Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, br. 124/04 i 27/05), u članu 1. reči: „br. 84/04 i 86/04” zamenjuju se rečima: „br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. procenat: „70%” zamenjuje se procentom: „50%”.

Član 3.

U članu 3a stav 1. procenat: „70%” zamenjuje se procentom: „50%”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 12. januara 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar