Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 9/17), u Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini, u odeljku 1. PREDMET, stav 1. menja se glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u članu 8, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 150.000.000,00 dinara namenjeno je za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini (u daljem tekstu: Program). Sredstva vraćena Fondu za razvoj Republike Srbije po osnovu odobrenih kredita po ranije važećim propisima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva i podsticaj ravnomernog regionalnog razvoja, u iznosu od 100.000.000,00 dinara, koristiće se u 2017. godini za sprovođenje ovog programa.”

U odeljku 4. FINANSIJSKI OKVIR, stav 1. menja se i glasi:

„Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 250.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 583.333.333,33 dinara. ”

U odeljku 5. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA, u tački 5.2. Uslovi koje moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava/kredita su, podtačka 9. menja se i glasi:

„9. da vlasnici/osnivači i odgovorna lica nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se ne vodi istraga ni krivični postupak.ˮ

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8593/2017

U Beogradu, 7. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar