Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2015. do 2016. godine (sa Programom)

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2015. do 2016. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Program iz člana 1. ove uredbe sadrži ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u niskofrekventnom i visokofrekventnom području, i to: mesta merenja, period i lokacije merenja, metode merenja i proračuna i izveštavanje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ………………2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar