Uredba o izmenama Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI

Član 1.

U Uredbi o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS”, broj 29/08 ), u članu 2. stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Strateški prioriteti, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti NIP-a, jesu: razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.”

Član 3.

U članu 5. stav 1. menja se i glasi:

„Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.”

Član 4.

U članu 6. stav 1. reči: „Kancelarije (www.nip.sr.gov.yu)” zamenjuju se rečima: „Ministarstva (www.mnip.gov.rs)”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Obrazac za prijavu projekta propisuje ministar.”

Član 5.

U članu 10. stav 3. briše se.

Član 6.

U članu 11. stav 1. reč: „Kancelarija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”.

U stavu 2. reč: „Kancelariji” zamenjuje se rečju: „Ministarstvu”.

Član 7.

Naslov iznad člana 12. i član 12. brišu se.

Član 8.

U članu 13. reči: „pripremila Kancelarija” zamenjuju se rečima: „pripremilo Ministarstvo”.

Član 9.

U članu 14. stav 1. reč: „Kancelariji” zamenjuje se rečju: „Ministarstvu”.

U stavu 2. reči: „sama Kancelarija” zamenjuju se rečima: „samo Ministarstvo”.

Član 10.

U članu 15. stav 2. reči: „sama Kancelarija” zamenjuju se rečima: „samo Ministarstvo”.

Član 11.

U članu 34. stav 2. reč: „Kancelariji” zamenjuje se rečju: „Ministarstvu”.

U stavu 4. reči: „člana 14. stav 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu” zamenjuju se rečima: „člana 16. stav 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09)”.

Član 12.

U članu 44. stav 1. reč: „Kancelarija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”, a posle reči: „Vladu” zapeta i reči: „u skladu sa Uredbom o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07)” brišu se.

U stavu 2. reč: „Kancelarija”, zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”.

Član 13.

U čl. 4, 8, 9, 11, 16, 18, 19. i 26, naslovu iznad člana 27, čl. 27. i 28, naslovu iznad člana 29, čl. 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. i 43. reč: „Kancelarija” u datom padežu zamenjuje se rečju: „Ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar