Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom

Na osnovu člana 33. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 123/07- dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 -ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM

Član 1.

U Uredbi o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom („Službeni glasnik RS”, br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05 i 126/07), u članu 1. tačka 3) posle reči: „Republički fond za razvoj,” dodaju se reči: „jedinica lokalne samouprave,”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. menja se i glasi:

„U Komisiju se imenuju jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, jedan predstavnik subjekta privatizacije i tri predstavnika republičkih organa.”

Član 3.

U članu 16b posle reči: „jednim učesnikom” dodaje se zapeta i reči: „tender sa javnim nadmetanjem i tender po skraćenom postupku”.

Član 4.

U članu 21. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Komisija za pregovore obrazuje se u roku od sedam dana od dana donošenja odluke Komisije da se započnu pregovori sa jednim učesnikom tendera.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reč: „pregovor” zamenjuje se rečju: „tender”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Komisija za pregovore donosi poslovnik o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za njen rad.”

Član 5.

Član 21a menja se i glasi:

„Komisija za pregovore predlaže Komisiji da li da odobri zaključivanje ugovora o prodaji sa jedinim učesnikom tendera u roku od 60 dana od dana obrazovanja Komisije za pregovore.

Rok iz stava 1. ovog člana Agencija može, po potrebi, da produži za 30 dana.

Komisija donosi odluku o predlogu Komisije za pregovore iz stava 1. ovog člana.

Ako Komisija ne prihvati predlog Komisije za pregovore, Agencija u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove privatizacije odlučuje o daljem toku postupku. ”

Član 6.

Posle člana 22b dodaje se član 22v koji glasi:

„Član 22v

U slučaju tendera sa jednim učesnikom, Agencija i kupac potpisuju ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana odobravanja zaključivanja ugovora o prodaji.”

Član 7.

U članu 23. stav 1. reči: „kada uplati celokupan iznos ugovorene cene” brišu se.

Član 8.

Posle člana 23. dodaje se član 23a koji glasi:

„Član 23a

U slučaju prodaje većinskog društvenog kapitala, odnosno imovine, iznos ugovorene cene kupac može platiti u najviše šest godišnjih rata.

Prva rata iznosi 30% od ugovorene cene i plaća se u roku određenom u tenderskoj dokumentaciji i ugovoru o prodaji, s tim što se preostali iznos ugovorene cene deli na pet jednakih godišnjih rata koje se uvećavaju za kamatu obračunatu po EURIBOR + 2%.

Rate se izražavaju u evrima.

Ako je kupac domaće pravno ili fizičko lice, godišnju ratu plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate.

Kada je predmet prodaje državni kapital, odnosno imovina, ugovorena cena plaća se odjednom.”

Član 9.

U članu 24. stav 4. menja se i glasi:

„Ako učesnik na tenderu koji je pozvan da potpiše ugovor o prodaji, ne potpiše ugovor o prodaji, ili ne izvrši uplatu prodajne cene, odnosno ne izvrši uplatu prve rate ako se prodajna cena plaća u ratama u ugovorenom roku, gubi pravo na vraćanje depozita. ”

Član 10.

Posle člana 24. dodaje se član 24a koji glasi:

„Ako se ugovor o prodaji ne potpiše ili ne zatvori transakcija, Agencija proglašava tender neuspelim.”

Član 11.

Odredba o načinu imenovanja članova Komisije primenjuje se na započete postupke prodaje kapitala i imovine javnim tenderom za koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nije obrazovana Komisija.

Član 12.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na postupke prodaje društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine subjekata privatizacije za koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nije nije istekao rok za podnošenje ponuda.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar