Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2017. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2017. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2017. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-349/2017

U Beogradu, 24. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2017. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, obezbeđena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za realizaciju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2017. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, korisnici sredstava, način korišćenja sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

II. CILJEVI

Opšti cilj Programa je unapređenje obima i kvaliteta usluga koje akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA) pružaju jedinicama lokalne samouprave.

Poseban cilj Programa je podizanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje regionalnih i lokalnih razvojnih projekata.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:

1) učešće u pripremi i sprovođenju regionalnih i lokalnih razvojnih projekata u 2017. godini;

2) promocija programa i uredbe, i to: Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini, Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu, kao i Uredbe o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno.

Korisnici usluga koje pružaju ARRA su jedinice lokalne samouprave.

IV. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su ARRA, koje je u prethodnom periodu akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15-dr.zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12), odnosno Razvojna agencija, u skladu sa Zakonom o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15).

V. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se ARRA kao bespovratna sredstva za sprovođenje standardizovanog seta usluga na sledeći način:

1) za realizaciju usluge pružanja pomoći u pripremi i sprovođenju regionalnih i lokalnih razvojnih projekata:

a) za pripremu predloga projekta lokalnog karaktera odobrava se iznos od 50.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 25.000,00 dinara;

b) za pripremu predloga projekta regionalnog karaktera odobrava se iznos od 100.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 50.000,00 dinara.

Osnov za odobravanje sredstava predstavlja objavljen javni konkurs koji sprovode domaće i/ili međunarodne institucije.

ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji u dva primerka sledeću dokumentaciju:

pripremljen predlog projekta sa celokupnom konkursnom dokumentacijom koja je podneta na javni konkurs;

osnovne informacije o javnom konkursu;

informaciju o vrednosti projekta;

izjavu korisnika usluge da je ARRA pružila pomoć u pripremi predloga projekta;

potvrdu o podnetom pripremljenom predlogu projekta na javni konkurs;

odgovarajući dokaz ukoliko je pripremljen predlog projekta odobren na javnom konkursu.

2) za realizaciju usluge promocije programa i uredbe iz glave III. stav 1.tačka 2) ovog programa, odobravaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 dinara po promociji programa i uredbe, odnosno maksimalno 45.000,00 dinara po svakoj ARRA na godišnjem nivou.

ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji u dva primerka sledeću dokumentaciju:

prosleđen poziv za promociju;

dokaz o organizaciji promocije za najmanje pet jedinica lokalnih samouprava;

pregled sa potpisima prisutnih;

pripremljenu prezentaciju navedenih programa i uredbe.

VI. NAČIN REALIZACIJE

Ministarstvo po usvajanju Programa potpisuje ugovor o realizaciji Programa sa Razvojnom agencijom, kojim Razvojna agencija preuzima obavezu:

da zaključi ugovore o realizaciji Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

da vrši nadzor i kontrolu realizacije Programa od strane ARRA;

da prenosi sredstava ARRA i kontroliše namensko korišćenje sredstava i

da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, ta sredstva vrati u budžet Republike Srbije.

Razvojna agencija pisanim putem obaveštava ARRA i poziva da pristupe potpisivanju ugovora o realizaciji Programa u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Obavezni elementi ugovora koji zaključuju Razvojna agencija i ARRA su: mogući novčani iznos za namene za koje se sredstva odobravaju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokovi za završetak aktivnosti, kao i obaveza ARRA da sve aktivnosti realizuje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Za svaki od prva tri kvartala ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji Kvartalni izveštaj o realizovanim aktivnostima za prethodni kvartal do 10. u mesecu, a Razvojna agencija dostavlja Ministarstvu Predlog liste realizovanih aktivnosti ARRA za svaki kvartal sa pratećom dokumentacijom na odobravanje do 15. u mesecu.

Ministarstvo vrši kontrolu Predloga liste realizovanih aktivnosti ARRA za taj kvartal, nakon čega ministar privrede donosi Odluku o odobravanju sredstava ARRA za sproveden standardizovan set usluga (u daljem tekstu: Odluka), na kvartalnom nivou.

Nakon donošenja Odluke Razvojna agencija podnosi Ministarstvu Zahtev za prenos sredstava za navedeni kvartal. Nakon prenosa sredstava od strane Ministarstva na račun Razvojne agencije, Razvojna agencija odobrena sredstva prenosi na račun ARRA.

Za četvrti kvartal Ministarstvo vrši prenos preostalog iznosa sredstava Razvojnoj agenciji do 15. decembra 2017. godine.

Izveštaj o realizovanim aktivnostima za četvrti kvartal ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji do 15. januara 2018. godine, a Razvojna agencija dostavlja Ministarstvu Predlog liste realizovanih aktivnosti ARRA za četvrti kvartal sa pratećom dokumentacijom na odobravanje do 20. januara 2018. godine.

Nakon donete Odluke za četvrti kvartal Razvojna agencija vrši prenos sredstava ARRA u visini predviđenoj Odlukom.

VII. PRAĆENJE REALIZACIJE

ARRA je dužna da Ministarstvu i Razvojnoj agenciji omogući kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju u svakoj fazi realizacije Programa.

Godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji najkasnije do 31. januara 2018. godine.

Razvojna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa ovim programom završi do 15. februara 2018. godine i o tome podnese Ministarstvu Izveštaj o realizaciji Programa.

Razvojna agencija je u obavezi da neutrošena sredstva vrati u budžet Republike Srbije najkasnije do 28. februara 2018. godine.

Ostavite komentar