Uredba o dopuni Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM

Član 1.

U Uredbi o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem („Službeni glasnik RS”, br. 122/14, 61/15 i 12/16), u članu 32. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, u slučaju ako je nad prodavcem otvoren prethodni stečajni postupak, postupak likvidacije ili stečajni postupak, odnosno ako prodavac prestane da postoji, sva prava i obaveze iz ugovora o prodaji imovine prenose se na Ministarstvo privrede.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj: 110-6336/2017-1

U Beogradu, 11. jula 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar