Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI,

UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasacija; uređenje nekategorisanih puteva i otresišta; nabavka nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja; izgradnja sistema za navodnjavanje; studijsko-istraživački radovi, programi i projekti; ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3629/2017

U Beogradu, 20. april 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

4827017.0142.7.doc/1

PROGRAM

IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2017. godini na osnovu ovog programa izvršiće se radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) radove, odnosno ulaganja na zaštiti poljoprivrednog zemljišta:

(1) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta sa oko 76.000 uzoraka;

2) radove, odnosno ulaganja koji se odnose na uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) komasacija na površini od oko 3.000 ha,

(2) uređenje nekategorisanih puteva i otresišta u dužini od oko 500 km,

(3) nabavka nove opreme za navodnjavanje,

(4) iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja,

(5) izgradnja sistema za navodnjavanje;

3) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava;

4) ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja, štampanje promotivnog materijala i obezbeđivanje prezentacije stručnih radova iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: organizacija stručnog skupa ili savetovanja).

U 2017. godini, pored novih investicionih i drugih ulaganja, na osnovu ovog programa:

1) biće isplaćena sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 30/14), u visini do 50.000.000 dinara;

biće isplaćen preostali deo sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 22/15 i 90/15), Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu i opreme za navodnjavanje na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 73/13), u visini do 200.000 dinara;

biće isplaćeni godišnji iznosi sredstava licima starijim od 65 godina koja su dala u zakup obradivo poljoprivredno zemljište koji nije isplaćen, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, u visini do 150.000 dinara.

II.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije po vrsti radova za započete, odnosno izvedene radove i nove radove, odnosno ulaganja u 2017. godini, to jest za namene iz ovog programa dato je u Tabeli 1.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu za nove i započete, odnosno izvedene radove, to jest investiciona i druga ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, obezbediće se u skladu sa namenama navedenim u glavi I. ovog programa, a prema dinamici priliva sredstava predviđenih za te namene.

4827017.0142.7.doc/2

Tabela 1.

Vrsta radova/Namena ulaganja Sredstva budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja – Razdeo 23 Glava 23.11- Uprava za poljoprivredno zemljište, Program 0102- Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, Funkcija 420- Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov po Programskim aktivnostima/po pojedinim ekonomskim klasifikacijama u dinarima Sredstva budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja u ukupnim sredstvima budžeta Republike Srbije za 2017. godinu (ukupno u dinarima) po Programskim aktivnostima 463- Transferi ostalim nivoima vlasti 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 511- Zgrade i građevinski objekti Započeti/ izvedeni radovi, odnosno ulaganja Novi radovi, odnosno ulaganja Započeti /izvedeni radovi, odnosno ulaganja Novi radovi, odnosno ulaganja Započeti /izvedeni radovi, odnosno ulaganja Novi radovi, odnosno ulaganja 1 2 3 4 5 6 7 8 9= (3+4+5+6+7+8) 1. Zaštita poljoprivrednog zemljišta               1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 0002 – Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta – – – 144.850.000 – – 144.850.000 I. Ukupno   – – – 144.850.000 – – 144.850.000 2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta               2.1. Komasacija 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta – 121.000.000 – – – – 121.000.000 2.2. Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta – 249.000.000 – – – – 249.000.000 2.3. Nabavka nove opreme za navodnjavanje odnosno opreme za navodnjavanje 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta – – 200.000 99.800.000 – – 100.000.000 2.4. Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta – – – 20.000.000 – – 20.000.000 2.5. Izgradnja sistema za navodnjavanje 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta – 100.000.000 – – – – 100.000.000 2.6. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta – – – – 50.000.000 – 50.000.000 II. Ukupno   – 470.000.000 200.000 119.800.000 50.000.000 – 640.000.000 3. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta 3.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 0002-Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta – – 150.000 – – – 150.000 III. Ukupno – – 150.000 – – – 150.000 4.1. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava 0002-Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta – 5.000.000 – 29.000.000 – – 34.000.000 4.2. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta –  10.000.000 – 32.000.000 – – 42.000.000 IV. Ukupno   – 15.000.000  – 61.000.000     76.000.000 5. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 0003- Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem – – – 300.000 – – 300.000 V.Ukupno   – – – 300.000 – – 300.000 VI. Ukupno (I-V) – 485.000.000 350.000 325.950.000 50.000.000 – 861.300.000 Ukupna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu (dinari) 861.300.000

III.

Korisnik sredstava za radove na novim investicionim i drugim ulaganjima na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta iz glave I. stav 1. ovog programa može da bude:

jedinica lokalne samouprave;

fizičko lice;

ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta;

naučnoistraživačka organizacija;

5) ustanova;

6) privredno društvo i preduzetnik;

7) udruženje vodokorisnika;

8) zemljoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. ove glave može da ostvari pravo na sredstva samo pod uslovima i za radove, odnosno namene koji su propisani ovim programom.

Jedinica lokalne samouprave: opština, grad i grad Beograd, može da ostvari pravo na sredstva za sledeće radove, odnosno namene iz ovog programa:

komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i stručni nadzor nad izvođenjem geodetsko-tehničkih radova);

uređenje nekategorisanih puteva i otresišta;

izgradnju sistema za navodnjavanje,

studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. ove glave ako je obezbedila učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. tač. 1)-4) ove glave ako dostavi dokaz da je usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, kao i ako za radove iz stava 3. tačka 1) ove glave dostavi dokaz da je usvojila program komasacije, za radove iz stava 3. tač. 2) i 3) ove glave dostavi odgovarajući projekat sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, a za radove iz stava 3. tačka 4) ove glave ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekta i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica).

Jedinica lokalne samouprave za radove iz stava 3. tač. 2) i 3) ove glave može da podnese samo jednu prijavu na konkurs.

Fizičko lice može da ostvari pravo na sredstva za:

1) nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2017. godini, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i ako je upisalo u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje;

2) iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, ako je upisano u Registar kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, vlasnik je parcele na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i ako je upisalo u Registar tu parcelu.

Fizičko lice može da ostvari pravo na sredstva ako za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja podnese jednu prijavu koja se odnosi na jedan bunar.

Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta: privredno društvo sa sedištem na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova propisane zakonom kojim se uređuju savetodavni i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija) može da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno ulaganja na zaštiti poljoprivrednog zemljišta putem kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Ovlašćena organizacija u svoje ime podnosi prijavu na konkurs i sredstva ostvaruje za svoj račun.

Ovlašćena organizacija može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako je kontrola plodnosti izvršena za zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za parcele najmanje površine 0,1 ha, za jedan uzorak po parceli i/ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kultura i/ili vinograda), za najviše deset uzoraka po poljoprivrednom gazdinstvu, i to kod:

1) fizičkog lica koje je upisano u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i ako su upisane u Registar;

2) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koji je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, upisao u Registar u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele uzete u zakup na kojima se vrši kontrola plodnosti.

Ovlašćena organizacija može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako je zahtev/prijavu za kontrolu plodnosti primila od lica iz stava 11. tač. 1) i 2) ove glave počev od 16. avgusta 2016. godine.

Ovlašćena organizacija može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako dostavi objedinjeni izveštaj o izvršenoj kontroli plodnosti sa rezultatima agro-hemijske analize zemljišta i preporukom za đubrenje.

Naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i institut u oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija, može da ostvari pravo na sredstva za:

1) nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2017. godini, ako je upisana u Registar u aktivnom statusu i ako je upisala u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje;

2) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekta i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica);

3) organizaciju stručnog skupa ili savetovanja ako dostavi dokaz da je na skupu ili savetovanju obezbedila prezentaciju stručnih radova iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, štampani promotivni materijal i pismeni izveštaj o održanom skupu ili savetovanju.

Naučnoistraživačka organizacija: institut u oblasti šumarstva koji je osnovala Republika Srbija, može da ostvari pravo na sredstva za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekta i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica).

Naučnoistraživačka organizacija iz stava 14. ove glave može da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz stava 14. tačka 3) ove glave ako je obezbedila učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Naučnoistraživačka organizacija iz stava 14. ove glave za namene iz stava 14. tačka 3) ove glave može da podnese samo jedan zahtev za korišćenje sredstava.

Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2017. godini, ako je upisana u Registar u aktivnom statusu i ako je upisala u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Pored namene iz stava 18. ove glave ustanova može da ostvari pravo na sredstva za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja pod uslovima iz stava 14. tačka 3) i st. 16. i 17. ove glave.

Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2017. godini ako je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, ako je upisano u Registar u aktivnom statusu i ako je upisalo u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Fizičko lice, naučnoistraživačka organizacija, ustanova, privredno društvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje ako za svu nabavljenu opremu podnese jednu prijavu, s tim da vrednost nabavljene opreme po prijavi iznosi minimalno 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

IV.

Procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja dati su u Tabeli 2.

Lice iz glave III. stav 1. ovog programa ne može da ostvari pravo na sredstva na ime poreza na dodatu vrednost, osim za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom i uređenje nekategorisanih puteva i otresišta.

Tabela 2.

Korisnici sredstava i vrste radova, odnosno namene ulaganja Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (% učešća) do Sredstva za ostala područja (% učešća) do Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima po dužnom metru iskopa po analiziranom uzorku po podnetoj prijavi/zahtevu/za sve analizirane uzorke 1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 1.1. Komasacija    –   – – 70 70 1.2. Uređenje nekategorisanih puteva i otresišta 70 60     10.000.000 po prijavi 1.3. Izgradnja sistema za navodnjavanje 90 90 – – 100.000.000 po prijavi 1.4. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave 85 75 – – 2.000.000 po prijavi 2. FIZIČKO LICE 2.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – – 4.000.000 po prijavi 2.2. Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja 50 50 2.500 po dužnom metru iskopa – 300.000 po prijavi 3. OVLAŠĆENA ORGANIZACIJA 3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod: 100 100 –  1.900 po uzorku 19.000 za sve analizirane uzorke 3.1.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta 3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 100 100 – 1.900 po uzorku 19.000 za sve analizirane uzorke 4. NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA 4.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – – 4.000.000 po prijavi 4.2. Studijsko – istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju 100 100 – – 8.000.000po prijavi 4.3. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 – – 150.000po zahtevu 5. USTANOVA 5.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – – 4.000.000po prijavi 5.2. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 – – 150.000po zahtevu 6. PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK, UDRUŽENJE VODOKORISNIKA I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 6.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – – 4.000.000po prijavi

V.

Lice iz glave III. stav 1. ovog programa za sve radove, odnosno namene iz ovog programa podnosi prijavu na konkurs Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za poljoprivredno zemljište, Beograd, Nemanjina 22-26 (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Naučnoistraživačka organizacija i ustanova podnosi Ministarstvu do 31. oktobra 2017. godine zahtev za korišćenje sredstava za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja.

Raspodelu i dinamiku korišćenja sredstava izvršiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, odnosno podnetih zahteva za korišćenje sredstava, u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva, ako ih ima, kao i način bodovanja pojedinih kriterijuma.

Ministarstvo utvrđuje rang listu podnosioca prijava za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom, u skladu sa kriterijumima iz konkursa.

Rang listom iz stava 5. ove glave utvrdiće se podnosioci prijava za svaku vrstu radova, odnosno namenu ulaganja koji ostvaruju pravo na sredstva do raspoloživog iznosa utvrđenog u Tabeli 1.

Ako dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati podnosilac koji je ranije podneo prijavu.

Izuzetno, svi podnosioci prijave na konkurs koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom za ostvarivanje prava na sredstva za uređenje ne kategorisanih puteva i otresišta u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u konkursu mogu da ostvare pravo na sredstva do raspoloživog iznosa utvrđenog u Tabeli 1.

Ako je ukupan iznos sredstava koji potražuju svi podnosioci prijave iz stava 8. ove glave veći od utvrđenog raspoloživog iznosa u Tabeli 1, Ministarstvo zadržava pravo da srazmerno umanji iznos sredstava svim podnosiocima, odnosno umanjenjem maksimalnih iznosa sredstava po prijavi iz Tabele 2 .

Ministarstvo na osnovu prijave na konkurs utvrđuje ispunjenost propisanih uslova, sa licem koje je ispunilo uslove zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava, a posebno dinamika isplate sredstava i rešenjem vrši isplatu sredstava.

Ministarstvo na osnovu podnete prijave iz glave III. stav 21. ovog programa i podnetog zahteva za korišćenje sredstava iz stava 2. ove glave rešenjem utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i vrši isplatu sredstava.

Ministarstvo na osnovu zahteva za korišćenje sredstava iz stava 2. ove glave vrši isplatu sredstava do raspoloživog iznosa utvrđenog u Tabeli 2.

VI.

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje dužan je da:

1) novu opremu za navodnjavanje koristi u skladu sa predviđenom namenom;

2) novu opremu za navodnjavanje ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje ili u zakup u roku od godinu dana od nabavke nove opreme za navodnjavanje za koju se ne izdaje garantni list, odnosno u roku od pet godina od nabavke nove opreme za navodnjavanje za koju se izdaje garantni list;

3) svu dokumentaciju koja se odnosi na sredstva čuva najmanje pet godina od dana isplate sredstava.

Korisnik sredstava iz stava 1. ove glave dužan je da vrati iznos sredstava koji je primio rešenjem:

1) u slučaju neispunjavanja obaveza iz stava 1. ove glave;

2) na osnovu neistinitih ili netačnih podataka datih u prijavi;

3) na osnovu falsifikovanih dokaza koji su u vezi sa predmetom ostvarivanja prava na sredstva.

4827017.0142.7/4

Ostavite komentar