Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500 ”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ”

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima, koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500” ( u daljem tekstu: proizvođači hleba).

Član 2.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 40 % dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500” iz stava 1. ovog člana, je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Član 3.

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2%.

Član 4.

Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 7%.

Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasas konto i sl.) ne može biti veća od 9,14% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Proizvođačka cena iz stava 2. ovog člana se obračunava u visini do 37,33 dinara po vekni hleba.

Član 5.

Trgovci koji prodaju na malo hleb iz člana 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

-2-

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb iz člana 2. ove uredbe,odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno propisanim odredbama iz člana 3, 4. i 5. ove uredbe.

            Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

Nadzor nad primenom ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu 1. oktobra 2011. godine, a važi do 31. marta 2012. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 27. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka sadržan je u člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), i člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10), jeste da Vlada radi sprečavanja poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija, može da odredi privremene mere koje se odnose na pojedine vrste robe i usluga,određenu kategoriju trgovaca ili potrošača, na potrebu sprovođenja obaveza preduzetih međunarodnim ugovorom, na cene, kao i na druge uslove za obavljanje trgovine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Donošenje uredbe ima za cilj zaštitu tržišta, radi obezbeđivanja redovnog snadbevanja potrošača. Imajući u vidu da se najveći deo troškova u proizvodnji hleba odnosi na brašno, cene hleba je potrebno formirati u skladu sa kretanjem cena brašna.

U momentu donošenja uredbe 1. aprila 2011. godine, cena pšenice po kilogramu, bez PDV-a bila je 28,00 RSD, a cena brašna T-500 po kilogramu, bez PDV-a bila je 38,00 RSD, tako da je proizvođačka cena definisana na nivou od 46,00 RSD po vekni hleba. Najviše obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba vekne težine 500 gr ne može biti veća od 2%, a najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba vekne težine 500 grama ne može biti veća od 7%, PDV na hleb je 8%, tako da maloprodajna cena nije mogla biti veća od 54,22 RSD.

Nakon toga, došlo je do pada cena pšenice i brašna tako da je 23. jula 2011. godine, izmenom uredbe, proizvođačka cena definisana na nivou od 39,00 RSD po vekni hleba. Cena pšenice po kilogramu, bez PDV-a bila je 17,50 RSD, a cena brašna T-500 po kilogramu, bez PDV-a bila je 28,00 – 30,00 RSD. Primenom propisanih marži, maloprodajna cena sa PDV-om ne može biti veća od 45,97 RSD.

U periodu od 23. jula do 19. septembra 2011. godine cena pšenice je bila stabilna na nivou od 17,50 RSD po kilogramu, bez PDV-a, ali je došlo do pada cene brašna koja u proseku iznosi 26,00 RSD, što znači da je došlo do smanjenja u odnosu na prethodni period od najmanje 7,14%

Sa smanjenjem cene brašna potrebno je definisati novu proizvođačku cenu, pri čemu treba imati u vidu i da će u zimskom periodu troškovi u industrijskoj proizvodnji hleba biti veći (grejanje, transport), a očekuje se i povećanje cene gasa koji se koristi kao pogonsko gorivo. Obzirom na pad cene brašna i imajuću u vidu predviđeni rast troškova proizvodnje u narednom periodu predlaže se definisanje proizvođačke cene na nivou od 37,33 RSD odnosno smanjenje prethodno definisane proizvođačke cene za 4,28 %. Maloprodajna cena sa PDV-om ne sme biti veća od 44,00 RSD.

III.OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U UREDBI

Članom 1. ove uredbe uređuje se proizvodnja brašna „T-500“ i određuje se maksimalna visina marži, remitendi i rokovi plaćanja proizvođačima hleba.

Članom 2. ove uredbe uređuje se da privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T- 500“ obavezni su da proizvedu i isporuče tržištu hleb od brašna „T- 500“ u količini od najmanje 40 % dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Takođe, ovim članom uredbe uređuje se da privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hleba su obavezni da hleb „T – 500“, proizvedu i prodaju hleb po sledećoj recepturi : minimum brašno T-500 370 gr, so 7,4 gr, kvasac 9,25 gr i aditiv 1,48 gr, za veknu težine 500 gr.

Članom 3.i 4. najviše obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba vekne težine 500 gr ne može biti veća od 2 %. Najviše obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba vekne težine 500 gr ne može biti veća od 7 %. Odnosno najviša ukupna stopa marže u iznosu do 9, 14%. Proizvođačka cena, u odnosu na koju se zaračunavaju propisane marže, se obračunava u visini do 37,33 dinara po vekni hleba.

Članom 5.ove Uredbe regulisano je da trgovci koji prodaju hleb na malo, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou. Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Članom 6. ove uredbe regulisane su prekršajne i kaznene mere.

Članom 7. ove uredbe regulisan je nadzor nad primenom ove Uredbe.

Članom 8. ove regulisano je stupanje na snagu uredbe 1.oktobra 2011.godine i trajanje do 31. marta 2012. godine.

III. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za donošenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

IV. STUPANjE NA SNAGU

Predloženo je stupanje na snagu navedene uredbe 1.oktobra 2011.godine i trajanje uredbe do 31. marta 2012.godine.

Ostavite komentar