Uredba o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini (sa prilozima)

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PROGRAMIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA I PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNIŠTVU U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/11).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini sadržan je u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/11) kojim je propisano će se raspored i korišćenje sredstava u okviru razdela 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama vršiti po posebnim aktima Vlade, kao i u odredbi člana 42. Stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini je obezbeđivanje sprovođenja politike regionalnog razvoja i razvoja malih i srednjih preduzeća i unapređenja preduzetništva u 2012. godini.

Opšti cilj Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini je podrška ravnomernom regionalnom razvoju, razvoju poslovne infrastrukture i povećanje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

1) podrška razvoju poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti;

2) razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i zadruge, promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona;

3) unapređenje kapaciteta malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga za ulaganje u inovativne aktivnosti, povećanje saradnje između malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga i centara znanja i povećanje svesti malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga o značaju inovativnosti;

4) povećanje rasta malih i srednjih preduzeća, unapređenje konkurentnosti brzorastućih preduzeća na domaćem i stranim tržištima i unapređenje izvoza brzorastućih/dinamičnih malih i srednjih preduzećima;

5) jačanje institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Program se sastoji iz sledećih mera: sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za izradu projekata na lokalnom i regionalnom nivou, podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti, podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele i sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. uredbe utvrđuje se Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 2. predviđeno je da su sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/11), u okviru razdela 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Članom 3. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u okviru razdela 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 120.000.000,00 dinara.

Razlozi zbog kojih se predlaže da Uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Razlozi za stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja je neophodno zbog ubrzanja otpočinjanja realizacije programa kojim su predviđene mere podrške za mala i srednja preduzeća, preduzetnike, zadruge i jedinice lokalne samouprave a koje će imati pozitivan uticaj na privrednu aktivnost malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga i na finansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava.

PROGRAM MERA

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PROGRAMIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA I PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNIŠTVU U 2012. GODINI

I. OPŠTE ODREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/11) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 120.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva za sledeće mere:

1) iznos od 30.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou;

2) iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen je za meru podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti;

3) iznos od 30.000.000,00 dinara namenjen je za meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;

4) iznos od 10.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Programom mera za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini (u daljem tekstu: Program) se utvrđuju ciljevi, mere, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

II. CILJEVI

Opšti cilj Programa je podrška ravnomernom regionalnom razvoju, razvoju poslovne infrastrukture i povećanje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

1) podrška razvoju poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti;

2) razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i zadruge, promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona;

3) unapređenje kapaciteta malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga za ulaganje u inovativne aktivnosti, povećanje saradnje između malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga i centara znanja i povećanje svesti malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga o značaju inovativnosti;

4) povećanje rasta malih i srednjih preduzeća, unapređenje konkurentnosti brzorastućih preduzeća na domaćem i stranim tržištima i unapređenje izvoza brzorastućih/dinamičnih malih i srednjih preduzećima;

5) jačanje institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

III. MERE

Program se sastoji iz sledećih mera:

1. Mera sufinansiranja inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou

1.1. Cilj mere

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

1.2. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena kao podrška jedinicama lokalne samouprave za:

a) Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj;

b) Sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;

v) Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranju malih i srednjih preduzeća, povećanju zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanju poslovne i investicione klime;

3) brendiranje regiona;

4) regeneracija brownfield lokacija;

5) razvoj geografskog informacionog sistema;

6) priprema strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave;

7) uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora;

8) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za MSP.

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće u radionicama;

2) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije ili obuke;

3) projekte čiji će učinak neposredno koristiti pojedinačnim preduzećima;

4) projekte povezane sa političkim partijama i projekte u vezi sa:

5) duvanskom industrijom;

6) proizvodnjom destilovanih alkoholnih pića;

7) klađenjem i kockanjem;

8) oružjem i municijom.

1.4. Uslovi za dobijanje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) osnovni uslovi

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa ovim programom i javnim pozivom;

2) da za iste namene nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);

3) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;

4) da račun podnosioca zahteva nije u blokadi.

b) specifični uslovi

5) za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;

6) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.

1.5. Finansijski okvir

Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a) Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije

Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, bez poreza na dodatu vrednost, gde će maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći zavisiti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

do 300.000,00 dinara za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost;

do 250.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

do 200.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

do 180.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

5) do 160.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

b) Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema sledećoj tabeli:

Nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave Sufinansiranje Ministarstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (%) Devastirane jedinice lokalne samouprave do 50% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost Jedinice lokalne samouprave iz IV grupe do 45% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost Jedinice lokalne samouprave iz III grupe do 40% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost Jedinice lokalne samouprave iz II grupe do 30% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost Jedinice lokalne samouprave iz I grupe do 25% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

v) Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 dinara Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

4) do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

5) do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 dinara biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 dinara i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

1.6. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja su:

1) usluge konsultantske kuće, naučno-istraživačke institucije i/ili specijalizovane institucije na pripremi aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja (sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa i administrativni troškovi koji su direktno povezani sa izradom aplikacione dokumentacije);

2) usluge ovlašćenih pravnih lica na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture (sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa i administrativni troškovi koji su direktno povezani sa izradom projektno-tehničke dokumentacije);

3) realizacija projekata jedinica lokalne samouprave od značaja za regionalni razvoj (sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, troškovi putovanja, radovi, ostali troškovi i usluge).

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica, kupovinu opreme.

1.7. Neophodna dokumenatacija za prijavljivanje na javni poziv

Osnovna dokumenta:

pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj I (Prilog 1) sa kojima konkurišu za dodelu sredstava sa pratećom dokumentacijom u zavisnosti od podnosioca zahteva;

osnivački akt podnosioca zahteva (potpisani i overeni);

izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilan stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj II (Prilog 1);

potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz Javnog poziva i saglasnost da podnosilac zahteva za istu namenu nije koristio podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namene pod a) i b)) – Obrazac broj III (Prilog 1);

potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj IV (Prilog 1);

Specifična dokumenta u zavisnosti od namene bespovratnih sredstava su :

Za projekte pripreme aplikacione dokumentacije dostavlja se:

predugovor ili ponuda sa konsultantskom kućom, naučno-istraživačkom institucijom, specijalizovanom institucijom za pripremu aplikacione dokumentacije overena i potpisana od strane ponuđača sa referentnom listom i biografijama glavnog konsultanta i ekspertskog tima koja sadrži jasno definisan opis aktivnosti, troškove u skladu sa tačkom 1.5, rokove realizacije i cenu usluga, bez poreza na dodatu vrednost, iskazanu u dinarima;

najmanje tri ponude za istu uslugu;

potpisana pismena izjava organizacije koja realizuje aktivnost – Obrazac broj V (Prilog 1).

Pre zaključivanja Ugovora sa Nacionalnom agencijom korisnik je dužan da dostavi potpisan ugovor čija sadržina mora da bude istovetna sadržini podacima iz ponude podnetog pri apliciranju. Elementi iz ponude moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen.

b) Za projekte pripreme projektno-tehničke dokumentacije dostavlja se:

ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za izradu projektno-tehničke dokumentacije nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključen u 2012. godini sa referentnom listom i biografijama glavnog konsultanta i ekspertskog tima koja sadrži jasno definisan opis aktivnosti, troškove u skladu sa tačkom 1.5, rokove realizacije i cenu usluga iskazanu u dinarima;

odluka o raspisivanju javne nabavke za izbor ovlašćenog pravnog lica za izradu projektno-tehničke dokumentacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i informacija o lokaciji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

potpisana pismena izjava organizacije koja realizuje aktivnost – Obrazac broj V (Prilog 1).

Sufinansiraće se izrada projektno – tehničke dokumentacije čija izrada mora biti završena zaključno sa 30. junom 2013. godine.

v) Za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz domaćih ili međunarodnih izvora finansiranja:

overena kopija ugovora kojim je odobren projekat od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u; Projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2011. godine;

biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu-Prilog 1.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

1.8. Način objavljivanja javnog poziva i izbor zahteva

Ministarstvo će objaviti javni poziv u dnevnom listu koji ima pokrivenost na celoj teritoriji Republike Srbije. Podnosioci će zahteve podnositi Ministarstvu. Javni poziv sadržaće listu akreditovanih regionalnih razvojnih agencija koje će pružati usluge jedinicima lokalne samouprave u pripremi dokumentacije za ovaj Program. Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva opredeljena za ovu meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine.

Ispunjenost uslova po Programu i javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

U skladu sa definisanim kriterijumima, koji su dati u Prilogu 1 ovog programa, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluke o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Svaki zahtev se ocenjuje i potrebno je da ukupno ima najmanje 51 poen kako ne bi bio odbijen.

Ministarstvo će pismeno obavestiti podnosioce zahteva o ishodu izbora i pozvati ih na potpisivanje Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom.

1.9. Način i dinamika prenosa odobrenih sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će biti isplaćena na račun podnosioca prema sledećoj dinamici u zavisnosti od namene:

Kod sufinansiranja izrade aplikacione dokumentacije:

30% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon potpisivanja Ugovora između Nacionalne agencije i podnosioca zahteva, i to u roku od 15 dana od dana potpisivanja;

preostalih 70% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon izrade aplikacione dokumentacije, odnosno nakon podnošenja izveštaja o izrađenoj aplikacionoj dokumentaciji i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan Ugovorom. Rok za završetak izrade aplikacione dokumentacije je 30. jun 2013. godine, a rok za podnošenje drugog dela zahteva Nacionalnoj agenciji je 10. jul 2013. godine.

Kod sufinansiranja izrade projektno-tehničke dokumentacije:

30% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon potpisivanja Ugovora između Nacionalne agencije i podnosioca zahteva, i to u roku od 15 dana od dana potpisivanja;

preostalih 70% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije, odnosno nakon podnošenja izveštaja o izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan Ugovorom. Rok za završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije je 30. jun 2013. godine, a rok za podnošenje drugog dela zahteva Nacionalnoj agenciji je 10. jul 2013. godine.

Kod sufinansiranja učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj iznos:

celokupni odobreni iznos će biti isplaćen nakon potpisivanja Ugovora sa Nacionalnom agencijom uz obavezu podnošenja izveštaja o realizaciji projekta i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj i rok za dostavljanje biti definisan Ugovorom.

Podnosilac zahteva je u obavezi da prilikom potpisivanja Ugovora sa Nacionalnom agencijom, priloži: potpisan ugovor sa konsultantskom kućom, naučnom-istraživačkom institucijom, specijalizovanom institucijom u slučaju pripreme aplikacione dokumentacije ili potpisan ugovor sa ovlašćenim pravnim licima u slučaju izrade projektno-tehničke dokumentacije, zahtev za isplatu sredstava (Prilog 1), popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list (Prilog 1); menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice (Prilog 1).

Dokumentacija koju će podnosilac zahteva dostavljati nakon realizacije projekata/aktivnosti biće definisan Ugovorom između Nacionalne agencije i podnosioca zahteva.

1.10. Praćenje realizacije i izveštavanje

Podnosilac zahteva dužan je da po završetku aktivnosti/projekata dostavi Nacionalnoj agenciji izveštaj o realizaciji sufinansiranih aktivnosti/projekata čija će sadržina i rok za dostavljanje biti definisana ugovorom.

Korisnik sredstava dužan je da Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi projekta, tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije projekta i uvid u projektnu i finansijsku dokumentaciju.

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mere 1 ovog Programa, koje će Ministarstvo radi informisanja dostaviti Vladi.

1.11. Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na prigovor u u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da se u prigovoru izloži u kom pogledu pravno lice nezadovoljno odlukom, i da se ukratko obrazloži.

Prigovor se podnosi ministru ekonomije i regionalnog razvoja, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

2. Mera podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti

2.1. Cilj Mere

Cilj Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti (u daljem tekstu Mera 2) jeste unapređenje kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u inovacije radi povećanja konkurentnosti kroz podršku razvoju inovacija u malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama; povezivanje malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga sa naučno-istraživačkim organizacijama, fakultetima, i konsultantskim kućama u cilju transfera znanja i tehnologije; povećanje vrednosti i obima prometa malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje broja preduzeća, preduzetnika i zadruga koja investiraju u inovativne aktivnosti.

2.2. Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo;

3) zadruge.

2.3. Namena bespovratnih sredstava

Podnosioci zahteva mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće inovativne aktivnosti:

razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;

značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;

izrada novih kolekcija u modnoj industriji – aktivnost obuhvata pripremne radnje u razvoju nove modne kolekcije;

izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojeće koji se odnosi na njene estetske karakteristike;

izrada nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu novog pakovanja proizvoda/usluge;

marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;

poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;

otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju – aktivnost se odnosi na otkup prava intelektualne svojine, bilo da je nosilac prava intelektualne svojine prava pravno ili fizičko lice.

2.3.1. Opravdani troškovi

Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, laboratorije, konsultantske kuće i druge firme i organizacije pružiti u realizaciji navedenih aktivnosti, odnosno troškove kupovine prava intelektualne svojine kada je reč o patentima i patentnoj dokumentaciji.

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 2.3. mogu se priznati samo sledeći troškovi:

za razvoj novog proizvoda ili usluge mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod/uslugu;

izrade prototipa proizvoda/usluge;

testiranja/ispitivanja prototipa.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje mogu se priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

za značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade tehničke dokumentacije;

testiranja/ispitivanja;

izrade prototipa proizvoda/usluge.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje mogu se priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

za izradu novih kolekcija u modnoj industriji mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade skica i prototipa.

Za izradu skica i prototpa mogu se priznati i troškovi materijala koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora. Maksimalni broj skica u ponudi/predugovoru koji se može prihvatiti je 150.

za izradu idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade dizajnerske studije (uključujući uticaj novog dizajna proizvoda na poboljšanje performansi preduzeća uz procenu troškova izrade proizvoda u serijskoj proizvodnji);

izrade idejnog rešenja za dizajn sa opisom tehničkih karakteristika;

 izrade prototipa dizajna proizvoda u realnom ili adekvatnom materijalu ili u digitalnoj formi (CAD/CAE/CAM).

Za izradu prototipa dizajna proizvoda u realnom ili adekvatnom materijalu mogu se priznati i troškovi materijala, koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

za izradu nove ambalaže proizvoda mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade idejnog rešenja;

izrade probnog uzorka nove ambalaže.

Kod aktivnosti izrade nove ambalaže, može se priznati samo izrada idejnog rešenja i izrade probnog uzorka nove ambalaže proizvoda, ali ne i promotivnog materijala (kese, brošure, fascikle i sl.), knjige standarda, logotipa i dr.

Za izradu probnog uzorka mogu se priznati troškovi materijala, koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

za marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade marketing plana novog proizvoda/usluge.

za poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade tehničke/tehnološke dokumentacije;

izrade konstruktivne dokumentacije alata, pribora i sredstava rada.

otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju –Patent/mali patent mora biti registrovan pre datuma objavljivanja Javnog poziva. Privredni subjekat koji aplicira za otkup prava na patent čiji je nosilac prava ujedno i član društva/zadruge ili preduzetnik, odnosno zakonski zastupnik privrednog subjekta, će biti automatski diskvalifikovan.

Svi navedeni troškovi, osim troškovi otkupa prava na intelektualnu svojinu, u ponudi/predugovoru moraju biti prikazani u sledećem obliku:

– troškovi radne snage – cena ekspert sata i broj potrebnih sati;

– troškovi materijala – jedinična cena materijala i količina potrebnog materijala i

– troškovi korišćenja opreme – cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

Sredstva za realizaciju Mere 2 se ne mogu koristiti za:

zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza;

zajmove i rate za otplatu kredita;

troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike;

carinske i administrativne troškove;

kupovinu opreme;

troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću;

troškove organizacije obuka, treninga i drugih vidova edukacije i

ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 2.3.1.

2.4. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

da su registrovani u Agenciji za privredne registre;

da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako  najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

da su osnovani najkasnije u 2008. godini;

da su u periodu od 1. januara 2012. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;

da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava nemaju privredni subjekti kojima su u okviru Programa podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2010.godini i Mere podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2011.godini, odobrena sredstva, ali koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom ili iz bilo kojih razloga nisu realizovali aktivnost.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

U okviru zahteva se dostavlja ponuda/predugovor realizatora za koga se privredni subjekat opredelio da u celosti realizuje predloženu aktivnost. Izuzetno kada je reč o kupovini patenta/malog patenta i patentne dokumentacije, u okviru zahteva se dostavlja kupoprodajni predugovor.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Mere sa nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2013. godine. Iz tog razloga, vremenski plan realizacije aktivnosti u ponudi/predugovoru mora biti u skladu sa navedenim vremenskim okvirom.

2.5. Finansijski okvir

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere 2 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Pod opravdanim troškovima inovativne aktivnosti podrazumevaju se troškovi koji su navedeni u tački 2.3.1. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara s tim što su maksimalni iznosi sredstava različiti za različite aktivnosti, i to:

razvoj novog proizvoda ili usluge – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.500.000,00 dinara;

značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.000.000,00 dinara;

izrada novih kolekcija u modnoj industriji – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 800.000,00 dinara;

izrada industrijskog dizajna/redizajna proizvoda – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 400.000,00 dinara;

izrada nove ambalaže proizvoda – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 300.000,00 dinara;

marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 300.000,00 dinara;

poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.200.000,00 dinara;

otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju. Maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.200.000,00 dinara.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

2.6. Dinamika isplate sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti na račun privrednog subjekta prema sledećoj dinamici:

– 30% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon potpisivanja Ugovora između Agencije i privrednog subjekta, i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– preostalih 70% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji je sadržaj definisan Ugovorom, ne kasnije od 30. avgusta 2013. godine.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i završene do 30. juna 2013. godine.

Privredni subjekat je u obavezi da prilikom potpisivanja Ugovora sa Nacionalnom agencijom, priloži:

potpisan ugovor sa realizatorom aktivnosti;

zahtev za isplatu sredstava;

popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list;

menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu menice na odobreni iznos.

Formular zahteva za isplatu sredstava, Finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

2.7. Javni poziv

Ministarstvo će po usvajanju Programa od strane Vlade i potpisivanju Ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u Meri 2.

Zahtevi će se primati u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet sajtu Ministarstva: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

2.8. Način prijavljivanja

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:

pravilno popunjen prijavni formular -Obrazac broj 1 (Prilog 2);

potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava- Obrazac broj 2 (Prilog 2);

potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti -Obrazac broj 3 (Prilog 2) osim kada je reč o patentu;

potpisana pismena izjava o broju zaposlenih -Obrazac broj 4 (Prilog 2);

potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi- Obrazac broj 5(Prilog2);

ponuda ili predugovor sa naučno-istraživačkom organizacijom, fakultetom, laboratorijom ili konsultantskom kućom koji kao obavezan prilog mora imati referentnu listu i CV glavnog konsultanta;

godišnji finansijski izveštaj za 2010. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta;

original potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

original potvrda nadležnog organa da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

izuzetno kada je reč o patentu, dodatna dokumentacija koju treba priložiti umesto tačke 6. je: kupoprodajni predugovor i patentna isprava ili patentno rešenje ili patentni spis i dokaz o održavanju patentnog prava.

U skladu sa objašnjenjem iz tačke 2.9. ovog programa, potrebno je kao dokaz prethodne saradnje sa naučno-istraživačkom organizacijom, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama dostaviti: kopije zaključenih ugovora i faktura kojima se potvrđuje da je privredni subjekat u 2010. i 2011. godini sarađivao sa naučno-istraživačkom organizacijom, fakultetom, laboratorijom ili konsultantskom kućom na konkretnoj aktivnosti. U slučaju da saradnja koju privredni subjekat navodi u prijavnom formularu nije opravdana ovakvim dokazom, smatraće se da nije ni ostvarena i privredni subjekat će dobiti 0 bodova po kriterijumu 2.2.

Ostali podaci o privrednom subjektu neophodni za ocenu konkursnog zahteva (podaci iz Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. godinu i Izvoda o registraciji) biće obezbeđeni od strane Agencije za privredne registre.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji ili Nacionalnoj agenciji.

Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija će biti objavljen u javnom pozivu.

Dokumentacija se predaje u dva primerka. Jedan primerak dokumentacije mora biti original dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti–NE OTVARATIˮ, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.

Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će takođe biti diskvalifikovane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju i izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo privrednih subjekata koji su uspunili uslove iz Programa i javnog poziva.

Opis aktivnosti, kao i ostale informacije tražene u Formularu za prijavu moraju biti jasno i detaljno definisane kako bi se izvršilo ocenjivanje po unapred zadatim kriterijumima iz Priloga broj 2.

Ponuda ili predugovor sa naučno-istraživačkom organizacijom, fakultetom, laboratorijom, konsultantskom kućom ili drugom firmom i organizacijom koja će aktivnost realizovati, mora da sadrži sledeće elemente:

– jasan i detaljan opis aktivnosti;

– jasno prikazane troškove, prema objašnjenju iz tačke 2. podtačke 2.3.1. ovog programa;

– detaljan opis rezultata aktivnosti;

– vremenski okvir realizacije navedene aktivnosti.

Troškovi iz ponude ili predugovora, moraju biti iskazani u dinarima.

Zahtevi čije ponude/predugovori, osim ako je reč o kupovini prava na patent, ne budu u navedenoj formi i koje ne sadrže troškove razložene prema objašnjenju iz tačke 2. podtačke 2.3.1. ovog programa, će biti diskvalifikovane usled nezadovoljavanja formalnih uslova Mere 2.

2.9. Kriterijumi i postupak odabira zahteva za finansiranje

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje zahteva obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Ocenu zahteva koji ispunjavaju formalne uslove Mere 2, kao i eliminacione kriterijume, Komisija sprovodi prema sledećim kriterijumima: kvalitet predložene inovativne aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti, ulaganja u inovativne aktivnosti u prethodnom periodu, prethodna saradnja sa naučno-istraživačkom organizacijom, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama, kretanje poslovanja, kriterijum zaposlenosti, predložena visina sufinansiranja troškova inovativne aktivnosti iz sopstvenih izvora, realnost ponude, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj je privredni subjekat registrovan i odobrenost sredstava po Meri podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2011. godini.

Navedeni kriterijumi za bodovanje zahteva, detaljno su razrađeni u prilogu Mere 2.

Prijave koje ispunjavaju administrativne i ostale uslove razmotriće se, a prema kriterijumima koji su navedeni u prilogu Mere 2.

Odobravanje sredstava vršiće se na osnovu rang liste koja se utvrđuje prema dodeljenom broju bodova od strane Komisije. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti sredstva.

Maksimalan broj bodova koje jedna prijava može da ostvari prema navedenim kriterijumima je 100.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se privredni subjekat kvalifikovao za dodelu sredstava je 60. U slučaju da raspoloživi budžet za Meru 2 ne bude dovoljan za sve privredne subjekte koji ostvare kvalifikovani prag od 60 poena, sredstva će se dodeljivati prema rang listi dok se ne utroše.

Privredni subjekti koji prema kriterijumima budu ostvarili od 51 do 59 poena, kao i oni koji su ostvarili 60 i više poena, ali im zbog raspoloživosti budžeta sredstva ne budu dodeljena, biće stavljeni na rezervnu listu. U slučaju da prilikom potpisivanja ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom, neko od izabranih kandidata odustane ili u slučaju da se raspoloživi budžet ne raspodeli, kandidati sa rezervne liste, a prema ostvarenom broju bodova, će biti pozvani da pristupe potpisivanju ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Eliminacioni kriterijumi za ocenjivanje prijava:

da je predložena aktivnost u skladu sa aktivnostima koje su predmet Mere 2;

da realizator aktivnosti poseduje odgovarajuće reference za relizaciju navedene aktivnosti;

da vrednost predložene inovativne aktivnosti nije veća od jedne trećine ukupnog prihoda od prodaje privrednog subjekta u 2010. godini.

Kod ocenjivanja po kriterijumu 2.1. Ulaganja u istraživanje i razvoj u 2010 koristiće se podaci iz statističkog aneksa (drugi troškovi i rashodi, 10. Troškovi istraživanja i razvoja).

Kako bi se izvršilo ocenjivanje po kriterijumu 2.2. Prethodna saradnja sa naučno-istraživačkim organizacijama, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama, neophodno je dostaviti dokaz saradnje koju privredni subjekat navodi u prijavi odnosno obrazcu 1, i to: kopije zaključenih ugovora i faktura kojima se potvrđuje da je privredni subjekat u 2010. i 2011. godini sarađivao sa naučno-istraživačkom organizacijom, fakultetom, laboratorijom ili konsultantskom kućom na konkretnoj aktivnosti. U slučaju da navedena saradnja nije opravdana ovakvim dokazom, privredni subjekat će dobiti 0 bodova po kriterijumu 2.2.

Ukoliko je privredni subjekat u 2010. i 2011. godini ostvario saradnju sa naučno-iistraživačkim organizacijama, fakultetima, laboratorijama, dobiće 10 bodova. Ukoliko je pored navedenih, sarađivao i sa konsultantskim kućama i drugim firmama i organizacijama, takođe će dobiti 10 bodova međutim ukoliko je saradnja bila uspostavljena samo sa konsultantskim kućama i drugim firmama i organizacijama, privredni subjekat će dobiti 5 bodova po ovom kriterijumu.

Komisija će, u zavisnosti od traženih sredstava i raspoloživih sredstava, utvrđivati procenat učešća u sufinansiranju inovativne aktivnosti, sa maksimalnim iznosom do 50%.

2.10. Zaključivanje ugovora

Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Kandidati za čije je zahteve Komisija donela rešenje o dodeli bespovratnih sredstava će, uz obaveštenje, dobiti šest primeraka ugovora koje će nakon potpisivanja vratiti Nacionalnoj agenciji.

Korisnici sredstava moraju zaključiti ugovore sa Nacionalnom agencijom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja. Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom u navedenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji.

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena do 30. juna 2013. godine.

Ukoliko su plaćanja izvršena van navedenog vremenskog okvira, drugi deo sredstava neće biti refundiran i privredni subjekat će biti u obavezi da vrati avansno isplaćen deo sredstava u iznosu od 30% vrednosti odobrene aktivnosti.

Podaci o aktivnostima, troškovima, vrednosti aktivnosti i rokovima realizacije u ugovoru moraju biti istovetni podacima iz ponude/predugovora podnetog pri apliciranju. Elementi iz ponude/predugovora moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen. U slučaju da su navedeni elementi promenjeni ili je priložen ugovor sa drugim realizatorom aktivnosti od onog sa kojim je potpisan predugovor, odnosno čija je ponuda priložena prilikom dostavljanja zahteva, Nacionalna agencija neće potpisati ugovor sa izabranim privrednim subjektom.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i korisnik bespovratnih sredstava. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2013. godine.

2.11. Praćenje realizacije aktivnosti

Korisnik sredstava dužan je da po završetku aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji:

detaljan izveštaj o realizovanim aktivnostima po svim fazama realizacije, kao i ostvarenim rezultatima;

fakture, ugovori i druga relevantna dokumenta;

izvodi o izvršenim plaćanjima;

ugovor o otkupu prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju u slučaju da je reč o patentima.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Nacionalnoj agenciji do 31. jula 2013. godine.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije inovativne aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti dostaviti izveštaj o realizaciji Mere 2 Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

2.12. Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na prigovor u u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da se u prigovoru izloži u kom pogledu je privredni subjekt nezadovoljan odlukom, i da to ukratko obrazloži.

Prigovor se podnosi ministru ekonomije i regionalnog razvoja, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Mera podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele

3.1. Cilj Mere

Cilj Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele (u daljem tekstu: Mera 3) je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele, kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP; povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

3.2. Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća – gazele.

Gazela je, prema Meri 3, malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:

je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;

je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;

ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012. godine);

je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godinu;

nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.

3.3. Namena bespovratnih sredstava

3.3.1. Aktivnosti koje su predmet Mere 3:

Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite – izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postorjenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);

Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda (dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski propisi);

Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija, merenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);

Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:

planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);

pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;

uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;

Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;

Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).

II grupa aktivnosti

Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima – investment readiness;

Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;

Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;

Specijalizovane obuke za menadžment – edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;

Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

3.3.2. Opravdani troškovi

Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće konsultantske kuće i druge domaće firme i organizacije/institucije pružiti u realizaciji navedenih aktivnosti.

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 3.3.1. mogu se priznati samo sledeći troškovi:

za aktivnosti usklađivanja tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite:

stvarni troškovi izrade analiza;

stvarni troškovi izrade elaborata;

za aktivnosti izrade tehničko-projektne dokumentacije i studija o tehničkoj izvodljivosti:

stvarni troškovi izrade studija;

stvarni troškovi izrade tehničko – projektne dokumentacije;

za aktivnosti pripreme za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka:

troškovi laboratorijskih analiza;

troškovi merenja;

troškovi ispitivanja;

troškovi sertifikacije;

U okviru troškova laboratorijskih analiza, merenja i ispitivanje priznaće se i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% ukupne vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

za aktivnosti usklađivanja sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda:

troškovi laboratorijskih analiza;

troškovi merenja;

troškovi ispitivanja;

troškovi sertifikacije;

U okviru troškova laboratorijskih analiza, merenja i ispitivanje priznaće se i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% ukupne vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora

za aktivnosti dobijanja i potvrđivanja patenata i drugih prava industrijske svojine;

troškovi koji prethode dodeli prava, uključujući one koji se odnose na pripremu i ispitivanje prijave i obnovu prijave;

troškovi prevoda koji omogućavaju ostvarivanje prava u drugim pravnim sistemima;

za aktivnosti uvođenja informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP):

troškovi nabavke ERP i troškovi konsultanata za uvođenje informacionih sistema;

za aktivnosti pripreme i realizacije razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima:

troškovi angažovanja konsultanata;

za aktivnosti uvođenja nove organizacione strukture:

troškovi angažovanja konsultanata;

za aktivnosti pripreme srednjoročnog plana preduzeća:

stvarni troškovi izrade plana;

za aktivnosti specijalizovane obuke za menadžment:

troškovi predavača;

troškovi pripreme i štampanje materijala i dr.;

za aktivnosti nabavke specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća:

troškovi nabavke specifičnih softvera i troškovi konsultanata za uvođenje informacionih sistema.

Svi navedeni troškovi moraju biti izraženi u sledećem obliku:

troškovi radne snage – cena ekspert sata i broj potrebnih sati;

troškovi nabavke softvera – jedinična cena i potrebna količina;

troškovi sertifikacije;

troškovi materijala – jedinična cena materijala i količina potrebnog materijala;

troškovi korišćenja opreme – cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

Sredstva za realizaciju Mere 3 ne mogu se koristiti za:

podršku pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo;

zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza;

zajmove i rate za otplatu kredita;

troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike;

carinske i administrativne troškove;

kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad;

troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću;

troškove izrade veb prezentacija;

ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 3.2.2.

3.4. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

da su, u skladu sa ovim pozivom, klasifikovana kao mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;

da su registrovani u Agenciji za privredne registre;

da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;

da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

da nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, član 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći koji glasi:

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

(1) ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

(2) ako  najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

 (3) ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Privrednom subjektu u teškoćama, u svakom slučaju, državna pomoć može da se dodeli samo ako dokaže da ne može da se oporavi sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara, poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu.

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

U okviru zahteva se dostavlja ponuda/predugovor realizatora za koga se privredni subjekat opredelio da u celosti realizuje predloženu aktivnost.

Aktivnost mora biti započeta tek nakon potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Mere 3 sa Nacionalnom agencijom i završena najkasnije do 30. juna 2013. godine. Iz tog razloga, vremenski plan realizacije aktivnosti u ponudi/predugovoru mora biti u skladu sa navedenim vremenskim okvirom.

3.5. Finansijski okvir

Pravna lica koja zadovolje uslove Mere 3 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Pod opravdanim troškovima inovativne aktivnosti podrazumevaju se troškovi koji su navedeni u tački 3.3.2. Preostali iznos sredstava pravna lica su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.500.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 800.000,00 za drugu grupu aktivnosti.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

3.6. Dinamika isplate sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti na račun pravnog lica prema sledećoj dinamici:

30% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon potpisivanja Ugovora između Nacionalnom agencije i pravnog lica, i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

preostalih 70% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom, a ne kasnije od 30. avgusta 2013. godine.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i završene do 30. juna 2013. godine.

Pravno lice je u obavezi da, prilikom potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, priloži:

potpisan ugovor sa realizatorom aktivnosti;

zahtev za isplatu sredstava;

popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list;

menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice na odobreni iznos.

Formular zahteva za isplatu sredstava, Finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

3.7. Javni poziv

Ministarstvo će po usvajanju Programa od strane Vlade i potpisivanju Ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u Meri 3.

Zahtevi će se primati u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet sajtu Ministarstva: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.8. Način prijavljivanja

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:

pravilno popunjen prijavni formular -Obrazac broj 1 (Prilog 3);

potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava -Obrazac broj 2 (Prilog 3);

potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti- Obrazac broj 3 (Prilog 3);

potpisana pismena izjava o broju zaposlenih -Obrazac broj 4 (Prilog 3);

potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi -Obrazac broj 5

(Prilog 3);

ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog konsultanta;

godišnji finansijski izveštaj za 2010. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta;

original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Ostale podatke o privrednom subjektu, neophodne za ocenu konkursnog zahteva (podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2008. i 2009. godinu i iz Izvoda o registraciji, podaci o izvozu i tržištu plasmana proizvoda/usluga), obezbediće Ministarstvo preko Agencije za privredne registre i Uprave carina.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji ili Nacionalnoj agenciji.

Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija će biti objavljen u javnom pozivu.

Dokumentacija se predaje u dva primerka. Jedan primerak dokumentacije mora biti original (odnosno overena kopija) dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške malim i srednjim preduzećima koji imaju tendenciju brzog rasta – gazele – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.

Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva takoće će biti diskvalifikovane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju i izvrši dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo privrednih subjekata koji su uspunili uslove iz Programa i javnog poziva.

Opis aktivnosti, kao i ostale informacije tražene u Formularu za prijavu moraju biti jasno i detaljno definisane kako bi se izvršilo ocenjivanje po unapred zadatim kriterijumima iz Priloga broj 3.

Ponuda ili predugovor sa konsultantskom kućom ili drugom firmom i organizacijom koja će aktivnost realizovati, mora da sadrži sledeće elemente:

jasan i temeljan opis aktivnosti;

jasno prikazane troškove, prema objašnjenju iz tačke 3.3. podtačke 3.3.2. ovog programa;

detaljan opis rezultata aktivnosti;

vremenski okvir realizacije navedene aktivnosti.

Troškovi iz ponude ili predugovora moraju da budu iskazani u dinarima.

Zahtevi čije ponude/predugovori ne budu u navedenoj formi i koje ne sadrže troškove razložene prema objašnjenju iz tačke 3.3. podtačke 3.3.2. ovog programa, će biti diskvalifikovane usled nezadovoljavanja formalnih uslova Mere 3.

3.9. Kriterijumi i postupak odabira zahteva za finansiranje

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje zahteva obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Ocenu zahteva koji ispunjavaju formalne uslove Mere 3, kao i eliminacione kriterijume, Komisija sprovodi prema sledećim kriterijumima: kretanje prihoda od prodaje proizvoda/usluga, zaposlenost, tržišta prodaje proizvoda/usluga, investicije, ulaganja u istraživanje i razvoj u 2010. godini, vrstu i značaj predložene aktivnosti, odobrenost sredstava u okviru Mere podrške MSP koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele u 2011. godini, i procenat sufinansiranja predložene aktivnosti.

Navedeni kriterijumi za bodovanje zahteva, detaljno su razrađeni u prilogu Mere 3.

Prijave koje ispunjavaju administrativne i ostale uslove, a prema kriterijumima koji su navedeni u prilogu Mere, razmotriće Komisija.

Odobravanje sredstava vršiće se na osnovu rang liste koja se utvrđuje prema dodeljenom broju bodova od strane Komisije. Komisija će po izvršenom rangiranju, a na osnovu ovlašćenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti sredstva.

Maksimalan broj bodova koje jedna prijava može da ostvari prema navedenim kriterijumima je 100.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se pravno lice kvalifikovalo za dodelu sredstava je 65. U slučaju da raspoloživi budžet za Meru 3 ne bude dovoljan za sva pravna lica koja ostvare kvalifikovani prag od 65 poena, sredstva će se dodeljivati prema rang listi dok se ne utroše.

Pravna lica koja kriterijumima ostvare od 51 do 64 bodova, kao i oni koji su ostvarili 65 i više poena, ali im zbog raspoloživosti budžeta sredstva ne budu dodeljena, biće stavljeni na rezervnu listu. U slučaju da prilikom potpisivanja ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom, neko od izabranih kandidata odustane, ili u slučaju da se raspoloživi budžet ne raspodeli, kandidati sa rezervne liste, a prema ostvarenom broju bodova, će biti pozvani da pristupe potpisivanju ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Eliminacioni kriterijumi za ocenjivanje prijava:

usklađenost predložene aktivnosti sa aktivnostima koje su predmet Mere;

iskustvo konsultantske kuće ili drugog privrednog društva angažovanog na sprovođenju aktivnosti (reference);

vrednost predložene aktivnosti (da nije veća od jedne trećine ukupnog prihoda od prodaje u prethodnoj poslovnoj godini);

Kod ocenjivanja po kriterijumu 5. Ulaganja u istraživanje i razvoj u 2010. godini koristiće se podaci iz statističkog aneksa (drugi troškovi i rashodi, 10. Troškovi istraživanja i razvoja).

Komisija će, u zavisnosti od traženih sredstava i raspoloživih sredstava, utvrđivati procenat učešća u sufinansiranju aktivnosti, sa maksimalnim iznosom do 50%, a iznos dodeljenih sredstava u odnosu na tražene, u tom slučaju će se proporcionalno smanjivati i to u zavisnosti od broja bodova.

Komisija zadržava pravo da proveri iskazane troškove i iznose i, u slučaju da utvrdi da troškovi u ponudi/predugovoru nadmašuju tržišne, iste umanji na realne iznose.

3.10. Zaključivanje ugovora

Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Kandidati za čije je zahteve Komisija donela rešenje o dodeli bespovratnih sredstava će, uz obaveštenje, dobiti šest primeraka ugovora koje će nakon potpisivanja vratiti Nacionalnoj agenciji.

Korisnici sredstava moraju zaključiti ugovore sa Nacionalnom agencijom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja. Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom u navedenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji.

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena do 30. juna 2013. godine.

Ukoliko su plaćanja izvršena van navedenog vremenskog okvira, drugi deo sredstava neće biti refundiran i privredni subjekat će biti u obavezi da vrati avansno isplaćen deo sredstava u iznosu od 30% vrednosti odobrene aktivnosti.

Podaci o aktivnostima, troškovima, vrednosti aktivnosti i rokovima realizacije u ugovoru moraju biti istovetni podacima iz ponude/predugovora podnetog uz prijavu. Elementi iz ponude/predugovora, naročito iznos na koji se ugovor zaključuje, moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen. U slučaju da su navedeni elementi promenjeni ili je priložen ugovor sa drugim realizatorom aktivnosti, različitim od onog sa kojim je potpisan predugovor, odnosno čija je ponuda priložena prilikom dostavljanja zahteva, Nacionalna agencija neće moći da potpiše ugovor sa izabranim privrednim subjektom.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i korisnik bespovratnih sredstava. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2013. godine.

3.11. Praćenje realizacije aktivnosti

Korisnik sredstava dužan je da po završetku aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji:

detaljan izveštaj o realizovanim aktivnostima po svim fazama realizacije, kao i ostvarenim rezultatima;

fakture, ugovori i druga relevantna dokumenta;

izvodi o izvršenim plaćanjima;

drugu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija aktivnosti za koju su dodeljena bespovratna sredstva.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Nacionalnoj agenciji do 31. jula 2013. godine.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije inovativne aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti dostaviti izveštaj o realizaciji Mere 3 Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na prigovor u u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da se u prigovoru izloži u kom pogledu pravno lice nezadovoljno odlukom, i da se ukratko obrazloži.

Prigovor se podnosi Ministru ekonomije i regionalnog razvoja, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovor.

4. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Cilj mere je obezbeđenje sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata i to na sledeći način:

u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

u iznosu od 75% godišnje članarine u devastiranim područjima.

Sredstva jedinice lokalne samouprave za finansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija utvrđuju se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata.

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samuprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti i devastirana područja u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Zahtevi za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija podnose se Nacionalnoj agenciji najkasnije do 15. novembra 2012. godine.

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinice lokalne samouprave dužne su da dostave sledeće:

dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač akreditovane regionalne razvojne agencije;

ugovor o članarini zaključen između regionalne razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave,

dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun akreditovane regionalne razvojne agencije;

odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Po prikupljenim i sumiranim zahtevima, Nacionalna agencija za regionalni razvoj dostavlja Ministarstvu zahtev za prenos sredstava, a Ministarstvo nakon izvršene kontrole i obračunatog iznosa za sufinansiranje, prenosi sredstva Nacionalnoj agenciji. Nacionalna agencija zaključuje Ugovore sa jedinicama lokalane samouprave i prenosi sredstva jedinicama lokalne samuprave, a prema izvršenom obračunu iznosa za sufinansiranje.

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mere 4 Programa, koje će Ministarstvo radi informisanja dostaviti Vladi.

Prenos sredstava po zahtevima koje su jedinice lokalne samouprave podnele od 15. decembra 2011. godine za 2011. godinu, izvršiće se iz sredstava za ove namene predviđena za 2012. godinu, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu.

IV. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Po usvajanju ovaj Program i javni poziv za podnošenje zahteva za mere 1.-3. objaviće se na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa, potpisati ugovore o realizaciji mera 1.-3. programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će sa Nacionalnom agencijom, nakon usvajanja ovog programa, radi realizacije mere 4. potpisati ugovor kojim će se regulisati način i prenos sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave, kao i kontrolu namenskog korišćenja sredstava.

Za realizaciju mera 2. i 3. Ministarstvo će preneti na Nacionalnu agenciju i akreditovane regionalne razvojne agencije obavezu prikupljanja zahteva za dodelu sredstava.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima, radi realizacije mera 1.-3. Programa, preneti sredstva na podračune posebne namene Nacionalnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji mera 1.-3. Programa. Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za svaku od mera Programa. Za realizaciju mere 4. Ministarstvo će preneti sredstva Nacionalnoj agenciji na podračun posebne namene po dostavljenom zahtevu Nacionalne agencije za prenos sredstava.

Za realizaciju mera 1.-4. Ministarstvo će na Nacionalnu agenciju i akreditovane regionalne razvojne agencije preneti i obavezu pružanja pomoći u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije podnosiocima zahteva.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mera 1.-4. Programa, koje će Ministarstvo radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar