Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE

AZOTNIH MINERALNIH ĐUBRIVA ZA ZIMSKO PRIHRANjIVANjE I PRIPREMU PROLEĆNE SETVE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje kupovine azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve (u daljem tekstu: sredstva za regresiranje azotnih mineralnih đubriva).

Sredstva za regresiranje mineralnih đubriva ne odnose se na pašnjake, ribnjake, bare i drugo neplodno zemljište.

Kupovina mineralnih đubriva, u smislu ove uredbe, odnosi se na kupovinu svih azotnih mineralnih đubriva.

Ukupna količina azotnih mineralnih đubriva koja se regresira u skladu sa ovom uredbom iznosi najviše 300.000 tona.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva imaju:

1) zemljoradničke zadruge;

2) fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

3) pravna lica čija je pretežna delatnost gajenje žita i drugih useva i zasada pod šifrom 01110, koja su registrovana u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, a u svom vlasništvu imaju obradivo poljoprivredno zemljište;

4) instituti za ratarstvo i povrtarstvo čiji je jedini osnivač Republika Srbija.

Zemljoradničke zadruge imaju pravo na korišćenje sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva ako su registrovane u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava imaju pravo na korišćenje sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08, 21/09 i 36/09), ako su izmirila sve poreske obaveze i druge dažbine prema Republici Srbiji i ako je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu.

Lica iz stava 1. ovog člana nemaju pravo na korišćenje sredstava za regresiranje mineralnih đubriva, ako su proizvođači, odnosno prodavci regresiranog azotnog mineralnog đubriva i ako su međusobno poslovno povezana.

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na korišćenje sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva u iznosu od 5.000 dinara po toni kupljenog azotnog mineralnog đubriva sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, ako azotno mineralno đubrivo kupuju preko Produktne berze, Novi Sad.

Kupovinom na Produktnoj berzi, Novi Sad cena sa uračunatim porezom na dodatu vrednost umanjuje se za iznos od 5.000 dinara, tako da lica iz člana 2. ove uredbe uplaćuju umanjenu cenu na račun proizvođača, odnosno prodavca azotnih mineralnih đubriva.

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) uplaćuje sredstva za regresiranje azotnih mineralnih đubriva u iznosu od 5.000 dinara po toni na račun proizvođača, odnosno prodavca azotnih mineralnih đubriva najkasnije u roku od 180 dana od dana prodaje azotnih mineralnih đubriva, a na osnovu dostavljenih faktura ili računa, otpremnica i zaključnica izdatih od Produktne berze, Novi Sad.

Cene azotnih mineralnih đubriva iz stava 2. ovog člana ne mogu biti veće od cena iz važećeg cenovnika proizvođača na dan 1. decembra 2009. godine, a količine azotnih mineralnih đubriva koje mogu biti predmet regresiranja su one zalihe azotnih mineralnih đubriva koje se zateknu na zalihama proizvođača, odnosno prodavca azotnih mineralnih đubriva na dan 10. decembra 2009. godine.

Član 4.

Zemljoradničke zadruge mogu kupovati azotna mineralna đubriva u količini koja ne prelazi 1.000 tona po zemljoradničkoj zadruzi, a fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava u količini koja ne prelazi 150 tona po poljoprivrednom gazdinstvu, pravna lica u količini koja ne prelazi 1.000 tona, a instituti u količini koja ne prelazi 20.000 tona. Za sve korisnike najmanja količina za kupovinu je 20 tona azotnog mineralnog đubriva.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe, dužna su da azotna mineralna đubriva kupljena u skladu sa ovom uredbom upotrebe za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve u 2010. godini.

Član 5.

Prodaja azotnih mineralnih đubriva po regresiranoj ceni vršiće se na osnovu javnog poziva koji priprema i objavljuje Ministarstvo.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži uslove, kao i rokove za regresiranje azotnih mineralnih đubriva.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Ministarstva.

Član 6.

Prodaju azotnih mineralnih đubriva u skladu sa ovom uredbom mogu da vrše proizvođači, odnosno prodavci azotnih mineralnih đubriva ako ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su registrovani kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar u skladu sa zakonom;

2) da su registrovani za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog poziva u skladu sa zakonom;

3) da im u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javnog poziva;

4) da su izmirili dospele poreze i druge dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

5) da imaju važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog poziva, ako je takva dozvola uslov za obavljanje te delatnosti;

6) da račun proizvođača, odnosno prodavca, nije bio u blokadi u periodu od tri meseca pre objavljivanja javnog poziva.

Član 7.

Uz prijavu na javni poziv proizvođači, odnosno prodavci azotnih mineralnih đubriva dostavljaju sledeće dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 6. ove uredbe:

1) izvod iz odgovarajućeg registra;

2) izvod iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da su registrovani za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog poziva;

3) potvrda trgovinskog suda i potvrda nadležnog prekršajnog organa;

4) potvrda nadležnog poreskog organa;

5) dozvola za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog poziva;

6) potvrda od banke.

Pored dokaza iz stava 1. ovog člana proizvođači, odnosno prodavci azotnih mineralnih đubriva Ministarstvu dostavljaju i bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i to za svakih 10.000 tona azotnih mineralnih đubriva koji su predmet prodaje, bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 50.000.000 dinara, kao i bankarsku garanciju za kvalitet isporučenog azotnog mineralnog đubriva na iznos od 100.000.000 dinara.

Proizvođači, odnosno prodavci azotnih mineralnih đubriva koji se prijavljuju na javni poziv, moraju dostaviti podatke o količinama azotnih mineralnih đubriva kojima raspolažu na dan 1. decembra 2009. godine, a te podatke dokazuju pregledom trenutnih zaliha i potvrdom ovlašćene institucije za kontrolu kvaliteta i količine robe, da se navedena količina azotnih mineralnih đubriva nalazi u skladištu proizvođača, odnosno prodavca.

Uz potvrdu dostavljaju i izjavu odgovornih lica proizvođača, odnosno prodavaca i ovlašćenih institucija za kontrolu kvaliteta i količine robe, datih pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Proizvođači, odnosno prodavci azotnih mineralnih đubriva treba da obezbede ravnomernu distribuciju azotnih mineralnih đubriva na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 8.

Prodaja azotnih mineralnih đubriva vršiće se preko Produktne berze, Novi Sad, a troškove Produktne berze, Novi Sad plaća kupac azotnih mineralnih đubriva.

Prodaja azotnih mineralnih đubriva traje 45 dana, računajući od dana prve prodaje na Produktnoj berzi, Novi Sad, a rok isporuke azotnih mineralnih đubriva je sedam dana od dana podnošenja zahteva kupca za isporuku azotnih mineralnih đubriva.

Član 9.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zemljoradnička zadruga, pravno lice ili institut ako nenamenski koristi regresirano azotno mineralno đubrivo (član 4. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva (član 4. stav 2).

Član 10.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2009. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827009.0060.1/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Optimalni agrotehnički rokovi za zimsku prihranu i pripremu prolećne setve su u periodu od 1. decembra do kraja februara. Kako bi se ovi agrotehnički rokovi poštovali, moraju se obaviti pripremne radnje prodavaca i proizvođača azotnog mineralnog đubriva (priprema tehničke dokumentacije, bankarskih garancija i dr). Osim toga, i poljoprivredni proizvođači, u cilju planiranja svoje proizvodnje, imaju potrebu za podacima koji će ih rukovoditi prilikom izbora vrste i količine poljoprivrednih kultura koje će sejati.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsku prihranu i pripremu prolećne setve. U ove svrhe biće regresirana količina od 300.000 tona. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničke zadruge, pravna lica čija je pretežna delatnost gajenje žita i drugih useva i zasada, kao i instituti za ratarstvo i povrtarstvo čiji je jedini osnivač Republika Srbija.

Prodaja regresiranog azotnog poljoprivrednog đubriva vrši se preko Produktne berze u Novom Sadu koja institucija je jedina ovlašćena robna berza. Putem Produktne berze u Novom Sadu vrši se povezivanje kupaca i prodavaca, a na osnovu javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.

Regresiranje azotnih mineralnih đubriva vrši se u iznosu od 5.000 dinara po toni kupljenog đubriva.

Sigurnost u isporuci se obezbeđuje bankarskim garancijama kako za dobro izvršeni posao, tako i za kvalitet isporučenog đubriva.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz priliva sredstava na računu Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje deo sredstava plasira u subvencije i to u 2009. godini u iznosu od 4.000.000.000 dinara. Imajući u vidu da je do sada utrošeno 500.000.000 dinara, postoji dovoljno sredstava da se finansira sprovođenje ove uredbe.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službeniom glasniku Republike Srbije“

Optimalni agrotehnički rokovi za zimsku prihranu i pripremu prolećne setve su u periodu od 1. decembra do kraja februara. Kako bi se ovi agrotehnički rokovi poštovali, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar