Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obrazac – Prijava za Meru sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektnotehničke dokumentacije, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ocenjivanje i odabir projekata koji se finansiraju u skladu sa ovom uredbom vrši se na osnovu kriterijuma koji su dati u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekata za Meru sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-347/2017

U Beogradu, 24. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

PROGRAM

PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2017. GODINI

I. UVODNI DEO

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS” broj 99/16), u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti obezbeđena su sredstva u iznosu od 160.000.000,00 dinara za realizaciju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini (u daljem tekstu: Program).

Navedeni iznosi opredeljeni su za realizaciju sledećih mera, i to:

1) iznos od 140.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja jedinica lokalnih samouprava za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

2) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).

Programom se utvrđuju ciljevi, mere i praćenje realizacije.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

II. CILJEVI PROGRAMA

Opšti cilj Programa je podrška regionalnom i lokalnom razvoju, unapređenje međuopštinske i međuregionalne saradnje, kao i povezivanje svih subjekata regionalnog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Specifični ciljevi koji se ostvaruju realizacijom mera su:

1) podrška jedinicama lokalne samouprave kroz sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od značaja za regionalni i lokalni razvoj;

2) jačanje institucionalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz sufinansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA.

III. MERE

Program se sastoji iz sledećih mera:

3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

3.1.1. Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave kroz sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

3.1.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

Svaka jedinica lokalne samouprave može da podnese jednu prijavu za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Ukoliko se prijava odnosi na izradu više vrsta projektno-tehničke dokumentacije iz tačke 3.1.3. ovog programa, sva projektno-tehnička dokumentacija mora da se odnosi na isti infrastrukturni projekat.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave zajedno učestvuje u izradi projektno-tehničke dokumentacije sa drugom jedinicom lokalne samouprave može podneti više zajedničkih prijava.

3.1.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:

prethodna studija opravdanosti;

studija opravdanosti;

studija o proceni uticaja na životnu sredinu;

generalni projekat;

idejno rešenje;

idejni projekat;

projekat za građevinsku dozvolu;

projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni i lokalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

revitalizaciju braunfild lokacija;

razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

3.1.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave su:

da su podnele popunjen Obrazac – Prijava za Meru sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Javnim pozivom;

da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka) od strane ministra privrede (u daljem tekstu: ministar);

da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa namenom ove mere.

3.1.5. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja je:

pravilno popunjen Obrazac – Prijava za Meru sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, odnosno izjava da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke;

projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije overen i potpisan od strane jedinice lokalne samouprave i investitora;

dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima;

dokument, odnosno akt nadležnog organa koji je uslov za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), za koju je podneta prijava;

procenu troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije uz dostavljanje minimalno tri međusobno uporedive ponude koje se odnose na izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama i skenirana u elektronskom formatu na CD.

3.1.6. Finansijski okvir

Ministarstvo u određenom procentu sufinansira ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:

do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;

do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;

do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;

do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Podnosilac prijave utvrđuje visinu zahteva za sufinansiranje u skladu sa cenom iz najniže dostavljene ponude.

Sve administrativne troškove koji nastanu prilikom izrade određene vrste projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet sufinansiranja snosi jedinica lokalne samouprave i ne mogu biti sastavni deo prijave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

Jedinica lokalne samouprave ne može da koristi bespovratna sredstva za izradu iste vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je već dobila sredstva iz budžeta Republike Srbije.

3.1.7. Javni poziv

Ministarstvo objavljuje Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

Tačno popunjen Obrazac – Prijava za Meru sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Javnim pozivom predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo privrede, Sektor za investicije u infrastrukturne projekte, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

3.1.8. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekata

Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može da vrši dodatnu proveru podnete dokumentacije i da traži dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, Komisija vrši rangiranje projekata.

Postupak ocenjivanja i odabira projekata sprovodi se po sledećim kriterijumima:

1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);

2) stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave;

3) efekti projekta;

4) održivost projekta;

5) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima.

Projekat može da bude ocenjen sa maksimalno 100 poena.

3.1.9. Postupak odabira projekata

Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dostavlja ministru.

Ministar donosi Odluku.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv projekta, vrstu projektno-tehničke dokumentacije i preliminarno odobren iznos sredstava.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva.

U slučaju da se sredstva iz glave I. stav 1. tačka 1) ovog programa ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2017. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije izrade projektno-tehničke dokumentacije, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim prijavama prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo može raspisati novi Javni poziv.

3.1.10. Način realizacije

Jedinica lokalne samouprave je dužna da pokrene postupak javne nabavke u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne pokrene postupak javne nabavke u navedenom roku, odnosno ne opravda i ne dostavi razloge zbog kojih nije blagovremeno pokrenut postupak javne nabavke, smatra se da je odustala od preliminarno odobrenog iznosa predviđenog Odlukom.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke jedinica lokalne samouprave dostavlja kompletnu dokumentaciju Ministarstvu u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

Nakon dostavljanja i pregleda dokumentacije Ministarstvo zaključuje ugovor o sufinansiranju jedinice lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije sa jedinicom lokalne samouprave, kojim su definisana sva prava i obaveze ugovornih strana.

Prilikom zaključenja ugovora između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, učešće Ministarstva u sufinansiranju projektno-tehničke dokumentacije određuje se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom, a na osnovu iznosa utvrđenog u ugovoru između jedinice lokalne samouprave i najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ugovoren iznos prelazi preliminarno odobreni iznos predviđen Odlukom, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da finansira razliku sredstava.

Ministarstvo nakon zaključenja ugovora vrši prenos pripadajućeg iznosa za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da Ministarstvu izvrši povraćaj ukupnog iznosa isplaćenih sredstava ukoliko sredstva ne utroši namenski.

3.2. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

3.2.1. Cilj mere

Cilj mere je jačanje institucionalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz sufinansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA.

3.2.2. Korisnici

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti, odnosno devastirana područja.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

3.2.3 Finansijski okvir

Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12), i to na sledeći način:

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

3) u iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja.

3.2.4. Neophodna dokumentacija

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinica lokalne samouprave dužna je da dostavi:

dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač ARRA;

važeći ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;

dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Ministarstva finansija – Uprave za trezor);

odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Zahtev sa neophodnom dokumentacijom ARRA podnose Razvojnoj agenciji, u dva primerka, najkasnije do 1. oktobra 2017. godine.

3.2.5 Način realizacije

Ministarstvo i Razvojna agencija zaključuju ugovor o realizaciji aktivnosti predviđenih merom 3.2. ovog programa.

Razvojna agencija vrši obradu i kontrolu podnetih zahteva i dostavlja Ministarstvu Predlog liste zahteva za prenos sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA sa pratećom dokumentacijom.

Nakon sprovedene kontrole Predloga liste zahteva od strane Ministarstva, ministar donosi Odluku o odobravanju sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA.

Ministarstvo vrši prenos odobrenih sredstava na podračun posebne namene jedinica lokalne samouprave.

IV. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu omogući kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju u svakoj fazi realizacije Programa.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu izrađenu projektno-tehničku dokumentaciju sa pratećom dokumentacijom u skladu sa ugovorom zaključenim sa Ministarstvom.

Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom prati realizaciju aktivnosti ARRA u skladu sa ovim programom.

Ostavite komentar