Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/13), član 2. menja se i glasi:

,,Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, uređenje (revitalizacija) poljskih puteva, izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje, nabavka opreme za navodnjavanje, privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživački radovi i projekti, drugi radovi i aktivnosti), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.”

Član 2.

U Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu, koji je odštampan uz uredbu iz člana 1. ove uredbe i čini njen sastavni deo, u glavi I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) briše se.

U dosadašnjoj podtački (2) koja postaje podtačka (1) broj: „180” zamenjuje se brojem: „332”.

U dosadašnjoj podtački (3) koja postaje podtačka (2) broj: „2.643” zamenjuje se brojem: „966”.

U dosadašnjoj podtački (4) koja postaje podtačka (3) broj: „1.000” zamenjuje se brojem: „100”.

Dosadašnja podtačka (5) koja postaje podtačka (4) menja se i glasi: „(4) nabavka opreme za navodnjavanje (pumpa za navodnjavanje, agregat za pokretanje pumpe na dizel ili benzinski ili elektropogon, fertigator, fertigaciona pumpa, manometar, filter, laterali, rasprskivači, kapaljke, kapajuće trake, tifon, centar pivot);”.

U glavi II. Tabela 1. menja se i glasi:

„Tabela 1.

Vrsta radova / Namena ulaganja Planirana vrednost za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (dinari) Sredstva iz budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (dinari) Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (dinari) Učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (dinari) 1. Zaštita poljoprivrednog zemljišta   1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 166.000.000 166.000.000   8,29 I. Ukupno: 166.000.000 166.000.000   8,29 2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta   2.1. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 591.355.739 384.381.231 206.974.508 19,20 2.2. Navodnjavanje (izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje i nabavka opreme za navodnjavanje) 1.374.700.810 1.305.965.769 68.735.041 65,25 2.3. Privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta 18.181.818 10.000.000 8.181.818 0,49 II. Ukupno: 1.984.238.367 1.700.347.000 283.891.367 84,94 3. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta   3.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 50.063.000 50.063.000   2,50 III. Ukupno: 50.063.000 50.063.000   2,50 4. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju i za jedinice lokalnih samouprava 77.777.778 70.000.000 7.777.778 3,49 IV. Ukupno: 77.777.778 70.000.000 7.777.778 3,49 5. IPA projekat 11.960.000 11.960.000   0,59 V. Ukupno: 11.960.000 11.960.000   0,59 6. Vraćanje sredstava u skladu sa zaključcima Vlade 110.590 110.590   0,01 VI. Ukupno: 110.590 110.590   0,01 7. Drugi radovi, odnosno aktivnosti 2.889.410 2.889.410   0,14 VII. Ukupno: 2.889.410 2.889.410   0,14 Ukupno (I-VII): 2.293.039.145 2.001.370.000 291.669.145 100,00”

U glavi III. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7), koja glasi:

„7) privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo), preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.”

U stavu 3. tač. 1) i 2) brišu se.

Dosadašnje tač. 3) – 5) postaju tač. 1) – 3).

Stav 4. menja se i glasi:

„Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. tač. 1) i 2) ove glave ako je usvojila Godišnji program za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu, kao i ako za radove iz stava 3. tačka 1) ove glave dostavi odgovarajući projekat, a za radove iz stava 3. tačka 2) ove glave ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica), datum planiranog početka i rok predviđen za završetak radova i dinamiku izvođenja radova.”

U stavu 5. reči: „iz stava 3. tačka 5)” zamenjuju se rečima: „iz stava 3. tačka 3)”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Fizičko lice može da ostvari pravo na sredstva za:

1) davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, za tri godine davanja u zakup tog zemljišta, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu, ako je starije od 65 godina i vlasnik je najmanje 0,5 ha, a najviše 10 ha zemljišta koje daje u zakup u trajanju od najmanje tri godine, i to:

(1) fizičkom licu – zakupcu koji je upisan u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele koje je uzeo u zakup,

(2) zakupcu iz stava 6. tačka 1) podtačka (1) ove glave koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je uzeo u zakup,

(3) zakupcu iz stava 6. tačka 1) podtačka (2) ove glave koji je mlađi od 40 godina;

2) nabavku opreme za navodnjavanje, ako je upisano u Registar kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.”

U stavu 10. tač. 1) i 2) brišu se.

Dosadašnje tač. 3) i 4) postaju tač. 1) i 2).

Stav 11. menja se i glasi:

„Služba može da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz stava 10. tač. 1) i 2) ove glave ako dostavi odgovarajući program ili projekat za izvođenje predmetnih radova, ugovor sa izvođačem radova, ugovor sa nadzornim organom i ugovor sa vlasnikom, zakupcem ili udruženjem vodokorisnika.”

Stav 13. menja se i glasi:

„Ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina može da ostvari pravo na sredstva za:

1) izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) ako ima u vlasništvu poljoprivredno zemljište ili ako ima pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je upisala u Registar i ako dostavi glavni projekat za izvođenje tih radova;

2) nabavku opreme za navodnjavanje, ako je upisana u Registar u aktivnom statusu.”

Posle stava 14. dodaju se novi st. 15. i 16, koji glase:

„Privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo), preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga pravo na sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje može da ostvari ako je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre i ako je upisano u Registar u aktivnom statusu.

Fizičko lice, ustanova i drugo pravno lice i privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo), preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga pravo na sredstva za opremu iz stava 6. tačka 2), stava 13. tačka 2) i stava 15. ove glave može da ostvari podnošenjem jedne prijave koja se odnosi na nabavku opreme za navodnjavanje sa minimalnim iznosom od 50.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, ako su upisali u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.”

U dosadašnjem stavu 15. koji postaje stav 17. reči: „iz stava 3. tač. 1)-4), stava 10. tač. 1) i 4)” zamenjuju se rečima: „iz stava 3. tač. 1) i 2), stava 10. tačka 2)”.

U dosadašnjem stavu 16. koji postaje stav 18. reči: „iz stava 3. tač. 1)-3), stava 10. tač. 1)-4)” zamenjuju se rečima: „iz stava 3. tačka 1), stava 10. tač. 1) i 2)”.

Posle dosadašnjeg stava 16. koji postaje stav 18. dodaju se st. 19. i 20, koji glase:

„Fizičko lice, ustanova i drugo pravno lice i privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo), preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga pravo na sredstva za opremu iz stava 6. tačka 2), stava 13. tačka 2) i stava 15. ove glave može da ostvari za opremu nabavljenu u 2013. godini.

Jedinica lokalne samouprave i naučno-istraživačka organizacija pravo na sredstva za aktivnosti iz glave I. stav 1. tačka 5) ovog programa može da ostvari podnošenjem najviše jednog zahteva sa obrazloženim predlogom za sufinansiranje troškova za organizaciju stručnih skupova i savetovanja iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i za sufinasiranje štampanja i objavljivanja stručnih publikacija.”

U glavi IV. Tabela 2. menja se i glasi:

„Tabela 2.

Korisnici sredstava i namene ulaganja Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (%učešća) do Sredstva za ostala područja (%učešća) do Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po jedinici površine (ha) po analiziranom uzorku/obrascu po podnetoj prijavi/programu/ predlogu/za sve analizirane uzorke 1 2 3 4 5 6 1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 1.1. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60 – – 20.000.000 po podnetoj prijavi 1.2. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave 85 75 – – 2.500.000 po podnetoj prijavi 1.3. IPA projekat 100 100 – –  – 2. FIZIČKO LICE 2.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta:           2.1.1. fizičkom licu 100 100 8.000 –  80.000 po podnetoj prijavi 2.1.2. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca 100 100 10.000 –  100.000 po podnetoj prijavi 2.1.3. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca, a mlađi je od 40 godina 100 100 10.000  – 100.000 po podnetoj prijavi 2.2. Nabavka opreme za navodnjavanje 50 50 – – 5.000.000 po podnetoj prijavi 3. POLJOPRIVREDNA STRUČNA I SAVETODAVNA SLUŽBA 3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:           3.1.1. fizičkog lica 100 100  – 1.900 po uzorku 19.000 za sve uzorke po fizičkom licu 3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 100 100  – 1.900 po uzorku i 1.250 po obrascu 19.000 za sve uzorke po zakupcu 3.2. Izgradnja sistema za navodnjavanje kod:           3.2.1. fizičkog lica-vlasnika zemljišta 100 100 300.000 – 3.300.000 po projektu 3.2.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 100 100 300.000 – 3.300.000 po projektu 3.2.3. udruženja vodokorisnika 100 100 300.000 – 10.000.000 po projektu 3.3. Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:           3.3.1. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 60 50 70.000 –  700.000 po programu 3.3.2. fizičkog lica-zakupca poljoprivrednog zemljišta od lica starijeg od 65 godina 50 40 70.000  – 700.000 po programu 4.NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA 4.1. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju 100 100  –  – – 4.2. Izgradnja sistema za navodnjavanje 65 60 300.000  – 10.000.000 po podnetoj prijavi 5. USTANOVA I DRUGO PRAVNO LICE 5.1. Izgradnja sistema za navodnjavanje 65 60 300.000 –  10.000.000 po podnetoj prijavi 5.2. Nabavka opreme za navodnjavanje 50 50 – – 5.000.000 po podnetoj prijavi 6. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE 6.1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje 100 100 –  –  –  7. PRIVREDNO DRUŠTVO (MIKRO, MALO I SREDNJE PRAVNO LICE RAZVRSTANO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO), PREDUZETNIK, UDRUŽENJE VODOKORISNIKA I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 7.1. Nabavka opreme za navodnjavanje 50 50 – – 5.000.000 po podnetoj prijavi”

U stavu 2. reči: „stav 10. tač. 1)-4)” zamenjuju se rečima: „stav 10. tač. 1) i 2)”.

U stavu 3. iznos: „500.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „250.000.000 dinara”.

U glavi V. stav 1. posle reči: „Lice iz glave III. stav 1. tač. 1)-5)” dodaju se reči: „i tačke 7)”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Lice iz glave III. stav 1. tač. 1) i 4) ovog programa za sredstva iz glave I. stav 1. tačka 5) ovog programa podnosi zahtev Ministarstvu do 31. oktobra 2013. godine.”

Dosadašnji st. 2-6. postaju st. 3-7.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Licima iz glave III. stav 1. tač. 1) i 4) ovog programa sredstva se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva za korišćenje sredstava za aktivnosti iz glave I. stav 1. tačka 5) ovog programa.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, avgusta 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

4827013.0116.16/1

Ostavite komentar