Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2017. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI

ZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se programi inovacione delatnosti za 2017. godinu.

Član 2.

Programi iz člana 1. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6801/2017

U Beogradu, 27. jula 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

PROGRAMI

INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2017. GODINU

Radi pružanja podrške razvoju ili značajne izmene postojećih inovacionih proizvoda i usluga, radi podsticanja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, kao i radi pružanja podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija u 2017. godini, utvrđuju se programi inovacione delatnosti, i to:

PROGRAM FINANSIRANJA INOVACIONIH PROJEKATA KOJI ZA REZULTAT IMAJU RAZVIJEN KOMERCIJALNO VERIFIKOVAN PROIZVOD, UKLJUČUJUĆI SOFTVER, PROCES , TEHNOLOGIJU ILI USLUGU

Program podstiče registrovane subjekte inovacione delatnosti da u saradnji sa privrednim društvima doprinesu razvoju komercijalno verifikovanih proizvoda, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu koji će imati konkurentna svojstva. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće projekti koji obezbeđuju viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know-how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, a finansira se u skladu sa podzakonskim propisima i drugim opštim aktima donetim radi njegovog izvršavanja. Programom se ravnopravno podstiču subjekti inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora i to dodelom sredstava u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Odluku o projektu koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa jer obezbeđuje visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know-how, infrastrukturne i stručne usluge i dr. donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2017. godine.

PROGRAM RAZVOJA REGISTROVANIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE INOVACIONE DELATNOSTI I PRUŽANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE INOVACIONOJ DELATNOSTI

Program podstiče unapređenje uslova u pogledu prostornih, organizacionih i stručnih kapaciteta onih privrednih društava koja su postigla izuzetne rezultate od dana sticanja svojstva registrovanog subjekta inovacione delatnosti. Program posebno podstiče razvoj i unapređenje infrastrukturnih i organizacionih kapaciteta organizacija za obavljanje inovacione delatnosti u čijem osnivanju su učestvovali subjekti iz člana 26. Zakona o inovacionoj delatnosti, na način koji kroz inovacionu infrastrukturu povezuje primenu rezultata rada naučno-obrazovnih institucija, sa kapacitetima jedinica lokalnih samouprava, tako da se obezbede uslovi u kojima tehnološka i druga privredna društva koja se bave inovacijama dobijaju usluge poslovno tehnološkog inkubatora i naučno-tehnološkog parka zasnovanog na najboljim primerima iz prakse država u širem okruženju.

Cilj ovog programa je:

– da registrovani subjekti – organizacije za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti kontinuirano razvijaju i unapređuju kapacitete kojima mogu, angažovano i neposredno, da doprinesu aktivnostima nosilaca inovacione delatnosti koji nemaju svojstvo registrovanog subjekta inovacione delatnosti;

da se podstaknu aktivnosti registrovanih subjekata inovacione delatnosti u čijoj osnivačkoj strukturi učestvuju organi i organizacije, koje obezbeđuju izvršno-operativno i funkcionalnu primenu rezultata inovativnog naučnog rada.

Programom se ravnopravno podstiču registrovani subjekti inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu infrastrukturnih inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom. a finansira se u skladu sa podzakonskim propisima i drugim opštim aktima donetim radi njegovog izvršavanja. Programom se ravnopravno podstiču subjekti inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora i to dodelom sredstava u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Odluku o projektima koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa jer obezbeđuje infrastrukturno opremanje koje će omogućiti pružanje kvalitetnije usluge stanarima-privrednim društvima koja se bave inovacionim aktivnostima, donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2017. godine.

PROGRAM FINANSIRANJA PROJEKATA FIZIČKIH LICA REGISTROVANIH INOVATORA

Program podstiče fizička lica inovatore upisane u Registar inovacione delatnosti koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost i tehnološki razvoj da doprinesu razvoju inovacija tako što registrovanom inovatoru kroz konkretne aktivnosti omogućava plasiranje na tržištu, sa odgovarajućom vrednošću, rešenja koja su rezultat njegovih inovacionih aktivnosti kojima su razvijeni proizvodi, tehnologije, procesi ili usluge. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće projekti fizičkih lica koji obezbeđuju viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projektnih aktivnosti čije se sufinansiranje budžetskim sredstvima zahteva, i koji su samostalni u svom radu, odnosno nisu vezani ugovorom da razvijaju projekat sa kojim konkurišu za inkubatore, mala i srednja preduzeća, naučno istraživačke organizacije ili tehnološke parkove itd.

Program se realizuje putem javnog poziva za finansiranje prijava fizičkih lica registrovanih inovatora. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom.

Odluku o projektu koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa jer obezbeđuje visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know-how, infrastrukturne i stručne usluge i dr. donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2017. godine.

Ostavite komentar