuje i predsedava sednicama komisije.

Zamenik predsednika tenderske komisije obavlja poslove iz nadležnosti predsednika tenderske komisije u slučajevima njegovog odsustva.

Donošenje odluka

Član 9.

Tenderska komisija može odlučivati ako je na sednici prisutna većina njenih članova.

Svaki član tenderske komisije ima jedan glas.

Tenderska komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Poslovnik o radu

Član 10.

Tenderska komisija, u roku od 20 dana od obrazovanja, donosi poslovnik o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za rad tenderske komisije.

III. PRIPREMA I POČETAK POSTUPKA JAVNOG TENDERA

Priprema tendera

Član 11 .

Pre otpočinjanja postupka tendera Agencija sprovodi pripremu za prodaju akcija koja obuhvata:

1) ispitivanje stanja u banci;

2) ispitivanje zainteresovanosti tržišta za kupovinu akcija i obaveštavanje potencijalnih kupaca akcija o predstojećem tenderu, prema potrebi;

3) postupak restrukturiranja banke, prema potrebi;

4) preduzimanje drugih mera u cilju uspešne prodaje akcija, prema potrebi;

5) pripremu tenderske dokumentacije.

Početak postupka javnog tendera

Član 12.

Javni tender počinje objavljivanjem javnog poziva za podnošenje izjava o zainteresovanosti za učešće na tenderu.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) osnovne podatke o banci i akcijama koje se nude na prodaju;

2) uslove za kupovinu tenderske dokumentacije, sa preciziranjem potrebnih dokaza o njihovom ispunjenju;

3) rok za podnošenje izjava o zainteresovanosti i potrebnih dokaza iz tačke 2) ovog stava;

4) osnovne podatke o postupku i kontakt osobama;

5) druge podatke, prema potrebi.

Ministarstvo donosi odluku o određivanju uslova za kupovinu tenderske dokumentacije i cene tenderske dokumentacije, na predlog Agencije.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a prema potrebi i u drugim domaćim i stranim sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Agencije.

Agencija može, na zahtev lica koja izraze nameru za podnošenje izjave o zainteresovanosti, dostaviti dodatne informacije od značaja za podnošenje izjave o zainteresovanosti.

Član 13.

Lica koja su zainteresovana za učešće na tenderu dužna su da Agenciji podnesu izjavu o zainteresovanosti u roku iz člana 12. stav 2. tačka 3) ove uredbe.

U roku iz stava 1. ovog člana, lice zainteresovano za učešće na tenderu dužno je da NBS podnese zahtev za davanje odobrenja iz člana 12. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama («Službeni list SRJ», br. 32/93, 24/94, 5/95, 61/95, 28/96, 16/99, 44/99, 36/02 i 37/02 i «Službeni glasnik RS», broj 72/03) ili da ovlasti Agenciju da u njegovo ime podnese pomenuti zahtev NBS.

Agencija će zahtev iz stava 2. ovog člana podneti u roku od tri dana po isteku roka iz stava 1. ovog člana.

NBS će primerak odobrenja iz stava 2. ovog člana dostaviti i Agenciji.

Član 14.

Po prijemu odluka NBS po zahtevima iz člana 13. stav 2. ove uredbe, Agencija u daljem roku od tri dana:

1) sastavlja listu zainteresovanih lica koja imaju odobrenje NBS i ispunjavaju uslove za kupovinu tenderske dokumentacije;

2) donosi odluku o roku za kupovinu tenderske dokumentacije;

3) donosi odluku o vrsti tendera iz člana 5. ove uredbe, polazeći naročito od veličine banke i broja zainteresovanih lica iz tačke 1) ovog stava.

Agencija dostavlja Ministarstvu odluku o vrsti tendera iz stava 1. tačka 3) ovog člana u najkraćem roku.

Ministarstvo donosi odluku o iznosu depozita za učešće na tenderu i kriterijumima za rangiranje ponuda, odnosno neobavezujućih i obavezujućih ponuda u slučaju dvostepenog tendera, u roku od pet dana od prijema odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana i dostavlja je Agenciji.

Član 15.

Agencija će listu iz člana 14. stav 1. tačka 1) ove uredbe dostaviti svim zainteresovanim licima, u roku od tri dana od dana prijema odluke Ministarstva iz člana 14. stav 3. ove uredbe.

Uz listu iz člana 14. stav 1. tačka 1) ove uredbe, Agencija će svim zainteresovanim licima sa te liste dostaviti odluku o vrsti tendera, uz obaveštenje o roku za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno prvog kompleta tenderske dokumentacije u slučaju dvostepenog tendera, koji u oba slučaja ne može biti kraći od 20 dana.

Promena vrste tendera

Član 16.

Agencija može u roku od osam dana od dana isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije doneti odluku o promeni vrste tendera, kako bi se umesto dvostepenog sproveo jednostepeni tender, u kom slučaju se ta odluka odmah dostavlja Ministarstvu, tenderskoj komisiji i svim učesnicima na tenderu.

Član 17.

U slučaju iz člana 16. ove uredbe, Agencija će u najkraćem roku dostaviti svim učesnicima na tenderu tendersku dokumentaciju iz člana 19. ove uredbe, po kojoj se postupak nastavlja.

IV. JEDNOSTEPENI TENDER

Postupak u jednostepenom tenderu

Član 18.

Prodaja jednostepenim tenderom obuhvata:

1) prodaju tenderske dokumentacije;

2) podnošenje i prijem ponuda;

3) otvaranje i ocenu ponuda;

4) pregovore i postupak zaključenja ugovora.

Tenderska dokumentacija

Član 19.

Tendersku dokumentaciju priprema Agencija.

Tenderska dokumentacija sadrži:

1) informacioni memorandum o banci čije se akcije prodaju, koji sadrži podatke o banci i njenom poslovanju, kao i druge informacije od interesa za učesnike na tenderu;

2) uputstvo za učesnike na tenderu, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje na tenderu (uključujući rok za podnošenje ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja ponuda), opis procedure, uslove i način upoznavanja učesnika na tenderu sa stanjem i poslovanjem banke, iznos depozita za učešće na tenderu, kriterijume za rangiranje ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke od značaja za učešće na tenderu;

3) predlog pojedinih elemenata ugovora o kupoprodaji akcija;

4) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Rok za podnošenje ponuda

Član 20.

Rok za podnošenje ponuda na tenderu ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno od donošenja odluke iz člana 16. ove uredbe.

Prodaja tenderske dokumentacije

Član 21.

Agencija prodaje tendersku dokumentaciju zainteresovanim licima iz člana 15. stav 2. ove uredbe koja prethodno sa Agencijom potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Podnošenje ponuda

Član 22.

Ponude na tenderu podnose se Agenciji u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ovom uredbom.

Depozit za učešće na tenderu

Član 23.

Učesnik na tenderu dužan je da položi depozit za učešće na tenderu, u skladu instrukcijama navedenim u tenderskoj dokumentaciji i dokaz o tome dostavi uz svoju ponudu.

Depozit se može položiti uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije.

Povlačenje ponuda

Član 24.

Podneta ponuda se može povući, pisanim putem, najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Povučena ponuda biće u najkraćem roku vraćena neotvorena podnosiocu ponude.

U slučaju da ponuda bude povučena, biće izvršen povraćaj uplaćenog depozita podnosiocu ponude u roku od 30 dana od prijema pismena kojim je ponuda povučena.

Produženje roka za podnošenje ponuda

Član 25.

Agencija može, po svojoj inicijativi ili na obrazloženi pismeni predlog učesnika na tenderu, putem dopisa svim učesnicima na tenderu koji je dužna da pošalje najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, produžiti taj rok i to najviše za 30 dana.

U dopisu iz stava 1. Agencija će odrediti novo vreme, a prema potrebi i mesto javnog otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda

Član 26.

Javno otvaranje ponuda vrši Agencija u prisustvu tenderske komisije.

Javnom otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju i podnosioci ponuda, odnosno njihovi predstavnici, zastupnici ili punomoćnici, koji su dužni da neposredno pred početak javnog otvaranja ponuda predstavnicima Agencije predaju pisane dokaze o svom statusu u originalu ili kopiji, overenim shodno zakonu mesta izdavanja, sa prevodom na srpski jezik, overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Neblagovremene i nepotpune ponude

Član 27.

Agencija utvrđuje blagovremenost podnetih ponuda, pristupa javnom otvaranju blagovremeno podnetih ponuda i utvrđuje njihovu potpunost u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Neblagovremene ponude se ne otvaraju i Agencija ih vraća podnosiocu u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda, uz odluku i zapisnik o javnom otvaranju ponuda kojima se utvrđuje da je ponuda neblagovremena.

Nepotpune ponude Agencija vraća podnosiocu u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda, uz odluku i zapisnik o javnom otvaranju ponuda kojima se utvrđuje da je ponuda nepotpuna, sa preciziranjem nedostajućih elemenata.

Podnosiocu neblagovremene ili nepotpune ponude vraća se uplaćeni depozit u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Nevažeće ponude

Član 28.

Agencija vrši razmatranje blagovremenih i potpunih ponuda.

Ukoliko Agencija u postupku razmatranja oceni da određena ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, ona će o tome obavestiti tendersku komisiju, najkasnije u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda, sa predlogom da se takva ponuda proglasi nevažećom.

Tenderska komisija, u roku od osam dana od dana prijema predloga iz stava 2. ovog člana, donosi odluku po istom i dostavlja je Agenciji, koja je, u daljem roku od tri dana, dostavlja podnosiocu ponude.

Nevažeće ponude se ne rangiraju.

Podnosiocu nevažeće ponude vraća se uplaćeni depozit u roku od 30 dana od dana proglašenja ponude nevažećom.

Rang lista važećih ponuda

Član 29.

Blagovremene, potpune i ponude koje nisu proglašene nevažećim u skladu sa članom 28. ove uredbe, smatraju se važećim ponudama.

Agencija, u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda, odnosno u roku od 40 dana od dana javnog otvaranja ponuda u slučaju da je učesnik u tenderu uložio prigovor protiv odluke Agencije iz člana 27. st. 3. i 4, odnosno protiv odluke tenderske komisije iz člana 28. ove uredbe, donosi odluku kojom sačinjava rang listu važećih ponuda (u daljem tekstu: rang lista), u skladu sa kriterijumima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i dostavlja je tenderskoj komisiji.

Agencija može produžiti rok iz stava 2. ovog člana i to najviše za 15 dana, o čemu je dužna da obavesti sve učesnike na tenderu najkasnije tri dana pre isteka tog roka.

Član 30.

Tenderska komisija, u roku od osam dana od dana prijema rang liste, donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju rang liste i istu odmah dostavlja Agenciji.

Odluka tenderske komisije o neodobravanju rang liste mora biti obrazložena.

Ukoliko tenderska komisija ne donese odluku iz stava 1. ovog člana u predviđenom roku, smatraće se da je odobrila rang listu.

Tenderska komisija nema ovlašćenja da menja rang listu.

Član 31.

U roku od osam dana po prijemu odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste, Agencija dostavlja svim podnosiocima važećih ponuda rang listu, s tim što podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno dostavlja i poziv da pristupi pregovorima u cilju zaključenja ugovora o kupoprodaji akcija, uz naznaku vremena i mesta otpočinjanja pregovora (u daljem tekstu: poziv na pregovore).

Član 32.

Po prijemu odluke o neodobravanju rang liste, Agencija u daljem roku od osam dana, razmatra primedbe na koje je ukazala tenderska komisija i dostavlja novu rang listu tenderskoj komisiji.

Na postupak po novoj rang listi shodno se primenjuju odredbe čl. 30. i 31. ove uredbe.

Ukoliko tenderska komisija ne odobri novu rang listu, ona o tome odmah obaveštava Ministarstvo, koje u daljem roku od osam dana donosi odluku o utvrđivanju konačne rang liste i dostavlja je tenderskoj komisiji i Agenciji.

Agencija u daljem roku od tri dana po prijemu odluke Ministarstva iz stava 3. ovog člana, obaveštava podnosioce ponuda o konačnoj rang listi, s tim što podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno dostavlja i poziv na pregovore.

Poništenje tendera i proglašenje tendera neuspelim

Član 33.

Ministarstvo može svojom odlukom da poništi tender sve do potpisa ugovora o kupoprodaji akcija.

Ukoliko postoji samo jedna važeća ponuda, Agencija može u roku iz člana 29. stav 2. ove uredbe tenderskoj komisiji uputiti predlog da proglasi tender neuspelim.

Tenderska komisija odluku po predlogu iz stava 2. ovog člana donosi u roku od osam dana.

Ukoliko ne postoji nijedna važeća ponuda, tenderska komisija donosi odluku kojom proglašava tender neuspelim.

Odluke iz st. 1, 3. i 4. ovog člana odmah se dostavljaju Agenciji, koja ih prosleđuje Ministarstvu i svim učesnicima na tenderu i javno objavljuje na način iz člana 12. stav 4. ove uredbe.

Povraćaj depozita

Član 34.

U svim slučajevima kada tender bude poništen ili proglašen neuspelim, svim podnosiocima važećih ponuda koji prethodno nisu izgubili pravo na povraćaj depozita vraća se uplaćeni depozit, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o poništenju, odnosno proglašenju tendera neuspelim.

Član 35.

U svim slučajevima povraćaja depozita, bankarske troškove u vezi sa povraćajem snosi podnosilac ponude.

U slučaju da je depozit vraćen u roku predviđenim ovom uredbom, podnosilac ponude nema pravo na kamatu.

Pregovori

Član 36.

Pregovori se vode sa podnosiocem najbolje rangirane ponude, odnosno sa drugim podnosiocem ponude u slučaju iz člana 40. stav 1. ove uredbe, o uslovima ponude i sadržini ugovora o kupoprodaji akcija i drugih pratećih dokumenata.

Tim za pregovore

Član 37.

Ministarstvo, u roku od osam dana od dana donošenja odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste ponuda, odnosno odluke Ministarstva iz člana 32. stav 3. ove uredbe, donosi odluku o obrazovanju tima za pregovore.

Odlukom o obrazovanju tima za pregovore odrediće se broj, sastav i ovlašćenja članova tima za pregovore, s tim što broj članova mora biti neparan i ne manji od tri, od kojih se jedan imenuje na predlog NBS.

Član 38.

Tim za pregovore odluke donosi većinom glasova.

Potpisivanje ugovora o kupoprodaji akcija

Član 39.

Ugovor o kupoprodaji akcija se potpisuje u roku od 45 dana od dana otpočinjanja pregovora.

Tenderska komisija može, na predlog tima za pregovore ili podnosioca ponude sa kojim se vrše pregovori, rok iz stava 1. ovog člana produžiti za najviše 15 dana, o čemu će odmah pismeno izvestiti Ministarstvo, Agenciju, tim za pregovore i sve podnosioce važećih ponuda.

Neuspeh pregovora

Član 40.

Ukoliko ugovor o kupoprodaji akcija ne bude potpisan u roku iz člana 39. ove uredbe, smatra se da pregovori nisu uspeli i Agencija upućuje poziv na pregovore podnosiocu ponude čija je ponuda sledeća na rang listi.

Ukoliko je na rang listi preostala samo jedna ponuda, tenderska komisija može u daljem roku od osam dana, po predlogu Agencije, da donese odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Ukoliko na rang listi nije preostala nijedna važeća ponuda, tenderska komisija donosi odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Odluke iz st. 2. i 3. ovog člana odmah se dostavljaju Agenciji, koja ih prosleđuje svim učesnicima na tenderu i javno objavljuje na način iz člana 12. stav 4. ove uredbe.

Vlasnička prava kupca

Član 41.

Kupac akcija stiče vlasnička prava nad akcijama na način, pod uslovima i u roku utvrđenim ugovorom o kupoprodaji akcija.

Pravo na povraćaj depozita

Član 42.

U slučaju neuspeha pregovora podnosilac ponude sa kojim su vršeni pregovori nema pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Član 43.

U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji akcija izvršiće se povraćaj uplaćenih depozita svim podnosiocima važećih ponuda, osim kupcu akcija, kome će se uplaćeni depozit uračunati u iznos kupoprodajne cene, u skladu sa ugovorom o kupoprodaji akcija.

V. DVOSTEPENI TENDER

Postupak u dvostepenom tenderu

Član 44.

Prodaja dvostepenim tenderom obuhvata dva stepena.

Prvi stepen dvostepenog tendera obuhvata:

1) prodaju prvog kompleta tenderske dokumentacije;

2) podnošenje i prijem neobavezujućih ponuda;

3) otvaranje i ocenu neobavezujućih ponuda.

Drugi stepen dvostepenog tendera obuhvata:

1) dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije;

2) podnošenje i prijem obavezujućih ponuda;

3) otvaranje i ocenu obavezujućih ponuda;

4) pregovore i postupak zaključenja ugovora.

Tenderska dokumentacija

Član 45.

Tendersku dokumentaciju priprema Agencija.

Tenderska dokumentacija podeljena je u dva kompleta dokumentacije.

Prvi komplet tenderske dokumentacije sadrži:

1) informacioni memorandum o banci čije se akcije prodaju, koji sadrži podatke o banci i njenom poslovanju, kao i druge informacije i dokumenta od interesa za učesnike na tenderu koji podnose neobavezujuće ponude;

2) uputstvo za učesnike za prvu fazu tendera, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje u prvoj fazi tendera (uključujući rok za podnošenje neobavezujućih ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja neobavezujućih ponuda), opis procedure u prvoj fazi tendera, kriterijume za rangiranje neobavezujućih ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke od značaja za učešće u prvoj fazi tendera;

3) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Drugi komplet tenderske dokumentacije sadrži:

1) uputstvo za učesnike u drugoj fazi tendera, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje u drugoj fazi tendera (uključujući rok za podnošenje obavezujućih ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja obavezujućih ponuda), opis procedure u drugoj fazi tendera, uslove i način upoznavanja učesnika na tenderu sa stanjem i poslovanjem banke, iznos depozita za učešće u drugoj fazi tendera, kriterijume za rangiranje obavezujućih ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke od značaja za učešće u drugoj fazi tendera;

2) predlog pojedinih elemenata ugovora o kupoprodaji akcija;

3) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Prodaja prvog kompleta tenderske dokumentacije

Član 46.

Agencija prodaje prvi komplet tenderske dokumentacije zainteresovanim licima iz člana 15. stav 2. ove uredbe, koja prethodno sa Agencijom potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Podnošenje neobavezujućih ponuda

Član 47.

Neobavezujuće ponude na tenderu podnose se Agenciji u skladu sa prvim kompletom tenderske dokumentacije i ovom Uredbom.

Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda

Član 48.

Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka za kupovinu prvog kompleta tenderske dokumentacije iz člana 15. stav 2. ove uredbe.

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu

na otvaranje i ocenu neobavezujućih ponuda

Član 49.

U prvoj fazi dvostepenog postupka shodno se primenjuju odredbe iz čl. 26-30. ove uredbe.

Određivanje broja učesnika drugog stepena tendera

Član 50.

Agencija, u roku od osam dana po prijemu odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste neobavezujućih ponuda, odlukom određuje broj učesnika na tenderu koji se pozivaju, prema redosledu na rang listi neobavezujućih ponuda, da pristupe drugom stepenu dvostepenog tendera (u daljem tekstu: učesnici drugog stepena tendera).

Član 51.

Ukoliko tenderska komisija ne odobri rang listu neobavezujućih ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 32. st. 1-3. ove uredbe.

Ukoliko postoji samo jedna važeća neobavezujuća ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 33. st. 2, 3. i 5. ove uredbe.

Ukoliko ne postoji nijedna važeća neobavezujuća ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 33. st. 4. i 5. ove uredbe.

Dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije

Član 52.

U roku od osam dana po određivanju broja učesnika drugog stepena tendera, Agencija obaveštava sve podnosioce važećih neobavezujućih ponuda o tome da li su pozvani da pristupe drugom stepenu dvostepenog tendera.

Učesnicima drugog stepena tendera Agencija dostavlja rang listu neobavezujućih ponuda i drugi komplet tenderske dokumentacije, uz poziv da pristupe drugom stepenu tendera.

Podnošenje obavezujućih ponuda

Član 53.

Obavezujuće ponude na tenderu se podnose u skladu sa drugim kompletom tenderske dokumentacije i ovom uredbom.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda

Član 54.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ne može biti kraći od 30 dana od donošenja odluke Agencije kojom se određuje broj učesnika drugog stepena tendera iz člana 50. ove uredbe.

Član 55.

U drugoj fazi dvostepenog postupka shodno se primenjuju odredbe čl. 23-43. ove uredbe.

VI. PODNOŠENjE PRIGOVORA

Član 56.

Zainteresovano lice može podneti prigovor Ministarstvu na odluke Agencije, odnosno tenderske komisije, zbog povrede pravila postupka ili ravnopravnosti zainteresovanih lica u postupku.

Rok za podnošenje prigovora iz stava 1. ovog člana je osam dana od dana saznanja za odluku protiv koje se prigovor podnosi, a najkasnije do dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji akcija.

Ministarstvo po podnetom prigovoru rešava u roku od osam dana.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Troškovi

Član 57.

Svaki učesnik na tenderu snosi svoje troškove učešća na tenderu.

Konflikt interesa

Član 58.

Lice koje ima vlasnička prava u banci čije su akcije predmet prodaje, ili koje je učesnik na tenderu, ili koje ima vlasnička prava u licu koje je učesnik na tenderu, ili je član uprave, ili je zaposleno u tom licu, kao i srodnik do trećeg stepena srodstva bilo kojeg od navedenih lica, ne može biti angažovano u sprovođenju tendera u bilo kom svojstvu, niti može biti član tenderske komisije ili tima za pregovore.

Agencija čuva u svojoj arhivi dokumentaciju o tenderu najmanje tri godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji akcija.

Stupanje na snagu

Član 60.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 29. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

O B R A Z L O Ž E Nj E

UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04), prema kome Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način trgovine hartijama od vrednosti iz stava 1. tog člana.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Republika Srbija postala je vlasnik akcija u bankama primenom Zakona o regulisanju odnosa između SRJ i pravnih lica i banaka sa teritorije SRJ koji su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba i Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana.

U skladu sa navedenim zakonima Republika Srbija (u daljem tekstu: RS) najkasnije u roku od šest meseci treba da započne proces prodaje ovako stečenih akcija. Opšte usvojen termin kojim se podrazumeva prodaja ovih akcija je privatizacija banaka.

Osnovni cilj izvšene konverzije i prodaje akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije je:

da se obezbede sredstva za otplatu javnog duga RS po osnovu stare devizne štednje i obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu;

da se omogući napredak u razvoju bankarskog sistema RS kroz efikasnu prodaju banaka stranom strateškom partneru kako bi strana ulaganja imala dominantnu ulogu u okolnostima kada u zemlji ne postoje raspoloživi domaći izvori sredstava;

da se omogući podrška razvoju realnog sektora kroz dotok novog kapitala i tehnologija i podrška restrukturiranju i privatizaciji javnih i društvenih preduzeća;

da se poboljša kvalitet i efikasnost poslovanja u bankama i jača poverenje u bankarski sistem.

Banke u kojima RS poseduje akcije opterećene su problemima iz prošlosti, imaju neefikasnu organizacionu i upravljačku strukturu, visoke troškove poslovanja i veliku imovinu imobilisanu u osnovnim sredstvima.

Cilj izvršene konverzije je da se na teret ukupnog kapitala svedu bilansi ovih banaka u realne okvire, uspostavi novi vid korporativnog upravljanja i spreči obnavljanje rizične aktive.

Nakon sprovedenog «čišćenja» bilansa ovih banaka i kontrole njihovog poslovanja u predprivatizacionoj fazi interes RS je da ponudi na prodaju svoje akcije. Dalje odlaganje privatizacije moglo bi uzrokovati ozbiljne probleme u funkcionisanju bankarskog sistema i verovatnoću da će banka ostvarivati dodatne gubitke, pre svega zbog nedostatka svežih i jeftinih izvora sredstava.

Prodaja akcija u bankama koje su u vlasništvu RS, odnosno privatizacija banaka obezbediće potrebna sredstva RS za servisiranje obaveza po osnovu stare devizne štednje i obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu, a bankama povoljniju tržišnu i konkurentsku poziciju.

U cilju sprovođenja procesa privatizacije Vlada Republike Srbije je februara 2003. godine usvojila Koncept privatizacije banaka u Srbiji po kojem su osnovni principi za sprovođenje privatizacije:

– javnost i transparentnost prodaje;

– efikasnost i brzina;

– formiranje cena akcija prema tržišnim uslovima;

sigurnost vlasnika akcija u pogledu posedovanja akcija.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U čl. 1-4. Uredbe uređen je predmet regulisanja ove uredbe, odnosno zakonski osnovi u skladu sa kojima se pristupa prodaji akcija banaka.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlučuje o pristupanju prodaji akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije, dok će se prodaja akcija banaka koje su u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka (u daljem tekstu: Agencija), pristupiti na osnovu odluke nadležnog suda.

Postupak prodaje akcija organizuje i prati Agencija, a može angažovati i finansijske savetnike za pružanje pomoći u organizaciji i sprovođenju prodaje.

Objašnjeno je i značenje osnovnih pojmova koji su upotrebljeni u tekstu Uredbe, naročito svojstva učesnika na tenderu i podnosioca ponuda u postupku privatizacije.

U čl. 5. i 6. Uredbe ustanovljava se način prodaje akcija metodom jednostepenog ili dvostepenog tendera.

Agencija će svim učesnicima na tenderu obezbediti iste uslove u pogledu dostupnosti informacija o stanju i poslovanju banaka.

U čl. 7-10. Uredbe uređuje se obrazovanje i sastav tenderske komisije koju obrazuje Ministarstvo svojom odlukom za svaki pojedini tender. Navedena komisija ima pet članova, od kojih se tri postavljaju na predlog Ministarstva, jedan na predlog banke čije se akcije prodaju i jedan na predlog Narodne banke Srbije.

Tenderska komisija prati sprovođenje tendera, postupa i donosi odluke u skladu sa ovom uredbom i poslovnikom o radu.

U čl. 11. i 12. Uredbe uređuje se delatnost Agencije u cilju pripreme za prodaju akcija koja obuhvata, između ostalog, aktivnosti od ispitivanja stanja u banci i zainteresovanosti tržišta za kupovinu akcija, pripremu tenderske dokumentacije, pa sve do objavljivanja javnog poziva za podnošenje izjava o zainteresovanosti za učešće na tenderu. Propisano je i šta je potrebno da navedeni javni poziv sadrži.

U čl. 13-15. Uredbe uređuje se podnošenje izjava o zainteresovanosti, izbor vrste postupka i odobrenje Narodne banke Srbije, po čijem prijemu će Agencija u roku od tri dana sastaviti listu zainteresovanih lica koja ispunjavaju uslove za kupovinu tenderske dokumentacije i istu dostaviti svim zainteresovanim licima u najkraćem roku i obavestiti ih o vrsti postupka.

U čl. 16. i 17. Uredbe regulisana je promena vrste tendera i to na osnovu odluke Agencije da će se umesto dvostepenog sprovesti jednostepeni tender i o tome obavestiti sve učesnike u postupku i zainteresovane strane.

U čl. 18-43. Uredbe uređuje se postupak u jednostepenom tenderu koji obuhvata prodaju tenderske dokumentacije, podnošenje i prijem ponuda, otvaranje i ocenu ponuda, pregovore i postupak zaključenja ugovora.

Propisano je koje elemente tenderska dokumentacija treba da sadrži, dok će iznos depozita i kriterijume za rangiranje ponuda odrediti Ministarstvo.

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno od donošenja odluke Agencije o promeni vrste postupka. Ponude se podnose Agenciji i učesnik na tenderu je dužan da položi depozit za učešće na tenderu, koji se može položiti uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije i dokaz o tome dostavi uz svoju ponudu.

Podneta ponuda može biti povučena pisanim putem najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda i neotvorena se vraća podnosiocu ponude kao i uplaćeni depozit. Rok za podnošenje ponuda Agencija može produžiti i to najviše za 30 dana.

Otvaranje ponuda je javno i vrši ga Agencija u prisustvu tenderske komisije i podnosilaca ponuda.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje a nevažeće ponude se ne rangiraju. Podnosioci ovakvih ponuda imaju pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Blagovremene, potpune i ponude koje nisu proglašene nevažećim u skladu sa ovom uredbom smatraće se važećim ponudama i Agencija će doneti odluku kojom će sačiniti rang listu važećih ponuda. Tenderska komisija u roku od osam dana od dana prijeme rang liste donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju rang liste i istu dostavlja Agenciji.

Agencija u daljem roku od osam dana dostavlja svim podnosiocima važećih ponuda rang listu, a podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno i poziv da pristupi pregovorima u cilju zaključenju ugovora o kupoprodaji akcija.

Ukoliko se u prethodnim `koracima` donese odluka o neodobravanju rang liste, Ministarstvo će utvrditi konačnu rang listu i dostaviti je tenderskoj komisiji i Agenciji.

U čl. 33-35. Uredbe regulisano je poništenje tendera i proglašenje tendera neuspelim i povraćaj depozita.

U čl. 36-40. Uredbe ustanovljava se tim za pregovore, s tim što broj članova mora biti neparan i ne manji od tri, a Ministarstvo odlukom određuje broj, sastav i ovlašćenja njegovih članova.

Ugovor o kupoprodaji akcija se potpisuje u roku od 45 dana od dana otpočinjanja pregovora i može se produžiti za najviše 15 dana.

U čl. 41-43. Uredbe regulisana su vlasnička prava kupca, kao i pravo na povraćaj depozita.

U čl. 44-56. Uredbe uređuje se postupak u drugostepenom tenderu u kojem prvi stepen obuhvata prodaju prvog kompleta tenderske dokumentacije, podnošenje i prijem neobavezujućih ponuda i otvaranje i ocenu neobavezujućih ponuda.

Drugi stepen obuhvata dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije, podnošenje i prijem obavezujućih ponuda, otvaranje i ocenu obavezujućih ponuda i pregovore i postupak zaključenja ugovora.

Određena je sadržina prvog i drugog kompleta tenderske dokumentacije, kao i da će iznos i kriterijume za rangiranje neobavezujućih i obavezujućih ponuda odrediti Ministarstvo.

U prvom stepenu podnose se neobavezujuće ponude u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka za kupovinu prvog kompleta tenderske dokumentacije. Takođe, predviđena je i shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu na otvaranje i ocenu neobavezujućih ponuda.

Nakon dostavljanja odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste neobavezujućih ponuda, Agencija određuje broj učesnika na tenderu, koji se pozivaju prema redosledu na navedenoj rang listi da pristupe drugom stepenu drugostepenog tendera.

U slučaju neodobravanja rang liste neobavezujućih ponuda, postojanja samo jedne važeće neobavezujuće ponude i ukoliko ne postoji nijedna važeća neobavezujuća ponuda, shodno će se primeniti odredbe koje važe u jednostepenom tenderu.

Drugi stepen obuhvata podnošenje obavezujućih ponuda u skladu sa drugim kompletom tenderske dokumentacije, a rok ne može biti kraći od 30 dana od donošenja odluke Agencije o određivanju broja učesnika na tenderu koji se pozivaju a na osnovu konačne rang liste tenderske komisije.

U članu 56. Uredbe regulisano je podnošenje prigovora, gde svako zainteresovano lice zbog povrede pravila postupka ili ravnopravnosti u postupku može uložiti prigovor Ministarstvu na odluke Agencije, odnosno tenderske komisije u roku od osam dana od dana saznanja za odluku protiv koje se prigovor podnosi, a najkasnije do dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji akcija.

Ministarstvo po podnetom prigovoru rešava u roku od osam dana.

U čl. 57-60. Uredbe, u završnim odredbama, uređuju se pitanja koja se odnose na troškove sprovođenja tendera, čuvanje dokumentacije, konflikt interesa, kao i dan stupanja na snagu Uredbe.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe predviđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i značajna sredstva iz donacija Svetske banke.

RAZLOZI ZA STUPANjE UREDBE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE»

Sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno je da se do kraja meseca maja objavi tender za privatizaciju Jubanke a.d. Beograd. Uslov za objavljivanje tendera je donošenje ove uredbe i njeno stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», kako bi se ispoštovao dogovoreni rok za raspisivanje tendera. S obzirom da se prateća radna tela i komisija predviđena ovom uredbom moraju obrazovati desetak dana ranije, potrebno je da ova uredba stupi na snagu što je moguće pre.

Iz ovih naročito opravdanih razloga predlaže se da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a u skladu sa članom 120. Ustava Republike Srbije.

Ostavite komentar